חברי סגל וסטודנטים לתואר שני המבקשים לערוך מחקר שמעורבים בו אנשים (כולל השתתפות במחקר כנבדקים, כנשאלים או כמרואיינים, וכן איסוף מידע ושימוש בנתונים אישיים על אנשים, ובכלל זה נתונים הלקוחים ממאגר מידע כלשהו) נדרשים להגיש בקשה לאישור של וועדת האתיקה המחלקתית.

כל הצעה תיבדק בידי חברי הוועדה. אם ההצעה עומדת בכל כללי האתיקה היא תאושר והחוקרים יקבלו על כך הודעה במייל. אם הבקשה אינה עומדת בדרישות, החוקרים יתבקשו לתקן את ההצעה בהתאם להערות הוועדה.

יש למלא את טופס הבקשה הרלוונטי, לצרף את המסמכים הדרושים, לחתום על טופס ההצהרה ולהעביר לוועדת האתיקה.

חברי הוועדה: