מוסמך בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

מבוא1

התכנית המוצעת מקנה ידע אקדמי מתקדם, מיומנות, כישורים מקצועיים והתמחות בתכנון ובפיתוח תכניות לימודים ובשילוב מושכל של טכנולוגיות במגוון מערכות למידה. התכנית מכוונת להעמקת ההבנה והתובנה של העוסקים בהוראה, בלמידה ובתכנון לימודים, בעשייתם היום-יומית.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים, למנהלים ולממלאי תפקידים אחרים במערכת החינוך הפורמלית על כל רמותיה; לאלה המכשירים עצמם לאותם תפקידים; וכן לאנשים המתעניינים בהדרכה ובהפעלה של מערכות למידה והשתלמות בסקטורים ציבוריים ופרטיים אחרים, כגון: מסגרות הכשרה מקצועית, תעשיות היי-טק, צבא, רפואה, בנקים, ומסגרות קהילתיות.

מסלולי לימודים

בתכנית שתי מגמות התמחות: טכנולוגיות למידה ומערכות למידה.2 בכל אחת מן המגמות יש שני מסלולים:

  • לימודים לתואר שני ללא תזה
  • לימודים לתואר שני עם תזה (‏למצטיינים‎)‏

מבנה הלימודים מפורט בהמשך.

תנאי קבלה

  • רשאים להגיש מועמדות לתכנית בעלי תואר ראשון בתחומי-דעת שונים ממוסד אקדמי מוכר, בציון גמר של 80 ומעלה. הקבלה מותנית בהחלטות ועדת הקבלה המחלקתית לתואר שני.
  • ועדת הקבלה תקבע אם לדרוש מן המועמדים השלמות כדי להתקבל לתכנית ובאילו תחומים. ההשלמות לא יעלו על היקף של 18 נ"ז. סטודנטים שחייבים בהשלמות יהיו במעמד "סטודנט על-תנאי". על סמך הישגי הסטודנטים בקורסי ההשלמה תחליט הוועדה אם לקבלם במעמד "סטודנט לתואר שני". אופי ההשלמות ייקבע על פי הרקע הלימודי של הסטודנטים. בדרך כלל מדובר באחת או יותר מבין ההשלמות הבאות: (‏א‎)‏ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, (‏ב‎)‏ פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏, פסיכולוגיה של החינוך (‏10125‎)‏ או פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏.
  • עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ- B.A. או B.Sc., או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏אנגלית‎)‏ פחות מ-134 או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ.
  • המתקבלים לתכנית צריכים להכיר את יישומי המחשב הבסיסיים ואת האינטרנט, כמו כן המחשב שברשותם צריך להיות מחובר לרשת האינטרנט כדי שתהיה להם גישה לחומרי הקורס, אפשרות להשתתף בשיעורי הקורסים המקוונים בזמן אמת או לצפות בהקלטות  מאוחר יותר, וכמובן כדי להגיש את מטלות הקורס באופן מקוון.
  • סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שנדרשים לקורס השלמה אחד בלבד יוכלו ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני לפני סיום ההשלמה, בכפוף לשתי מגבלות: (‏א‎)‏ אין ללמוד את הקורס מחקר כמותי בחינוך (‏14009‎)‏ לפני סיום השלמה בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏; (‏ב‎)‏ אין ללמוד שלושה קורסים (‏השלמה אחת ושני קורסי תכנית‎)‏ באותו סמסטר, כלומר, אפשר ללמוד קורס תכנית אחד במקביל להשלמה, ולהירשם לקורס תכנית נוסף בסמסטר שלאחר מכן גם אם טרם מולאו כל החובות בקורס ההשלמה. המשך הלימודים מותנה באישור על מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני".

תנאי מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני"

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שיחויבו בהשלמות יעברו למעמד "סטודנט לתואר שני" לאחר שיעמדו בכל הדרישות של קורסי ההשלמה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

ניתן לקבל פטור של עד 20 נ"ז על לימודים קודמים לתואר שני, בתנאי שלימודים אלה לא נחשבו לקבלת תואר שני אחר. סטודנטים המעוניינים בכך יפנו לפני תחילת לימודיהם לקבלת ייעוץ בנושא. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

א. לימודי תשתית משותפים לשתי המגמות – 20 נ"ז3

נ"ז

פיתוח והפעלה של תכניות לימודים (‏14008‎)‏

4

מחקר כמותי בחינוך (‏14009‎)‏

4

מחקר איכותני בחינוך (‏14031‎)‏ 3

4

תאוריות למידה והוראה (‏14003‎)‏

4

טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה (‏14027‎)‏ 4

4

ב. לימודי חובה בכל מגמה – 16 נ"ז

מגמת טכנולוגיות למידה במסלול ללא תזה

למידה וחינוך בחברת המידע (‏14016‎)‏ 5

4

עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות (‏14002‎)‏

4

שניים מבין שלושת הקורסים הבאים:7,6

מטה קוגניציה ולמידה (‏14033‎)‏ 8

4

שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת (‏14017‎)‏8

4

פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (‏14011‎)‏8,#

4

מגמת טכנולוגיות למידה במסלול עם תזה

למידה וחינוך בחברת המידע (‏14016‎)‏ 5

4

עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות (‏14002‎)‏

4

סמינר תזה א (‏14029‎)‏ 9

2

סמינר תזה ב (‏14030‎)‏ 9

2

אחד מבין שלושת הקורסים הבאים: 11,10,9,7

מטה קוגניציה ולמידה (‏14033‎)‏ 8

4

שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת (‏14017‎)‏8

4

פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (‏14011‎)‏ 8,#

4

מגמת מערכות למידה במסלול ללא תזה

הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה(‏14007‎)‏ 3

4

חלופות בהערכת הישגים (‏14006‎)‏

4

שניים מבין שלושת הקורסים הבאים: 15,14,11

גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה (‏14005‎)‏ 8

4

מטה קוגניציה ולמידה (‏14033‎)‏ 8

4

שינוי ארגוני במערכות למידה (‏14018‎)‏8

4

מגמת מערכות למידה במסלול עם תזה

הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה (‏14007‎)‏ 3

4

חלופות בהערכת הישגים (‏14006‎)‏

4

סמינר תזה א (‏14029‎)‏ 9

2

סמינר תזה ב (‏14030‎)‏ 9

2

אחד מבין שלושת הקורסים הבאים:15,14,11

גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה (‏14005‎)‏ 8

4

שינוי ארגוני במערכות למידה (‏14018‎)‏8

4

מטה קוגניציה ולמידה(‏14033‎)‏8

4

ג. לימודי בחירה בשתי המגמות16,10

במסלול ללא תזה יש ללמוד לפחות 8 נ"ז מקורסי בחירה.

במסלול עם תזה אין לימודי בחירה.

ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע (‏14015‎)‏

4

בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים (‏14001‎)‏

4

הפקת תועלת מממצאי הערכה לקידום הלמידה(‏14020‎)‏

4

מדידה בחינוך: מושגי יסוד (‏14021‎)‏

4

טכנולוגיות לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים (‏14022‎)‏

4

סוגיות בניהול בית ספר (‏14026‎)‏

4

ד. עבודות סמינריוניות

תכנית הלימודים במסלול ללא תזה מחייבת הגשת שתי עבודות סמינריוניות, מתוכן לפחות עבודה אחת אמפירית (‏מבוססת על איסוף נתונים- כמותיים, איכותניים או משולבים‎)‏.

תכנית הלימודים במסלול עם תזה מחייבת הגשת עבודה סמינריונית אמפירית אחת (‏המבוססת על איסוף נתונים- כמותיים, איכותניים או משולבים‎)‏.

העבודות יכתבו בקורסים המסומנים בהערה 8 בסעיף ב לעיל. את העבודה הסמינריונית יש להגיש תוך שלושה חודשים מסיום סמסטר הלימוד של הקורס.

תיאורי הקורסים של התכנית מופיעים בקטלוג הקורסים ובאתר האינטרנט של התכנית.

ה. מסלולי הלימודים

מסלול ללא תזה

במסלול ללא תזה על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר. בחינת גמר דורשת מן הסטודנטים להוכיח את יכולתם לשלב וליישם את העקרונות התאורטיים והמעשיים שרכשו במהלך לימודיהם לצורך התמודדות עם סוגיות בתחום הדעת הרלוונטי למגמת הלימוד שלהם. בבחינה הם יידרשו לנתח באופן ביקורתי תיאורי-אירוע או מאמרים מן הספרות המקצועית, תוך יישום אינטגרטיבי של חומר הלימוד של קורסי התשתית והמגמה. לכל מגמת לימוד תתקיים בחינה נפרדת. סטודנטים שניגשו בפועל לבחינת גמר לא יוכלו להירשם לתזה, בין אם עברו את הבחינה בהצלחה ובין אם נכשלו בה. פרטים תוכניים וטכניים על הבחינה מצויים בקטלוג הקורסים ובאתר התכנית.

מסלול עם תזה

לאחר צבירת 20 נ"ז בקורסי התכנית, ובכללם ארבעה מתוך חמשת קורסי התשתית וקורס סמינריוני אחד, שבמסגרתו נכתבה עבודה אמפירית,17 יוכלו הסטודנטים המצטיינים (‏‏עם ממוצע 90 ומעלה בקורסים אלה‎‎)‏‏ להגיש מועמדות למסלול לימודים עם תזה. הוועדה המחלקתית לתואר שני תשקול כל בקשה לגופה ותאשרה בכפוף לאפשרות לאתר מדריך מוסמך למחקר המוצע. התזה תיכתב בהדרכת חבר סגל בכיר של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת או בהדרכת שני חברי סגל שלפחות אחד מהם הוא חבר סגל בכיר של האו"פ.

הסטודנטים במסלול עם תזה יידרשו לבחור נושא לעבודת מחקר ולהגדיר שאלת מחקר אמפירית. בתכנון העבודה, בביצועה ובכתיבתה יהיה עליהם להוכיח את יכולתם לבצע מחקר אמפירי – כמותי, איכותני או משולב, שבו ישלבו ויישמו את שיטות המחקר והעקרונות התאורטיים והמעשיים שלמדו בתכנון, בפיתוח או בהערכה של תכנית לימודים \ בשילוב טכנולוגיות למידה בתהליכי למידה, הוראה או הדרכה בארגונים (‏בהתאם למגמת הלימוד‎)‏. בתכנון ובביצוע העבודה יידרשו הסטודנטים להוכיח מחשבה עצמאית ויצירתית, יכולת של קבלת החלטות