מוסמך M.Sc בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק  

האוניברסיטה הפתוחה מציעה ללימוד תוכנית חדשנית וייחודית לקראת תואר מוסמך במדעים (.M.Sc), בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק (MLBD, Machine learning and Big Data) שמטרתה להקנות מיומנות תיאורטית ומעשית מעמיקה בלמידת מכונה, בהתנהגות אוטונומית ובטכנולוגיות הנוגעות לניתוח נתוני עתק (big-data). זאת, באמצעות למידה של קורסים תחומיים בארכיטקטורות חישוב בהשראת המוח, מדעי הרוח הדיגיטליים, אמנות ורובוטיקה. הלימודים בתוכנית מבוססים על קורסים, סמינרים ופרויקטים מונחים. 

מכסת הסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ה (2024 - 2025) מלאה, ולכן בשלב זה לא ניתן להגיש מועמדות לתוכנית לשנת הלימודים הקרובה.


קהל יעד ותנאי קבלה

קהל היעד של התוכנית הם סטודנטים וסטודנטיות בעלי תואר ראשון במדעים מדויקים (.B.Sc) במדעי הטבע (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, סטטיסטיקה, מתמטיקה), מדעי המחשב, הנדסה, ובוגרי תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול. נדרש ידע קודם בתחומים הבאים על פי המקובל בתחומי הלימודים הנ״ל:

 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 
 • אלגברה לינארית
 • סטטיסטיקה והסתברות 

יתקבלו  לתוכנית בעלי ציון ממוצע של 80 ומעלה בתואר הראשון.  עם זאת, הבקשות תישקלנה עבור כל סטודנט באופן אישי תוך התחשבות בניסיון התעשייתי וברקע האקדמי. סטודנטים שלא למדו בתואר הראשון קורסי יסוד במדעי המחשב – יידרשו ללמוד קורסי השלמה. 

לימודי השלמה

על סטודנטים העומדים בתנאי הקבלה אך אינם בוגרי החוג למדעי המחשב ללמוד את קורסי ההשלמה לפני שנת הלימודים הראשונה בתוכנית או במקביל ללימודים בשנה הראשונה בתוכנית. 

 1. תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון  6 נקודות זכות.
 2. מדעי המחשב בקליפת אגוז – 6 נקודות זכות.
 3. אלגוריתמים  קורס MOOC המוצע ללמידה בחינם דרך CampusIL.

סטודנטים שלמדו קורסים מקבילים ועמדו בדרישות הקורס בציון גבוה (85 ומעלה) יוכלו לקבל עבורם פטור. בדיקת הדרישה להשלמות נעשית כחלק מבדיקת המועמדות. קורסי ההשלמה אינם מקנים נ״ז בתוכנית.


מדיניות הכרה בלימודים אקדמיים קודמים 

סטודנטים יכולים לבקש הכרה מקורסים שלמדו בעבר בתנאים אלה: 

 • הקורס הוא קורס לתואר שני שנלמד במוסד ידוע ומוכר להשכלה גבוהה.
 • הסילבוס של הקורס תואם את הסילבוס של הקורס שעבורו מבוקשת ההכרה (כפי שיאשר צוות הקורס). 
 • הציון בקורס היה 80 לפחות. 
 • בגליון הציונים לתואר יוצג היקף  ה"הכרה בלימודים קודמים" וציון הקורסים עבורם יקבל הסטודנט הכרה לא יובא בחשבון במסגרת חישוב הציון הסופי לתואר.
 • בקשות לפטור יש להגיש  לוועדה לתואר שני בצירוף שני מסמכים: אינדיקציה רשמית של הציון בקורס וסילבוס מפורט. הבקשה תועבר לראש התוכנית, והוא יבקש מצוות הקורס הרלוונטי לגבש המלצה בנושא ובהתאם, יגיע להחלטה בנוגע לפטור המבוקש.
 • הכרה בקורסים קודמים מוגבלת לשני (2) קורסים או שמונה (8)  נקודות זכות (הגבול הרלוונטי הנמוך מביניהם). לא תינתן הכרה עבור קורסי סדנאות ופרויקטים. 


סטטוס לימודים בתוכנית

טופס הגשת המועמדות והמסמכים הנלווים שהגישו המועמדים יועברו לוועדת התוכנית. הוועדה תדון בכל בקשה, ואם תמצא לנכון, תבקש לקבל חומר משלים. הוועדה תוכל לקבל אחת ההחלטות האלה:

א. קבלה במעמד "סטודנט מן המניין לתואר שני" בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק.

ב. קבלה במעמד "סטודנט לתואר שני עם השלמות" בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק עם דרישה ללימודי השלמה.

ג. קבלה במעמד "סטודנט על-תנאי", עם פירוט התנאים הנדרשים כדי שיוכלו להתקבל כסטודנטים לתואר שני. 

ד. דחיית המועמדים.

החלטה א ("סטודנט מן המניין לתואר שני") תתקבל, בדרך כלל, אם המועמדים הם בעלי תואר ראשון במדעים מדויקים ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בעל מוניטין בחוץ לארץ, בעל ציון ממוצע של 80 ומעלה. אם ממוצע הציונים של המועמדים הוא בין 75 ל-80, תשקול הוועדה קבלה לתכנית באופן חריג בהתאם לניסיונו בתעשייה ובמחקר, ולהרכב הקורסים שלמד לתואר ראשון, תוכנם והציונים  שקיבל בהם. ההחלטה שתתקבל היא החלטה (א) לעיל.

החלטה ב ("סטודנט לתואר שני עם השלמות") תתקבל, בדרך כלל, אם המועמדים הם בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, וחסרים להם בתכנית הלימודים לתואר ראשון קורסים במדעי המחשב. לימודי ההשלמה מפורטים מעלה. נקודות הזכות בגין קורסים אלה לא ייחשבו במסגרת נקודות הזכות שיש לצבור לתואר השני. סטטוס הקבלה של "סטודנט לתואר שני עם השלמות" ישתנה לסטטוס של "סטודנט מן המניין לתואר שני" לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון עובר בכל אחד מקורסי ההשלמה.

החלטה ג ("סטודנט על-תנאי") תתקבל אם המועמדים נמצאים "לקראת סיום" - כלומר, בסמסטר האחרון ללימודיהם לקראת תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, וממוצע הציונים שלהם הוא 80 ומעלה. התנאי ל"סטודנט לקראת סיום" הוא סיום הלימודים לתואר ראשון ועמידה בתנאי הקבלה כמפורט בהחלטה א. סטודנטים שיתקבלו לקטגוריה זו יוכלו לעבור למעמד של "סטודנט מן המניין לתואר שני" רק לאחר שיסיימו את לימודיהם לתואר ראשון.

החלטה ד ("דחייה") תתקבל אם המועמדים אינם עונים על דרישות הקבלה בקטגוריות האחרות.

תוקף החלטות הקבלה א-ג הוא שנה מיום ההודעה על הקבלה. אם הסטודנטים לא יירשמו ללימודי התואר השני תוך פרק זמן זה, יהיה עליהם להגיש את מועמדותם מחדש.


מסלולי לימודים

תוכנית הלימודים לתואר מוסמך בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק מוצעת ללימוד בשני מסלולים:

 • מסלול לתואר מוסמך בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק(.M.Sc)  עם תזה.
 • מסלול לתואר מוסמך בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק (.M.Sc) ללא תזה, עם עבודה מסכמת.

סטודנטים המתקבלים לתוכנית הלימודים ללא דרישה לקורסי השלמה, יכולים להירשם למסלול עם תזה. סטודנטים שהתקבלו לתוכנית בכפוף לקורסי השלמה, והשלימו קורסים אלה בממוצע 80 ומעלה, יכולים לבקש לעבור למסלול עם תזה. לימודים במסלול תזה יהיו כפופים להסכמתו של חבר  או חברת סגל בכיר באוניברסיטה לשמש כמנחה ובאישור ועדת התוכנית. לצורך כתיבת תזה ייתכן שיידרשו השלמות של קורסים נוספים, בהתאם לנושא התזה והרקע של הסטודנט, זאת בהתאם לשיקול הדעת של המנחה.


תוכנית הלימודים

קורסי ליבה (חובה)

סמינרים (חובה)

 • סמינר בלמידת מכונה וניתוחי נתוני עתק . חובת נוכחות, ללא נ״ז (בתכנון, יוצע לראשונה בסמסטר א2025).
 • סמינר מחקר בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק , 4 נ״ז (בתכנון, יוצע לראשונה בסמסטר א2026).

קורסים תחומיים (חובה במסלול עבודה מסכמת, במסלול תזה יש לבחור 2 קורסים מתוכם).

סדנאות (במסלול פרויקט גמר יש לבחור בסדנה אחת. במסלול עם תזה, סדנה אינה נדרשת)

 • סדנה באמנות ובינה מלאכותית (בתכנון, יוצע ללימוד לראשונה בסמסטר ב2026), 2 נ״ז
 • סדנה בלמידת מכונה בשירות החברה (בתכנון, יוצע ללימוד לראשונה בסמסטר ב2026), 2 נ״ז

תזה ועבודה מסכמת 

 • ללומדים במסלול תזה – עבודת תזה, 12 נ"ז
 • ללומדים במסלול ללא תזה - עבודה מסכמת בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק, 6 נ״ז 


בסך הכל, התוכנית מורכבת מ-44 נקודות זכות אקדמיות. 


תוכנית הלימודים המומלצת מתפרשת על פני שנתיים כך:

​סמסטר השלמה​שנה א, סמסטר א​שנה א, סמסטר ב
​קורסים
מתמטיקה ללמידת מכונה (4)

רובוטיקה אלגוריתמית (20944) (4)

סמינר בלמידת מכונה ונתוני עתק 
מבוא ללמידה חישובית (20942) (4)

טכנולוגיות לנתוני עתק (4)

ארכיטקטורות חישוב בהשראת המוח (22960) (4)
​לימודי השלמהתכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון‏ (20606)מדעי המחשב בקליפת אגוז (20608)

אלגוריתמים (קורס MOOC) 

​נקודות זכות​8 נ"ז​12 נ"ז


​קורסים​שנה ב, סמסטר א​שנה ב, סמסטר ב
​ ​​למידה עמוקה (22961) (4)

אלגוריתמים לנתוני עתק (22934)  (4)

סמינר מחקר בלמידת מכונה ונתוני עתק (בתכנון) (4)
​חלום בלהות או אופקים חדשים? מחקר היסטורי בעידן מדעי הרוח הדיגיטליים (12436) (4)

סדנה באומנות ובינה מלאכותית (בתכנון) (2) או בלמידת מכונה בשירות החברה (2) 
​עבודה מסכמת (6) / תזה ​
​נקודות זכות​12 נ"ז​10 נ"ז


משך הלימודים

משך הלימודים המומלץ בתוכנית הוא שנתיים. עם זאת, משך הלימודים לתואר שני בתוכנית מוגבל לארבע (4) שנים ממועד הקבלה לתוכנית. סטודנטים שלא ישלימו את לימודיהם במסגרת הזמן הזאת יוכלו לפנות לוועדת ההיגוי של התוכנית בבקשה להארכת משך הלימודים. הוועדה תאשר הארכת משך הלימודים לפרק זמן מוגבל בלבד ורק במקרים חריגים. במקרים שבהם תאשר הוועדה הארכה, יכולה הוועדה לדרוש מהסטודנטים לעמוד בדרישות אקדמיות נוספות כגון: לימוד קורסים נוספים או בחינה מחדש במקום קורסים שנלמדו (באו"פ או במוסד אחר) יותר מארבע שנים קודם למועד סיום הלימודים המאושר.

הפסקת לימודים תקבע לאחר הפסקה של יותר משנתיים או עקב קבלת ציון נכשל בשני קורסים. במקרים אלה יוכל הסטודנט להגיש מועמדות מחדש וההכרה בלימודיו תיעשה על ידי ועדת הקבלה לתוכנית.


עבודה מסכמת

עבודה מסכמת מזכה ב-6 נקודות זכות, כאשר: 

 • הסטודנטים יוכלו לבצע את העבודות בעצמם או בקבוצות קטנות (2–3 סטודנטים).
 • העבודות יתבצעו במהלך השנה השנייה, עם אפשרות להשלמה בשנה השלישית.
 • העבודות יתנהלו בפיקוח משותף של סגל האו"פ ומומחים מן התעשייה. מתאם או מתאמת פרויקטים ינהלו את הפעילויות במסגרת הפרויקטים, וראש התוכנית בתמיכת ועדת ההיגוי שלה יפקחו על איכותם האקדמית.
 • הסכמים תעשייתיים: כל אחד מן ההסכמים התעשייתיים בין התוכנית לבין חברה כלשהי ינוהלו באמצעות רשות המחקר וחברת היישום של האוניברסיטה הפתוחה, האחראיות ליחסים שבין האקדמיה לתעשייה. 


תזה

עבודת תזה מזכה ב-12 נ"ז אם:

 • לתזה יהיה אופי מחקרי חדשני ועליה ליישם את הידע שהסטודנטים רכשו במהלך לימודיהם. כמו כן עליה לשקף את יכולותיהם המחקריות של הסטודנטים, את שליטתם בכלים המדעיים המקובלים בדיסציפלינה, דרך מחשבה עצמאית ומקורית וכושר הבנה, ניתוח ועיבוד חומר מדעי. על התזה לכלול סקירה ביקורתית של מחקרים בתחום. 
 • מומלץ להתחיל בחיפוש מנחה לכתיבת תזה מוקדם ככל האפשר. יש  לפנות אל מנהל התוכנית בבקשה לסיוע באיתור מנחה לתזה. יש אפשרות לבקש מנחה חיצוני באישור ועדת התוכנית. במקרה כזה יקבלו הסטודנטים מנחה פנימי נוסף.
 • סטודנטים שמבקשים להתקבל למסלול עם תזה, ועומדים בקריטריונים הדרושים, יוכלו לגבש הצעה לתזה בתיאום עם המנחה. לאחר שהמנחה אישר את ההצעה, יגישו אותה הסטודנטים לאישור ועדת התוכנית בצירוף תוכנית הלימודים שלהם. אישור תוכנית הלימודים והצעת התזה מטעם הוועדה ישמשו אישור ללימודים במסלול עם תזה. הודעה על האישור תישלח אל הסטודנטים.
 • את עבודת התזה של תלמיד המחקר ישפטו חברי סגל ליבתי במוסדות להשכלה גבוהה, הפעילים במחקר וששטח מחקרם רלוונטי לנושא התזה של הנבחן. כאשר תוגש לוועדת התוכנית עבודת תזה העונה על הכללים, תמנה הוועדה ועדת בוחנים מומחים בתחום המחקר שישמשו, יחד עם המנחים, כשופטי עבודת התזה. כשירים לשמש כשופטים חברי סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה מאוניברסיטה בארץ שהוכרה כמוסד להשכלה גבוהה או מאוניברסיטת מחקר בחו"ל. תנאי הכרחי לשיפוט תזה הוא מינוי המנחה (או המנחים) כשופט עם קול אחד ומינוי שופט נוסף אחד לפחות בדרגת מרצה בכיר ומעלה, כך שוועדת הבוחנים תכלול: א. לפחות שופט פנימי אחד מתוך האוניברסיטה הפתוחה בדרגת מרצה בכיר ומעלה שהוא חבר סגל ליבתי במדעי המחשב. ב. לפחות שופט חיצוני אחד מחוץ לאוניברסיטה הפתוחה בדרגת מרצה בכיר ומעלה שהוא חבר סגל ליבתי במוסד אחר להשכלה גבוהה, שהוא מומחה בשטח המחקר של התזה. לא יוכל להתמנות כשופט חיצוני מי שמועסק באותו מוסד כמו המנחים, שותף לעבודת המחקר, מממן של המחקר, ממונה ישיר של תלמיד המחקר, או מונחה של אחד המנחים לתזה במהלך חמש השנים האחרונות. באישור ראש התוכנית, אפשרי שהשופט החיצוני יהיה עובד מכון מחקר מוכר בעל תקן אקדמי הפעיל במחקר וששטח מחקרו רלוונטי לנושא התזה של הנבחן. מכון מחקר מוכר הוא מוסד המיועד לביצוע מחקר מדעי בנושא או בשטח מחקר מסוים ומוגדר.
 • בסיום העבודה יהיה על הסטודנטים להציג את הממצאים בפני קהל.
 • על התלמיד המחקר להגיש את עבודת התזה עד שנתיים ממועד אישור הצעת התזה, אלא אם כן אישרה הוועדה לתואר שני ארכה. על תלמיד  המחקר לסיים את כל החובות לתואר תוך ארבע שנים מהמועד שבו התקבל ללימודי תואר שני.


ציונים

ציון תזה: המנחה (או המנחים) והשופט הנוסף יעריכו את התזה ויתנו עליה ציון. הציון ישוקלל כך: משקל העבודה הכתובה - 80% ומשקל ההרצאה - 20%.

ציון עבודה מסכמת: המנחה (או המנחים) וקורא נוסף יעריכו את העבודה המסכמת ויתנו עליה ציון. הציון יהיה משוקלל כך: משקל העבודה הכתובה - 80% ומשקל ההרצאה- 20%.

הציון הסופי לתואר ייקבע לפי השקלול הזה: 

 • במסלול לתואר עם תזה: ממוצע ציון הקורסים - 70% וציון התזה - 30%.
 • במסלול לתואר ללא תזה: ממוצע ציון הקורסים - 85% וציון העבודה המסכמת - 15%.


הערה: כל האמור בלשון זכר כוחו יפה לכל המגדרים