האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים מעת לעת במידע, בתקנונים, בנהלים ובהנחיות המתפרסמים בידיעון מבלי למסור על-כך הודעות אישיות. השינויים הללו יחייבו את הסטודנטים והסטודנטיות מרגע כניסתם לתוקף. על הסטודנטים והסטודנטיות האחריות לעקוב אחר הפרסומים באתר האוניברסיטה לרבות באתרי המחלקות האקדמיות הרלוונטיות. בכל מקרה של סתירה, תהיה עדיפות למידע כפי שהוא מופיע בידיעון המפורסם באתר האוניברסיטה.