מוסמך (‏MBA‎)‏ במינהל עסקים

מבוא1

תכנית הלימודים לתואר MBA (‏Master of Business Administration‎)‏ מיועדת להכשיר את הלומדים בה לתפקידי ניהול בדרגים שונים בארגונים עסקיים וציבוריים.

התכנית מקנה ידע ומיומנויות בתחומים מקצועיים מגוונים בהם ניהול אנשים, ניהול כספים, ניהול השיווק ועוד, ומכשירה מנהלים ומנהלות בתחומים המקצועי והאישי. התכנית מיועדת לבוגרי כל תואר ראשון שהוא , המבקשים להתפתח כמנהלים מובילים במשק. כמו כן מתקבלים לתכנית בעלי תארים מתקדמים בתחומים מגוונים שמחזיקים בעמדות מפתח בארגונים שונים, או מבקשים להתקדם לתפקידי ניהול בתחומים אלה.

תנאי קבלה

ללימודי MBA יתקבלו מועמדים הממלאים את התנאים האלה:

  • בעלי תואר ראשון בניהול ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בארץ בציון ממוצע של 80 לפחות ולאחר השלמות מתאימות.
  • בעלי תואר ראשון בתחום אחר ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בארץ בציון ממוצע של 80 לפחות ולאחר השלמות מתאימות.
  • בעלי תואר ראשון כנ"ל בציון נמוך יותר יוכלו להגיש את מועמדותם ללימודים בתכנית, וזו תישקל על ידי ועדת הקבלה של התכנית. במקרים מיוחדים, תחליט ועדת הקבלה של התכנית לזמן את המועמדים לריאיון אישי, וזאת על פי שיקול דעתה. ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים לפחות ייחשב כיתרון.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

ניתן לקבל פטור של עד 18 נקודות זכות בגין לימודים לתואר שני במוסד אקדמי אחר. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים2

להשלמת הדרישות לתואר MBA חייבים הסטודנטים לצבור 45 נקודות זכות בלימודי חובה, לימודי בחירה וקורסים סמינריוניים. סטודנטים ללא רקע מתאים יחויבו בלימודי השלמה שאינם מקנים נקודות זכות לתואר השני. לימודי החובה יכללו קורסי ליבה במקצועות הניהול. האופי הרב-תחומי של לימודי התואר השני במינהל עסקים והדרישה לקורסי השלמה, קורסי תשתית, קורסי חובה, וקורסי בחירה וסמינריוניים, מאפשרים לבנות תכנית מקיפה ומגוונת. סטודנטים בתכנית יידרשו להוכיח יכולת יישום של החומר הנלמד בבעיות ניהול מעשיות, באירועי ניהול בתחומי עבודתם ובארגוניהם ובאירועי ניהול במשק הישראלי ובעולם.

סטודנטים שעל פי החלטת הוועדה לתואר שני יהיו מנועים מללמוד קורס בתכנית בגין לימודים קודמים – קורס שזיכה אותם בנקודות זכות לתואר ראשון, יידרשו להשלים את מכסת 45 נקודות הזכות מתוך קורסי הבחירה המוצעים בתכנית.

בתכנית ה- MBA שלוש התמחויות:

התמחות בשיווק

תהליך ניהול השיווק כולל את האסטרטגיה השיווקית של החברה, מיפוי השוק, המתחרים והצרכנים, ובניית התמהיל השיווקי שיוביל להשגת יעדי החברה. הבנה של תהליכים אלה חיונית למנהלים שעוסקים בבניית אסטרטגיה תחרותית, ובמיוחד למנהלי שיווק, מותג, פיתוח עסקי, ייעוץ עסקי ופרסום.

ההתמחות בשיווק מקנה ידע מעמיק בנושאים המרכזיים של ניהול השיווק בהם התנהגות צרכנים, פרסום ותקשורת שיווקית, פיתוח מוצרים חדשים והבנת רשתות חברתיות. בוגרי ההתמחות יתוודעו לכלים יישומיים מתקדמים להבנה ולבנייה של אסטרטגיה שיווקית בסביבה תחרותית גלובלית משתנה.

התמחות במימון וניהול פיננסי

הניהול הפיננסי קיים בליבת הניהול של כל ארגון. ידע במימון וניהול פיננסי חיוני למנהלים בכל המגזרים בדרגים בכירים ובדרגי הביניים, כדי לקבל החלטות שיאפשרו להשיג את מטרות הארגון: בחינת כדאיות השקעות ופרויקטים חדשים, ניהול תקציב ותעדוף משאבים, אפשרויות גיוס הון למימון פעילויות, פעילות כספית בינלאומית, דיווח כספי למשקיעים, אחריות תאגידית ואחריות חברתית, ועוד.

ההתמחות במימון וניהול פיננסי מקנה ידע וכלים לבחירת אמצעי המימון המתאימים לפעילויות ולהשקעות, ולניהול אפקטיבי של המשאבים הכספיים של הארגון. בין נושאי הקורסים ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות, המערכת הפיננסית ושוק ההון, השקעות אימפקט, השבחת ערך חברות, מימון עסקי רב-לאומי, ועקרונות מיסוי.

הסמינר בהתמחות עוסק בחשיבות המידע הפיננסי בעסקאות, בגיוסי הון ובזיהוי כישלונות, ומאפשר לסטודנטים להעמיק את הידע במימון וניהול פיננסי, תוך התמקדות בנושאים ייחודיים.

התמחות בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש

אנשים הם המשאב העיקרי של ארגונים ולימודי התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש הם בליבת לימודי ניהול. בעידן של שינויים תמידיים בארגון ובסביבתו, המשאב האנושי, העובדים בארגון ותהליכי בניית האסטרטגיה שנגזרת מניהולם, הם המפתח להצלחה.

ללא עובדים שעברו תהליכי מיון מוצלחים, שקיבלו הכשרה והדרכה מקצועיים, שמוצבים בתפקידים שמתאימים להם ושיש להם אופק קידומי לשאוף אליו הארגון אינו יכול לשרוד. לפיכך, העולם הארגוני זקוק למנהלים פרופסיונליים בתחום משאבי אנוש. ההתמחות מניחה את המצע המקצועי הנדרש לשם הבנה וגיבוש תהליכים אלה.

דרישות ההתמחות

סטודנטים המבקשים להתמחות בהתמחות אחת מבין השלוש יידרשו (‏בנוסף לקורסי החובה בתכנית‎)‏ ללמוד שלושה קורסים מההתמחות (‏9 נ"ז‎)‏ [קורס חובה של ההתמחות ושני קורסי בחירה של ההתמחות וסמינר (‏3 נ"ז‎)‏ של ההתמחות (‏ובסה"כ 12 נ"ז‎)‏ או בהתמחות בה לא נדרש קורס חובה, שלושה קורסים מההתמחות (‏9 נ"ז‎)‏ וסמינר (‏3 נ"ז‎)‏ של ההתמחות (‏ובסה"כ 12 נ"ז‎)‏]. את יתרת הנ"ז הנדרשות בלימודי הבחירה, ישלימו בקורסי חובה או בחירה מכל התמחות אחרת, או בקורסי בחירה כלליים. בנוסף, ידרשו ללמוד סמינר נוסף מכלל הסמינרים המוצעים (‏בהתמחויות אחרות, או סמינרים כלליים‎)‏.

סטודנטים המבקשים להתמחות בשתי התמחויות מבין השלוש יידרשו (‏בנוסף לקורסי החובה בתכנית‎)‏ לעמוד בדרישות שתי ההתמחויות אותן בחרו (‏9 נ"ז לכל התמחות‎)‏. את יתרת הנ"ז הנדרשות בלימודי הבחירה, ישלימו בקורסי חובה או בחירה מכל התמחות אחרת, או בקורסי בחירה כלליים. בנוסף ידרשו ללמוד סמינר חובה מכל אחת משתי ההתמחויות שבחרו.

סטודנטים המבקשים ללמוד תואר ללא התמחויות, ידרשו לקורסי החובה בתכנית ויוכלו לבחור את קורסי הבחירה (‏24 נ"ז‎)‏ מכלל הקורסים המוצעים בתכנית (‏קורסי חובה או בחירה מההתמחויות או קורסי בחירה כלליים‎)‏ וכן שני סמינרים מכלל הסמינרים בתכנית.

לימודי ה-MBA מורכבים מ-6 קבוצות של קורסים 2

קורסי השלמה3

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א' (‏10769‎)‏ 4

יסודות המחקר הכמותי ב' (‏10775‎)‏ 5

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (‏91415‎)‏

לימודי תשתית-3 נ"ז

כלכלת עסקים (‏13409‎)‏ 6

3

לימודי חובה – 12 נ"ז7

חשבונאות למנהלים (‏13002‎)‏

3

שיווק (‏13003‎)‏

3

ניהול והתנהגות ארגונית (‏13004‎)‏

3

ניהול פיננסי (‏13005‎)‏

3

התמחויות - עד 18 נ"ז 8

אפשר ללמוד התמחות אחת או שתי התמחויות במקביל על-פי הדרישות המפורטות בכל התמחות.

התמחות בשיווק - 9 נ"ז 8

בחירה -9 נ"ז

נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים (‏13013‎)‏

3

תקשורת שיווקית משולבת ופרסום (‏13014‎)‏ #

3

חשיבה יצירתית שיטתית (‏13045‎)‏

3

חיים מרושתים ושווקים: ההיבט הניהולי (‏13046‎)‏

3

סמינר חובה (‏על-פי הדרישות בסעיף קורסים סמינריוניים‎)‏

סמינר מחקר: קידום רעיונות ומוצרים והגורמים להתפשטותם (‏‏13301‎‎)‏‏

התמחות במימון וניהול פיננסי - 9 נ"ז

חובה -3 נ"ז

ניתוח דוחות כספיים והערכ