ידיעון תשפ"ה

בוגר בחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) ובלימודים כלליים (‏B.A.‎)

בוגר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) ובלימודים כלליים עם חטיבה בסוציולוגיה

החטיבה לא תצוין בתעודת הבוגר, ותצוין רק בגליון הציונים לתואר.

יש לצבור לפחות 124 נ"ז (112 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

דרישות החוג בחינוך

יש לצבור לפחות 64 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו- 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית

לימודי תשתית: חובה - 16 נ"ז

חובה - 24 נ"ז

בחירה - 18 נ"ז

דרישות סמינריוניות- 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בחינוך.

דרישות החוג ללימודים כלליים

יש לצבור לפחות 60 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו- 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית.

א - חטיבה בסוציולוגיה 30-24 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

החטיבה לא תצוין בתעודת הבוגר, ותצוין רק בגליון הציונים לתואר.

חובה - 12 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

בחירה - 18-12 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

בחירה חופשית מתוך היצע הקורסים בסוציולוגיה.

ב - דרישות סמינריוניות- 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית באחד מן הקורסים המתקדמים שנלמדו במסגרת החוג הכללי.

ג - בחירה חופשית

יש להשלים את מכסת נקודות הזכות ל-60 נ"ז, מתוך כלל הקורסים המוצעים באוניברסיטה הפתוחה. הקורסים הנבחרים יכללו לא יותר מ-18 נ"ז ברמת פתיחה בחוג הכללי, ולא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה בסה"כ, בצירוף עם החוג בחינוך.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

985

קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2022 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 רשאים לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם במסגרת לימודי הבחירה. מי שלא יילמדו את הקורס יידרשו לצבור במסגרת לימודי התשתית 10 נ"ז במקום 16 נ"ז,  ובמסגרת הבחירה 24 נ"ז במקום 18 נ"ז.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים