שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: ספרות

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד