ידיעון תשפ"ה

מוסמך ‏M.A.‎ במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

מבוא [643]

התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך נועדה להקנות ידע אקדמי מתקדם, מיומנויות וכישורים בתחום המינהל, המדיניות והמנהיגות בחינוך ולהכשיר את המוסמכים למילוי תפקידי ניהול והדרכה מרכזיים במערכת החינוך בישראל ובמסגרות החינוך הלא-פורמליות. התכנית מיועדת לאפשר ללומדים התפתחות מקצועית, תוך הצגת תפיסה רחבה של תחומי הדעת, גישות תאורטיות מגוונות וסוגיות הנוגעות לתחומי הניהול והמנהיגות של בעלי תפקידים במערכות אלה.

קהל היעד

התכנית פונה לקהל יעד מגוון: מנהלים, סגני מנהלים, מפקחים, בעלי תפקיד ניהולי ומורים במערכות חינוך פורמליות ובלתי-פורמליות, כמו גם מי שמייעדים עצמם לתפקידי ניהול. התכנית תהיה פתוחה לבעלי תואר ראשון בתחומי דעת שונים.

מסלולי לימודים

בתכנית שני מסלולים: מסלול יישומי (ללא תזה) ומסלול מחקרי (עם תזה), ושני מקבצים:

 •  הוראה, למידה ומדיניות חינוך

 • ניהול

מבנה הלימודים מפורט בהמשך.

תנאי קבלה

 • רשאים להגיש מועמדות לתכנית בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בתחומי דעת שונים או בוגרי מכללות לחינוך בעלי תואר בוגר בהוראה, שסיימו את לימודיהם במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון גמר של 80 ומעלה.[644] הקבלה מותנית בהחלטות ועדת הקבלה המחלקתית לתואר שני.

 • ועדת הקבלה תודיע למועמדים אם נדרשות השלמות כדי להתקבל לתכנית ובאילו תחומים. ההשלמות יהיו בהיקף של עד 12 נקודות זכות. סטודנטים שחייבים בהשלמות יהיו במעמד "סטודנט על תנאי". על סמך הישגי הסטודנטים בקורסי ההשלמה תחליט הוועדה אם לקבלם במעמד "סטודנט מן המניין" בתכנית. סוג ההשלמות יהיה מותנה ברקע הלימודי של הסטודנטים. בדרך כלל מדובר באחת או יותר מבין ההשלמות הבאות: (‏א‎)‏ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), (‏ב‎) פילוסופיה של החינוך (10765).

 • נדרש פטור אקדמי באנגלית במסגרת התואר הראשון או סיווג לרמת פטור באנגלית בבחינה פסיכומטרית / אמי"ר / אמיר"ם כאחד מתנאי הקבלה לתכנית. אם חלפו למעלה מעשר שנים ממועד  הפטור באנגלית, תידרש עמידה חוזרת בבחינת פטור או סיום בהצלחה של הקורס אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב (31015).

 • מן המתקבלים לתכנית מצופה שיהיו בעלי שליטה ביישומי מחשב בסיסיים כגון אופיס (Word, PowerPoint, Excel) ואינטרנט (הכרת העבודה באמצעות דפדפנים וניהול תיבת דואר אלקטרוני), שכן הללו יידרשו באופן שוטף במהלך הלימודים.

 • סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שנדרשים לקורס השלמה אחד בלבד יוכלו ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני לפני סיום ההשלמה, בכפוף לשתי מגבלות:

(א) אין ללמוד את הקורס מחקר כמותי בחינוך (14009) לפני סיום השלמה בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111);

(ב) אין ללמוד שלושה קורסים (השלמה אחת ושני קורסי תכנית) באותו סמסטר, כלומר, אפשר ללמוד קורס תכנית אחד במקביל להשלמה, ולהירשם לקורס תכנית נוסף בסמסטר שלאחר מכן גם אם טרם מולאו כל החובות בקורס ההשלמה). המשך הלימודים מותנה באישור על מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני".

תנאי מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני"

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שיחויבו בהשלמות יעברו למעמד "סטודנט לתואר שני" לאחר שיעמדו בכל הדרישות של קורסי ההשלמה ויסיימו כל קורס בציון 70 ומעלה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

ניתן לקבל פטור של עד 20 נ"ז על לימודים קודמים לתואר שני, בתנאי שלימודים אלה לא נחשבו לקבלת תואר שני אחר. סטודנטים המעוניינים בכך יפנו לפני תחילת לימודים לקבלת ייעוץ בנושא. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

א - קורסי חובה: 36 נ"ז

ב - קורסי בחירה: 10-3 נ"ז (בהתאם למסלול הלימודים)

במסלול היישומי חובה ללמוד שני קורסים. לפחות אחד משני הקורסים יהיה ברמת תואר שני (בהיקף של 3 או 4 נ"ז). ניתן ללמוד קורס אחד של תואר ראשון (בהיקף של 6 נ"ז), בתנאי שלא נלמד בעבר.

במסלול המחקרי יש לבחור קורס אחד ברמת תואר שני בלבד (בהיקף 3 או 4 נ"ז).       

מקבץ הוראה, למידה ומדיניות חינוך [652,653,1743]

מקבץ ניהול [658]

ג - עבודות סמינריוניות

תכנית הלימודים בכל מסלול מחייבת הגשת שתי עבודות סמינריוניות, מתוכן לפחות עבודה אחת אמפירית (המבוססת על איסוף נתונים, בשיטה כמותית או איכותנית).

 

את העבודה הסמינריונית יש להגיש תוך 3 חודשים מסיום סמסטר הלימוד של הקורס.

 

ד - מסלולי הלימודים

הלימודים מוצעים במסלול יישומי (ללא תזה) ובמסלול מחקרי (עם תזה). רק סטודנטים מצטיינים יוכלו לבחור במסלול המחקרי, ומספרם יהיה מותנה במספר חברי הסגל האקדמי בנושאים הרלוונטיים ובזמינותם.

מסלול יישומי

על סטודנטים במסלול זה יהיה להשלים 48 נקודות זכות [651] לפחות על פי הפירוט הבא:

 • 36 נקודות זכות [647] [651] בתשעה קורסי חובה

 • לפחות 6 נקודות זכות בשני קורסי בחירה, שלפחות אחד מהם מרמת תואר שני

 • הגשת שתי עבודות סמינריוניות

 • בסיום לימודיהם על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר[3007] - 6 נ"ז

בחינת הגמר נועדה לבדוק את יכולת הסטודנטים לערוך אינטגרציה בין החומרים שלמד בקורסים השונים. הבחינה דורשת מן הסטודנטים להוכיח את יכולתם לשלב וליישם את העקרונות התאורטיים והמעשיים שרכשו במהלך לימודיהם לצורך התמודדות עם סוגיות בתחום הדעת. בבחינה יידרשו הסטודנטים לנתח באופן ביקורתי תיאורי-אירוע ו/או מאמרים מן הספרות המקצועית, תוך יישום אינטגרטיבי של חומר הלימוד. זכאים להירשם לבחינת הגמר סטודנטים שבמועד הרשמתם סיימו את כל חובות הקורסים (כולל בחינות, עבודות גמר, עבודות סמינריוניות).  תתאפשר הרשמה לבחינת הגמר גם לסטודנטים שרשומים בסמסטר הבחינה לקורס בחירה אחרון וסיימו את כל חובותיהם בקורסים הקודמים בתכנית. .סטודנטים שניגשו בפועל לבחינת גמר לא יוכלו להירשם לתזה, בין אם עברו את הבחינה בהצלחה ובין אם נכשלו בה.

מסלול מחקרי

רק לאחר סיום שישה קורסים ובהם הקורסים מחקר כמותי בחינוך (14009) ותיאוריות למידה והוראה (14003), ולאחר כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית, יוכלו הסטודנטים המצטיינים (‏עם ממוצע 90 ומעלה‎ בקורסים אלה וציון 90 ומעלה בקורס מחקר כמותי בחינוך ובעבודה הסמינריונית) להגיש מועמדות למסלול לימודים עם תזה. על המועמדים לבחור נושא לתזה ולקבל את הסכמת אחד מחברי הסגל המורשים להנחות עבודת תזה לשמש כמנחה. הוועדה המחלקתית לתואר שני תדון בכל בקשה ובקשה, ותודיע על אישור או דחייה של הבקשה תוך חודשיים מיום הגשתה.

על סטודנטים במסלול זה יהיה להשלים 51 נקודות זכות [651] לפחות על פי הפירוט הבא:

 • 36 נקודות זכות [647] [651] בתשעה קורסי חובה

 • לפחות 3 נקודות זכות בקורס בחירה אחד, ברמת תואר שני

 • הגשת שתי עבודות סמינריוניות

 • בסיום לימודיהם על הסטודנטים במסלול המחקרי להגיש עבודת תזה - 12 נ"ז[3008]

עבודת תזה: הסטודנטים יידרשו לבחור נושא לעבודת מחקר ולהגדיר שאלת מחקר אמפירית. בתכנון העבודה, בביצועה ובכתיבתה על הסטודנטים להוכיח את יכולתם לבצע מחקר אמפירי שבו ישלבו ויישמו את שיטות המחקר והעקרונות התאורטיים והמעשיים שלמדו. בתכנון ובביצוע העבודה יידרשו הסטודנטים להוכיח מחשבה עצמאית ויצירתית, יכולת של קבלת החלטות ופתרון בעיות וכושר כתיבה של חיבור מדעי לפי קני מידה מקובלים ובהיקף נאות.

הוראה ולמידה

 • הלימודים מבוססים על שילוב של חומר קריאה (מדריך למידה, מקראות מאמרים וספרים), מפגשי הנחייה ושימוש בטכנולוגיות למידה. בפרט יעשה שימוש רב באתרי הקורסים שבאינטרנט.

 • בחלק מהקורסים ייתכנו מפגשי חובה.

 • מספר קבוצות הלימוד בכל קורס יהיה מותנה במספר הסטודנטים.

 • רוב קורסי התכנית אינם מוצעים בסמסטר הקיץ.

 • התכנית פתוחה ללימודים גם לסטודנטים הלומדים מחו"ל.

מכסת הקורסים בסמסטר

סטודנטים לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך יירשמו בסמסטר הראשון ללימודיהם לשני קורסים לכל היותר. מן הסמסטר השני והלאה יוכלו הסטודנטים להירשם לשלושה קורסים לכל היותר. בסמסטר קיץ אפשר להירשם לקורס אחד לכל היותר. בקשת הרשמה החורגת ממגבלות אלה יש להפנות אל הרכזת האקדמית של התכנית.

משך זמן הלימודים

יש לסיים את כל החובות בלימודי התואר השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תוך 7 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (לא כולל השלמות). סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם בפרק זמן זה יוכלו לפנות לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים. הוועדה תאשר זאת במקרים חריגים ובכפוף לדרישות האקדמיות שיחולו באותה עת.

זכאות לתואר

סטודנטים יהיו זכאים לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים הבאים:

 • מילאו בהצלחה (בציון מעל 70) את כל ההשלמות (אם נדרש);

 • סיימו בהצלחה את כל הקורסים הנדרשים כמפורט בתכנית הלימודים;

 • נבחנו בבחינת גמר או כתבו עבודת תזה ועמדו בכך בהצלחה.

ציון התואר

הציון הסופי לתואר ייקבע לפי השקלול הבא:

במסלול היישומי

ממוצע הציונים של מכלול הקורסים - 60%, ממוצע הציונים של שני הקורסים הסמינריוניים / העבודות הסמינריוניות - 20%, ציון בחינת הגמר - 20%.

במסלול המחקרי

ממוצע הציונים של מכלול הקורסים - 40%, ממוצע הציונים של שני הקורסים הסמינריוניים / העבודות הסמינריוניות- 20%, ציון עבודת התזה - 40%.

הערות

643

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

644

מוסמכי התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה באוניברסיטה הפתוחה מנועים מהגשת מועמדות לתואר שני נוסף במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, בשל חפיפה רבה בקורסי שתי התכניות.

2524

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

645

מי שלמדו את הקורס 14010 או 14027 לפני סמסטר ב2018, הקורס ייחשב להם כקורס חובה והם פטורים מלימוד קורס החובה מחקר איכותני בחינוך (14031).

646

סטודנטים שלמדו את הקורס הערכה בחינוך: תיאוריה ומעשה (14007) לפני סמסטר ב2021, הקורס ייחשב להם כקורס חובה והם אינם מחויבים בלימוד הקורס אתיקה בחינוך (14032).

650

בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית כחלק מדרישות הקורס.

651

הקורס מנהיגות בחינוך (14101)  מחליף את הקורסים מנהיגות בארגונים (13023) וניהול והתנהגות ארגונית (13004). סטודנטים שלמדו אחד מהקורסים האלה לפני סמסטר 2022א לא ילמדו את הקורס מנהיגות בחינוך והקורס שלמדו ייחשב להם כקורס חובה. במקרה זה ידרשו לצבור 35 נ"ז בקורסי החובה בתכנית, ובהתאם יידרשו להשלים נקודת זכות אחת פחות למניין נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר.

647

הקורס מדיניות החינוך (14028) מחליף את הקורס מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה (12007) החל מסמסטר ב2017. מי שלמדו את 12007 פטורים מלימוד הקורס 14028. סטודנטים שלמדו את הקורס 12007 יידרשו להשלים נקודת זכות אחת פחות למניין נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר.

648

בקורס זה לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית. סטודנטים המבקשים לכתוב עבודה סמינריונית במדיניות חינוך צריכים להירשם לקורס הסמינריוני מדיניות חינוך- סמינר מחקר.

649

קורס סמינריוני במתכונת שנתית בו בסמסטר הראשון נלמדים התכנים ובסמסטר השני מתקיימת סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית. הנוכחות במפגשי הסדנה היא חובה. 

652

הקורס אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה של החינוך הגבוה (‏14014‎)‏, שנכלל בעבר במקבץ מדיניות חינוך ואקלים בית ספרי, אינו נלמד עוד. סטודנטים שלמדו אותו בעבר, יקבלו את נקודות הזכות בגינו והקורס ייחשב כאחד מקורסי הבחירה.

653

סטודנטים שלמדו את הקורסים מטפורה בחשיבה החינוכית (10568), מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (10376), פעילות גומלין בכיתה (10328), הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (10363), ליקויי למידה (10527), גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה (‏14005‎)‏ לפני סמסטר א2019 הקורסים ייחשבו להם במנין נ"ז במקבץ מדיניות חינוך ואקלים בית ספרי.

1743

או הקורס מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים (‏‏14019‎‎)‏‏ שאינו מוצע בשנת הלימודים 2023.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

656

קורסים אלה הם קורסי תואר ראשון, אשר במסלול היישומי ניתן ללמוד אחד מהם כקורס בחירה

657

או הקורס טכנולוגיות ולמידה (14010), שאינו מוצע עוד. קורס זה מהווה תנאי קדם לקורסים 14011, 14015, 14016.

1744

בקורס זה לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית. סטודנטים המבקשים לכתוב עבודה סמינריונית צריכים להירשם לקורס סמינר בפסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (14011).

2526

הקורס אינו מוצע באופן זמני.

658

הקורסים: יחסי עבודה (10588) ומדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה (13037) נכללו בעבר במקבץ ניהול ואינם נלמדים עוד. הקורסים יוכרו כקורסי בחירה לסטודנטים שלמדו אותם.

3007

החל מאוקטובר 2023 עבודת גמר מקנה 6 נ"ז. אין שינוי בדרישות עבודת הגמר או במשקלה בציון הסופי לתואר. כמו כן, אין שינוי בשאר הדרישות לתואר, ויש להשלים קורסים ועבודות בהתאם למפורט בתכנית.

3008

החל מאוקטובר 2023 עבודת תזה מקנה 12 נ"ז. אין שינוי בדרישות עבודת התזה או במשקלה בציון הסופי לתואר. כמו כן, אין שינוי בשאר הדרישות לתואר, ויש להשלים קורסים ועבודות בהתאם למפורט בתכנית.