ידיעון תשפ"ה

מוסמך ‏M.A.‎ בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

מבוא [1694]

התכנית המוצעת מקנה ידע אקדמי מתקדם, מיומנות, כישורים מקצועיים והתמחות בתכנון ובפיתוח תכניות לימודים ובשילוב מושכל של טכנולוגיות במגוון מערכות למידה. התכנית מכוונת להעמקת ההבנה והתובנה של העוסקים בהוראה, בלמידה ובתכנון לימודים, בעשייתם היום-יומית.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים, למנהלים ולממלאי תפקידים אחרים במערכת החינוך הפורמלית על כל רמותיה; לאלה המכשירים עצמם לאותם תפקידים; וכן לאנשים המתעניינים בהדרכה ובהפעלה של מערכות למידה והשתלמות בסקטורים ציבוריים ופרטיים אחרים, כגון: מסגרות הכשרה מקצועית, תעשיות היי-טק, צבא, רפואה, בנקים, ומסגרות קהילתיות.

מסלולי לימודים

בתכנית שתי מגמות התמחות: טכנולוגיות למידה ומערכות למידה. [1695]בכל אחת מן המגמות יש שני מסלולים:

 • לימודים לתואר שני ללא תזה

 • לימודים לתואר שני עם תזה (למצטיינים)

  מבנה הלימודים מפורט בהמשך.

תנאי קבלה

 • רשאים להגיש מועמדות לתכנית בעלי תואר ראשון בתחומי-דעת שונים ממוסד אקדמי מוכר, בציון גמר של 80 ומעלה. הקבלה מותנית בהחלטות ועדת הקבלה המחלקתית לתואר שני.

 • ועדת הקבלה תקבע אם לדרוש מן המועמדים השלמות כדי להתקבל לתכנית ובאילו תחומים. ההשלמות לא יעלו על היקף של 18 נ"ז. סטודנטים שחייבים בהשלמות יהיו במעמד "סטודנט על-תנאי". על סמך הישגי הסטודנטים בקורסי ההשלמה תחליט הוועדה אם לקבלם במעמד "סטודנט לתואר שני". אופי ההשלמות ייקבע על פי הרקע הלימודי של הסטודנטים. בדרך כלל מדובר באחת או יותר מבין ההשלמות הבאות: (א) מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), (ב) פילוסופיה של החינוך (10765), פסיכולוגיה של החינוך (10125) או פרקים בסוציולוגיה של החינוך (10485).

 • עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ- B.A. או B.Sc., או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (אנגלית) פחות מ-134 או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ.

 • המתקבלים לתכנית צריכים להכיר את יישומי המחשב הבסיסיים ואת האינטרנט, כמו כן המחשב שברשותם צריך להיות מחובר לרשת האינטרנט כדי שתהיה להם גישה לחומרי הקורס, אפשרות להשתתף בשיעורי הקורסים המקוונים בזמן אמת או לצפות בהקלטות  מאוחר יותר, וכמובן כדי להגיש את מטלות הקורס באופן מקוון.

 • סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שנדרשים לקורס השלמה אחד בלבד יוכלו ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני לפני סיום ההשלמה, בכפוף לשתי מגבלות: (א) אין ללמוד את הקורס מחקר כמותי בחינוך (14009) לפני סיום השלמה בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111); (ב) אין ללמוד שלושה קורסים (השלמה אחת ושני קורסי תכנית) באותו סמסטר, כלומר, אפשר ללמוד קורס תכנית אחד במקביל להשלמה, ולהירשם לקורס תכנית נוסף בסמסטר שלאחר מכן גם אם טרם מולאו כל החובות בקורס ההשלמה. המשך הלימודים מותנה באישור על מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני".

תנאי מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני"

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שיחויבו בהשלמות יעברו למעמד "סטודנט לתואר שני" לאחר שיעמדו בכל הדרישות של קורסי ההשלמה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

ניתן לקבל פטור של עד 20 נ"ז על לימודים קודמים לתואר שני, בתנאי שלימודים אלה לא נחשבו לקבלת תואר שני אחר. אם נחשבו לצורך קבלת תואר שני אחר, ניתן יהיה להכיר לכל היותר ב-12 נ"ז. סטודנטים המעוניינים בכך יפנו לפני תחילת לימודיהם לקבלת ייעוץ בנושא. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

א - לימודי תשתית משותפים לשתי המגמות - 20 נ"ז [1696]

ב - לימודי חובה בכל מגמה - 16 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
מגמת טכנולוגיות למידה במסלול ללא תזה


 • שניים מבין שלושת הקורסים הבאים:[1699][1700]


מגמת טכנולוגיות למידה במסלול עם תזה


סמינריוני לתואר שני
2

סמינריוני לתואר שני
2

 • אחד מבין שלושת הקורסים הבאים: [1700][1703]


מגמת מערכות למידה במסלול ללא תזה


 • שניים מבין שלושת הקורסים הבאים: [1705][1708]


מגמת מערכות למידה במסלול עם תזה


סמינריוני לתואר שני
2

סמינריוני לתואר שני
2

 • אחד מבין שלושת הקורסים הבאים:[1705][1708][1709]

ג - לימודי בחירה בשתי המגמות [1710,1704]

ד - עבודות סמינריוניות

תכנית הלימודים במסלול ללא תזה מחייבת הגשת שתי עבודות סמינריוניות, מתוכן לפחות עבודה אחת אמפירית (מבוססת על איסוף נתונים - כמותיים, איכותניים או משולבים). 

תכנית הלימודים במסלול עם תזה מחייבת הגשת עבודה סמינריונית אמפירית אחת (המבוססת על איסוף נתונים - כמותיים, איכותניים או משולבים).

העבודות יכתבו בקורסים המסומנים בהערה הרלוונטית בסעיף ב לעיל. את העבודה הסמינריונית יש להגיש תוך שלושה חודשים מסיום סמסטר הלימוד של הקורס.

תיאורי הקורסים של התכנית מופיעים בקטלוג הקורסים ובאתר האינטרנט של התכנית.

ה - מסלולי הלימודים

מסלול ללא תזה

במסלול ללא תזה על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר [3024]. בחינת גמר דורשת מן הסטודנטים להוכיח את יכולתם לשלב וליישם את העקרונות התאורטיים והמעשיים שרכשו במהלך לימודיהם לצורך התמודדות עם סוגיות בתחום הדעת הרלוונטי למגמת הלימוד שלהם. בבחינה הם יידרשו לנתח באופן ביקורתי תיאורי-אירוע או מאמרים מן הספרות המקצועית, תוך יישום אינטגרטיבי של חומר הלימוד של קורסי התשתית והמגמה. לכל מגמת לימוד תתקיים בחינה נפרדת. סטודנטים שניגשו בפועל לבחינת גמר לא יוכלו להירשם לתזה, בין אם עברו את הבחינה בהצלחה ובין אם נכשלו בה. פרטים תוכניים וטכניים על הבחינה מצויים בקטלוג הקורסים ובאתר התכנית.

מסלול עם תזה

לאחר צבירת 20 נ"ז בקורסי התכנית, ובכללם ארבעה מתוך חמשת קורסי התשתית וקורס סמינריוני אחד, שבמסגרתו נכתבה עבודה אמפירית,[1712] יוכלו הסטודנטים המצטיינים (‏עם ממוצע 90 ומעלה בקורסים אלה‎)‏ להגיש מועמדות למסלול לימודים עם תזה. הוועדה המחלקתית לתואר שני תשקול כל בקשה לגופה ותאשרה בכפוף לאפשרות לאתר מדריך מוסמך למחקר המוצע. התזה תיכתב בהדרכת חבר סגל בכיר של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת או בהדרכת שני חברי סגל שלפחות אחד מהם הוא חבר סגל בכיר של האו"פ.  

הסטודנטים במסלול עם תזה יידרשו לבחור נושא לעבודת מחקר ולהגדיר שאלת מחקר אמפירית.

בתכנון העבודה, בביצועה ובכתיבתה יהיה עליהם להוכיח את יכולתם לבצע מחקר אמפירי - כמותי, איכותני או משולב, שבו ישלבו ויישמו את שיטות המחקר והעקרונות התאורטיים והמעשיים שלמדו בתכנון, בפיתוח או בהערכה של תכנית לימודים \ בשילוב טכנולוגיות למידה בתהליכי למידה, הוראה או הדרכה בארגונים (בהתאם למגמת הלימוד). בתכנון ובביצוע העבודה יידרשו הסטודנטים להוכיח מחשבה עצמאית ויצירתית, יכולת של קבלת החלטות ופתרון בעיות וכושר כתיבה של חיבור מדעי לפי קני מידה מקובלים ובהיקף נאות. הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה ועד להגשת עבודה סופית מודפסת, אחרי שיפוט חיצוני. במקביל לעבודה על התזה, יידרשו הסטודנטים במסלול זה להשתתף בסמינר התזה (‏סמינר תזה א + סמינר תזה ב‎)‏.

פרטים נוספים על אופי עבודת התזה [3008] ועל תהליך העבודה מצויים בקטלוג הקורסים ובאתר התכנית.

הוראה ולמידה

 • הלימודים מבוססים על שילוב של חומר קריאה (‏מדריך למידה, מקראות מאמרים וספרים מודפסים או דיגיטליים‎)‏, מפגשים חיים מקוונים ושימוש בטכנולוגיות למידה. בפרט יעשה שימוש רב באתרי הקורסים שבאינטרנט.

 • התכנית נלמדת במלואה מרחוק, פרט לסמינר תזה א' ו-ב' במסלול עם תזה, שבהם מתקיימים מספר קטן של מפגשי חובה פנים-אל-פנים.

 • בחלק מהקורסים יחויבו הסטודנטים להשתתף במפגש חובה מקוון באמצעות Zoom, למשל, לצורך הצגת רפרט.

 • ככלל, קורסי התכנית אינם מוצעים בסמסטר הקיץ, למעט קורסים בודדים שמתעדכנים מעת לעת.

 • התכנית פתוחה גם לסטודנטים הלומדים מחו"ל.

מכסת הקורסים בסמסטר ומשך זמן הלימודים

סטודנטים לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה יירשמו בסמסטר הראשון ללימודיהם לשני קורסים לכל היותר. מן הסמסטר השני והלאה יוכלו הסטודנטים להירשם לשלושה קורסים לכל היותר. בסמסטר קיץ אפשר להירשם לקורס אחד לכל היותר. בקשת הרשמה החורגת ממגבלות אלה יש להפנות אל המרכז/ת האקדמי/ת של התכנית לתואר השני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה.

בלימודי התואר השני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה יש לסיים את כל החובות תוך 7 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (לא כולל השלמות). סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם בפרק זמן זה יוכלו לפנות לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים. הוועדה תאשר זאת במקרים חריגים בלבד ובכפוף לדרישות האקדמיות שיחולו באותה עת.

זכאות לתואר

סטודנטים יהיו זכאים לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים האלה:

 • סיום בהצלחה של כל לימודי ההשלמה (אם נדרשו);

 • סיום בהצלחה של כל הקורסים הנדרשים כמפורט בתכנית הלימודים;

 • כתיבת עבודת תזה או עמידה בהצלחה בבחינת גמר.

ציון התואר

הציון הסופי לתואר ייקבע לפי השקלול הבא:

במסלול ללא תזה: ממוצע ציוני הקורסים - 60%, ממוצע הציונים של שני הקורסים הסמינריוניים - 20% וציון בחינת הגמר - 20%.

במסלול עם תזה: ממוצע ציוני הקורסים - 40%, ציון הקורס הסמינריוני - 20% וציון התזה - 40%.

הערות

1694

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

1695

הסטודנטים שיתקבלו לתכנית יבחרו במגמה לקראת סיום לימוד קורסי התשתית.

1696

מי שלמדו את הקורס הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה (14007) עד סמסטר א2018 (כולל), הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי התשתית המשותפים לשתי המגמות, והם יידרשו לקורס  אחר במקומו. בנוסף, עבור הלומדים במגמת מערכות למידה הקורס גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה (14005) מוצע מעתה כקורס סמינריוני.

1697

או הקורס טכנולוגיות ולמידה (14010), שאינו מוצע עוד. 

1701

בקורס זה יש לכתוב עבודה סמינריונית.

1713

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

1698

או הקורס במתכונתו הקודמת, טכנולוגיות למידה לסוגיהן: עקרונות ויישום, שאינו מוצע עוד.

1700

או הקורס גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות הוראה והדרכה ממוחשבות (14013), שאינו מוצע עוד. 

1699

מי שלמדו את הקורסים שינוי ארגוני במערכות למידה (14018), מורים בעולם של שינוי (14019) עד סמסטר א2018 (כולל), הקורסים ייחשבו להם כקורסים מתקדמים/סמינריונים, ובלבד שלמדו בנוסף לפחות אחד מהקורסים גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות הוראה והדרכה ממוחשבות (14013), שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת (14017).

1703

סמינר תזה א וסמינר תזה ב יילמדו במקום קורס סמינריוני ללומדים במסלול עם תזה בלבד. כלומר, הסטודנטים במסלול לתזה ילמדו 5 קורסי תשתית, שני קורסי מגמה, קורס סמינריוני אחד בתחום ההתמחות (במסגרתו עליהם לכתוב עבודת מחקר אמפירית), וכן את סמינר התזה (א+ב).

1704

במסגרת לימודי הבחירה ניתן לבחור קורסים שלא נלמדו במסגרת קורסי החובה שבסעיף ב לעיל, כולל קורסי החובה של המגמה שהתלמיד איננו לומד בה. אם נבחר קורס סמינריוני כקורס בחירה, יהיה על התלמיד לכתוב בו עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה של החינוך הגבוה (14014), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במניין קורסי הבחירה לתואר.

1705

או הקורס פיתוח תכניות לימודים בתחומי דעת שונים: מהלכה למעשה (14012), שאינו מוצע עוד.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

1708

או הקורס מורים בעולם של שינוי:מגמות ואתגרים (14019) שאינו מוצע עוד.

1709

או אחד מהקורסים 14011, 14013, 14017 אם נלמדו עד סמסטר א2018 (כולל).

1710

מי שלמדו במסגרת לימודי התואר השני את הקורסים 12019, 10528, 10527, 10563, 10568 עד סמסטר א2018 (כולל), הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה, בהתאם למספר הקורסים הנדרש בתכנית.

2524

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

1711

בקורס זה לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית. סטודנטים המבקשים לכתוב עבודה סמינריונית במטה קוגניציה ולמידה (14035) צריכים להירשם לקורס סמינר במטה קוגניציה ולמידה (14033).

2526

הקורס אינו מוצע באופן זמני.

1742

בקורס זה לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית. סטודנטים המבקשים לכתוב עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות צריכים להירשם לקורס סמינר בפסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (14011).

3024

החל מאוקטובר 2023 בחינת גמר מקנה 6 נ"ז. אין שינוי בדרישות בחינת הגמר או במשקלה בציון הסופי לתואר. כמו כן, אין שינוי בשאר הדרישות לתואר, ויש להשלים קורסים ועבודות בהתאם למפורט בתכנית.

1712

התנאי המוקדם להגשת מועמדות למסלול תזה הינו סיום בציון ממוצע 90 ומעלה של ארבעה קורסים מתוך: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים (14008), מחקר כמותי בחינוך (14009) (הקורס נקרא בעבר שיטות מחקר בחינוך), מחקר איכותני בחינוך (14031), טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה (14027), תאוריות למידה והוראה (14003), וכן קורס סמינריוני אחד שבמסגרתו נכתבה עבודה אמפירית בנושא רלוונטי למגמה, מבין: שילוב טכנולוגיות למידה בתחומי דעת (14017), סמינר במטה קוגניציה ולמידה (14033), סמינר בפסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (14011), שינוי ארגוני במערכות למידה (14018), גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה (14005)

3008

החל מאוקטובר 2023 עבודת תזה מקנה 12 נ"ז. אין שינוי בדרישות עבודת התזה או במשקלה בציון הסופי לתואר. כמו כן, אין שינוי בשאר הדרישות לתואר, ויש להשלים קורסים ועבודות בהתאם למפורט בתכנית.