מרבית תכניות הלימודים במתמטיקה (ובכלל זה תואר חד־חוגי במתמטיקה, תואר דו־חוגי הכולל מתמטיקה, לימודי מתמטיקה במתכונת חוג לאחר תואר, ותואר במדעים בהדגשת מתמטיקה) כוללות חובת סמינר במתמטיקה.

סמינר במתמטיקה הוא עבודה אישית בנושא מתקדם, בהדרכת אשת\איש סגל מהאוניברסיטה הפתוחה או ממוסד אחר (מדריכת\מדריך הסמינר), המסוכמת בעבודה בכתב, ובהרצאה באורך של כשעה בקמפוס האוניברסיטה ברעננה. העבודה היא בדרך כלל סיכום מתוך מאמרים או ספרים. על העבודה וההרצאה להיות מוגשים בעברית.

יש שתי דרכים לעמוד בדרישת הסמינר:

• סמינר עם ניקוד: סמינר המקנה 3 נקודות זכות במסגרת צבירת הנקודות לתואר. נושא העבודה יכול להיות קשור לאחד הקורסים המתקדמים במתמטיקה ויכול להיות נושא אחר במתמטיקה. השתתפות בסמינר כזה כרוכה בהרשמה לקורס סמינר במתמטיקה (20381) (המחייב תשלום שכר לימוד ככל קורס אחר).

• סמינר ללא ניקוד: סמינר במסגרת אחד הקורסים המתקדמים המאפשרים לכלול בהם סמינר. האפשרות לכלול סמינר ללא ניקוד במסגרת קורס מצוינת בקטלוג הקורסים בהערת רגל בתיאור הקורס. דרך זאת מקנה עמידה בחובת הסמינר במסגרת תוכנית הלימודים אך אינה מקנה נקודות זכות. (אפשרות זאת תבוטל החל מסמטר א2021: החל מסמסטר א2021 תבוטל האפשרות לכלול סמינר ללא ניקוד בתכנית הלימודים. מי שיסיימו בהצלחה את הקורס שבו תכננו לעשות סמינר ללא ניקוד לפני סמסטר א2021, רשאים לכלול במסגרתו סמינר ללא ניקוד בתנאי שיסיימו אותו לא יאוחר מסמסטר א2021.)

הזמן המתאים ביותר לתחילת עבודת הסמינר הוא לאחר צבירת 2/3 מהחובות לתואר (כלומר לאחר צבירת 72 נ״ז או יותר) אך ניתן להתחיל גם בשלבים מוקדמים יותר לאחר קבלת אישור מתאים.

סטודנטים המעוניינים להתחיל את עבודת הסמינר מוזמנים לפנות לאחראי הסמינרים במתמטיקה (ד״ר אלעד פארן). לאחר קביעת מדריך הסמינר ונושא העבודה, יש לקבל את אישור אחראי הסמינרים לתחילת העבודה, ולהירשם לסמינר. ההרשמה לסמינר מתבצעת באופן הבא:

• בסמינר עם ניקוד: הרשמה רגילה לקורס סמינר במתמטיקה (20381).
• בסמינר ללא ניקוד: דרך מזכירות תחום המתמטיקה.

ניתן להירשם לקורסים הסמינריונים ללא קשר למועדי הפתיחה והסיום של הסמסטרים ורק לאחר קבלת אישור מן האחראי על הסמינרים. אנא הקפידו להירשם לסמינר רק לאחר קבלת אישור אחראי הסמינרים. ראו גם הנחיות הרשמה לסמינר.

לאחר השלמת תהליך ההרשמה, יש להיפגש עם המדריכה\המדריך כדי לקבל הנחיות וחומרי לימוד רלוונטיים. הזמן המוקצה לביצוע עבודת הסמינר הוא חצי שנה מזמן קבלת האישור לביצועה.