הכרה בלימודים קודמים


סטודנטים שמעוניינים ללמוד לקראת תואר ראשון1 באוניברסיטה הפתוחה ולמדו לימודים על-תיכוניים רשאים לפנות בבקשה להכרה בלימודיהם הקודמים לאחר שהחלו ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, או לבקש חוות דעת מטעם הוועדה להכרה בלימודים קודמים לפני תחילת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה2. בעת הגשת הבקשה להכרה בלימודים קודמים, הסטודנטים מתבקשים לציין מהו התואר שלקראתו הם רוצים ללמוד. הוועדה להכרה בלימודים קודמים תדון בבקשות ותודיע לסטודנטים על החלטותיה.

סטודנטים המעוניינים ללמוד שלא לקראת תואר, אלא קורס בודד או כמה קורסים שיש להם תנאי קבלה, יפנו בבקשה מפורטת, אליה יצרפו גיליון ציונים מהמוסד בו למדו, לדיקנט הלימודים האקדמיים.

סטודנטים אינם יכולים לצבור ניקוד לתואר בקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, הקרובים בתוכנם לקורסים עליהם קיבלו פטורים בגין הכרה בלימודיהם הקודמים. הוועדה להכרה בלימודים קודמים תודיע לסטודנטים שקיבלו הכרה בלימודיהם הקודמים אילו קורסים הם אינם רשאים ללמוד לצורך קבלת נקודות זכות, מבין הקורסים הקיימים באוניברסיטה הפתוחה בעת מתן ההחלטה. על סטודנטים שהגישו בקשה להכרה בלימודים קודמים ועדיין אין החלטה בעניינם, או סטודנטים המתכוונים להגיש בקשה כזאת, לשים לב ולא להירשם לקורס דומה או חופף בתוכנו לקורס שלמדו בעבר. אם בכל זאת יחליטו להירשם לקורס כזה, ובעקבות החלטת הוועדה יהיה עליהם להחליף קורס או לבטל הרשמה, הם יחויבו בתשלום דמי טיפול ועלויות, כמקובל וכמפורט בפרק הרשמה. אשר לקורסים שאינם קיימים באוניברסיטה הפתוחה בעת מתן ההחלטה, ויוצעו ללימוד לאחר מכן, הסטודנטים הבוחרים בהם יהיו חייבים לוודא בעת ההרשמה שקורסים אלה אינם קרובים בתוכנם לאלה שעליהם קיבלו הכרה. במקרים של ספק יוכלו הסטודנטים לפנות אל הוועדה, במועד סביר לפני תום ההרשמה, לשם קבלת חוות דעת.

סטודנטים הזכאים להכרה בלימודים קודמים ואינם בעלי תואר ראשון, ומעוניינים לקבל תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה, נדרשים לעמוד בכל דרישות התואר שלקראתו הם לומדים, כמפורסם בתכנית הלימודים באתר האוניברסיטה.

הוועדה תבחן אפשרות להכרה על סמך לימודים אקדמיים במוסדות מוכרים. הכרה בלימודים אחרים מותנית בבחינת האו"פ את המוסד המלמד ובכל מקרה תהיה כפופה להנחיות המל"ג ולא תעלה על 30 נ"ז. 

הוועדה מעניקה פטורים ונקודות זכות בהתאם למסלול הלימודים שצוין בבקשה. משום כך, כתוצאה מהבדלי הדרישות לתואר בוגר בתחומים שונים, ייתכן שבמניין הנקודות לא יובאו בחשבון כל נקודות הזכות שהוענקו עבור לימודים קודמים בתחום אחר מזה שהסטודנטים לומדים באוניברסיטה הפתוחה.

ייתכן שהוועדה לא תיענה בחיוב לבקשות להכרה בלימודים קודמים מלפני שנים רבות מפאת התיישנות הלימודים. הוועדה תשקול כל בקשה כזאת לגופה.

שימו לב: הכרה שניתנה ללימודים במוסדות לא אקדמיים היא הכרה מוגבלת בזמן. לוועדה להכרה בלימודים קודמים שמורה הזכות להחליט אם להאריך את ההכרה או לשנותה ואו לבטלה משיקולים אקדמיים. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להכיר במלוא הלימודים הקודמים כאשר מונחות לפניה כמה מסכתות של לימודים.

בקשות להכרה בלימודים קודמים יש להפנות אל רכזות הוועדה להכרה בלימודים קודמים במרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה. יש לצרף טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים 3 וגיליונות ציונים רשמיים ומקוריים שמכילים חותמת וחתימת מוסד הלימודים. למסמכים המקוריים יש לצרף העתק. בקשות המלוות במסמכים מקוריים ללא העתק – המסמכים המקוריים לא יוחזרו לשולחים. אפשר לצרף לבקשה רק צילומי תעודות, ובלבד שהתעודה המקורית תוצג לפני גורם מוסמך באוניברסיטה הפתוחה המורשה חתימה, והוא יאשר שהצילום זהה למקור. בוועדה יתקבלו גיליונות ציונים בשפות העברית והאנגלית בלבד. מסמכים בשפות אחרות יתקבלו עם תרגום ואישור של נוטריון ישראלי בלבד. הטיפול בבקשה להכרה בלימודים קודמים עשוי להימשך לעתים מספר שבועות.

תשובת הוועדה להכרה בלימודים קודמים לא תהיה בתוקף אם הסטודנטים הפונים לא יחלו לימודיהם תוך שלוש שנים מתאריך קבלת התשובה או אם יפסיקו לימודיהם לתקופה העולה על שלוש שנים. במקרה זה יהיה על הסטודנטים להגיש שוב את המסמכים לבדיקת הוועדה. אין הוועדה מתחייבת לכך שיקבלו הכרה זהה לזו שקיבלו בעבר.

קורסים שעבורם העניקה הוועדה להכרה בלימודים קודמים נקודות זכות לא יפורטו בגיליון הציונים של האוניברסיטה הפתוחה, וציוניהם לא ישוקללו בחישוב הציון הסופי לתואר.


​​


 
1. בעלי תואר ראשון המעוניינים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון נוסף או לחוג נוסף לאחר תואר מתבקשים לעיין בסעיף אישור תכניות לימודים.
2. הפונים לוועדה להכרה בלימודים קודמים באוניברסיטה הפתוחה שאינם סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, יתבקשו לשלם דמי רישום בהתאם למפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים.
3. טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים (קובץ PDF)
 

פנו אלינו

מוקד הפניות והמידע

3500* או 09-7782222, שלוחה 1

ימים א-ה בין השעות 16:00-8:30
למעט בימים שבהם אין קבלת קהל באוניברסיטה כמפורט כאן.

infodesk@openu.ac.il

מוקד מתעניינים

3500* או 09-7782222, שלוחה 2

ימים א-ה בין השעות 20:00-8:30
ימי ו בין השעות 12:30-8:30
למעט בימים שבהם אין קבלת קהל באוניברסיטה כמפורט כאן.

Op-interest@openu.ac.il