הגישות השונות בתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות נדבך חשוב בחקר החברה הישראלית, על רבדיה, היבטיה השונים והתהליכים שחוֺוים הפרטים החיים בה.
לצד קורסי מבוא וקורסים תאורטיים המציגים את היסודות של המחקר והחשיבה הסוציולוגית והאנתרופולוגית, מוצעים קורסים העוסקים בהיבטים שונים של החברה הישראלית, וכן כאלה המתמקדים בתחומי מחקר ספציפיים, כגון: מיגדר, משפחה, תרבות, סטייה חברתית, ארגונים, ריבוד ואי-שוויון, ספורט וחברה, פוליטיקה ועוד.  
תחום מרתק זה נלמד במסגרת תכניות לימוד ממוקדות, חד-חוגיות ודו-חוגיות, בלימודי תואר ראשון מטעם האוניברסיטה הפתוחה.