בכל שנה יחולקו מלגות שכר לימוד בין הסטודנטיות.ים הלומדות.ים לתואר בפכ"מ.

המלגות יחולקו על בסיס תחרותי בין הסטודנטיות.ים שיוכיחו את הצטיינותן.ם ועמדו בתנאי הסף כמפורט בסעיפים א-ד כלהלן:

א. השלימו את ארבעת הקורסים הבאים: בעיות בפילוסופיה של המוסר (10122), מבוא למחשבה מדינית (10611), מבוא למיקרוכלכלה (10131), מבוא ליחסי מדינה, כלכלה, ומוסר (10881); או בקורסים שהוכרו מלימודים קודמים כחלופות לקורסים אלה, וקיבלו בכל אחד מהם ציון של 85 ומעלה.

ב. ציון הממוצע המשוקלל שלהן.ם בארבעת הקורסים הללו (ובכלל זה בחליפיהם) הוא 90 ומעלה.

ג. ציון הממוצע המשוקלל שלהן.ם בכל הקורסים השייכים לתכנית פכ"מ הוא 85 ומעלה.

ד. אושרה להן.ם תכנית לימודים לתואר בפכ"מ על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים ועודנה בתוקף.

ה. המלגות יחולקו בכל שנה אקדמית על בסיס ההישגים המצטברים של הסטודנטיות.ים בסוף השנה האקדמית שקדמה לה (סטודנטיות.ים יוכלו לקבל מלגות בשנה נתונה בין אם קיבלו מלגות בשנה קודמת כלשהי או בין אם לאו). המלגות יינתנו למצטיינות.ים מבין הסטודנטיות.ים שיעמדו בתנאים א-ד, בהתאם למצאי המלגות שיהיה קיים עבור כל שנה ושנה.

ו. תנאי הכרחי למתן מלגות לסטודנט.ית בשנה נתונה הוא לימוד של לפחות ששה קורסים אקדמיים מתכנית הפכ"מ בשנה זו, כל עוד הדבר יתאפשר בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לסטודנט.ית ולהיצע הקורסים בשנה המדוברת (תנאי זה לא יחול אפוא בשנה האחרונה להשלמת התואר אם מספר הקורסים שנותרו לסטודנט.ית להשלמת התואר קטן מששה).

ז. המלגות יהיו בגובה של 1,500 ₪ לקורס עבור כל הקורסים האקדמיים מתכנית הפכ"מ שילמדו הזוכות.ים בשנה הרלוונטית, אך לא יותר משמונה קורסים (אלא אם תהיינה מלגות פנויות).

על סטודנטיות.ם העומדות.ים בתנאים א-ד ומעוניינות.ים במלגות הצטיינות לפנות למנהלת התכנית ד"ר רנן יזרסקי במייל [email protected]

בהצלחה.