ידיעון תשפ"ה

מוסמך ‏M.Sc.‎ בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק

מבוא

אנו חיים בעידן המידע: בכל יום האנושות מייצרת, אוספת ומנתחת נתונים בסדרי גודל עצומים. התוכנית לתואר שני ללמידת מכונה ונתוני עתק נועדה להציע לסטודנטיות ולסטודנטים מרקעים מגוונים כלים להתמודד עם אתגרי עולם הביג-דאטה, בתעשייה או באקדמיה. בתוכנית תוכלו לרכוש מיומנות תיאורטית ומעשית מעמיקה בלמידת מכונה, בהתנהגות אוטונומית וטכנולוגיות המאפשרות ניתוח נתוני עתק כגון חישוב מבוזר.

 * כל האמור בלשון זכר כוחו יפה לכל המגדרים

מסלולי הלימודים בתוכנית

התוכנית לתואר מוסמך בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק מוצעת ללימוד בשני מסלולים:

 • מסלול לתואר מוסמך (.M.Sc) בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק עם תזה.

 • מסלול לתואר מוסמך (.M.Sc) בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק ללא תזה, עם עבודה מסכמת.

הסטודנטים יתקבלו תחילה למסלול ללא תזה. סטודנטים שסיימו את לימוד קורסי הליבה המפורטים בהמשך בציון ממוצע של 80 לפחות יוכלו לעבור למסלול עם תזה, בכפוף להסכמתו של מנחה לתזה ואישור ועדת ההיגוי של התוכנית.

קהל יעד

התוכנית מיועדת למגוון רחב של בוגרות ובוגרי תואר ראשון מרקעים שונים שלמדו קורסים בסיסיים במתמטיקה במהלך לימודיהם. המתקבלים לתוכנית הם בעלי תואר באחד מהתחומים האלה:

 • הנדסה

 • מתמטיקה

 • סטטיסטיקה, מדעי הנתונים

 • ביולוגיה, כימיה, פיסיקה

 • מדעי המחשב

 •  כלכלה, ניהול 

תנאי קבלה

על מנת להתקבל לתוכנית נדרש רקע אקדמי קודם במתמטיקה, הכולל לימוד של קורסים הדומים בהיקפם לקורסים:

בוגרי תארים במדעי הטבע, סטטיסטיקה, מתמטיקה והנדסה עומדים בדרישות הללו. בוגרי תארים במדעי החברה, כגון כלכלה או ניהול, נדרשים בדרך כלל להשלים רק את הקורס באלגברה ליניארית. מועמדות של בעלי רקע מתמטי חלקי תישקל תחת הדרישה להשלמת הקורסים המתאימים.

הקבלה לתוכנית תחרותית ומספר המקומות בה מוגבל. רוב המתקבלים לתוכנית הם בעלי ציון ממוצע של 80 ומעלה בתואר הראשון.

המועמדות של כל סטודנט תישקל ע"י ועדת הקבלה באופן אישי תוך התחשבות בניסיון התעסוקתי, התעשייתי וברקע האקדמי.

לימודי השלמה

עבור מועמדים שאינם בוגרי מדעי המחשב, נבנתה תכנית השלמות ייחודית שמאפשרת להשלים תוך פרק זמן קצר יחסית את הידע הנדרש. היא מבוססת על שלושה קורסים:

אפשר ללמוד קורסים אלה לפני הקבלה לתוכנית או בשנה הראשונה ללימודי התואר. סטודנטים שלמדו קורסים דומים וסיימו אותם בציון גבוה (85 ומעלה) יקבלו פטור מהקורס המקביל. בעת הקבלה לתוכנית, יקבל כל סטודנט את רשימת קורסי ההשלמה הנדרשים ממנו.

שימו לב: 

 • על מנת להמשיך בלימודי התוכנית מעבר לשנת הלימודים הראשונה, יש לסיים את קורסי ההשלמה בממוצע 80 לכל הפחות.

 • קורסי ההשלמה אינם מקנים נקודות זכות בתוכנית התואר השני. קורסי ההשלמה יופיעו בגליון הציונים כקורסי השלמה אך הם אינם חלק מלימודי התואר השני.

הגשת מועמדות והרשמה

אפשר להגיש מועמדות באופן מקוון באמצעות האתר. יש לצרף את המסמכים האלה:

 • קורות חיים

 • אישורי זכאות לתארים

 • גיליונות ציונים

 • סילבוסים של קורסי המתמטיקה

סטודנטים לתואר ראשון הנמצאים בשלבי סיום הלימודים יוכלו להגיש מועמדותם ולהציג את אישור הזכאות לתואר, עד סיום סמסטר הלימוד הראשון לכל המאוחר.

הגשת המועמדות כרוכה בתשלום.

יש לעקוב באתר התוכנית אחרי מועדי ההרשמה המעודכנים.

אם לא הוגשו מסמכים מקוריים במעמד הגשת המועמדות, יש להגישם תוך חודש מיום החלטת הוועדה, על מנת למנוע עיכוב ברצף הלימוד.

תהליך הקבלה

טופס הגשת המועמדות והמסמכים הנלווים שהגישו המועמדים יועברו לוועדת הקבלה של התוכנית. הוועדה תדון בכל בקשה, ואם תמצא לנכון, תבקש לקבל חומר משלים. הוועדה תוכל לקבל אחת ההחלטות האלה:

א. קבלה במעמד "סטודנט מן המניין לתואר שני" בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק.

ב. קבלה במעמד "סטודנט לתואר שני עם השלמות" בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק עם דרישה ללימודי השלמה.

ג. קבלה במעמד "סטודנט על-תנאי", עם פירוט התנאים הנדרשים כדי שיוכלו להתקבל כסטודנטים לתואר שני. 

ד. דחיית המועמדים. 

החלטה א ("סטודנט מן המניין לתואר שני") תתקבל בדרך כלל אם המועמדים הם בעלי תואר ראשון במדעים מדויקים ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בעל מוניטין בחוץ לארץ, בעל ציון ממוצע של 80 ומעלה. אם ממוצע הציונים של המועמדים הוא בין 75 ל-80, תשקול הוועדה קבלה לתוכנית באופן חריג בהתאם לניסיונו בתעשייה ובמחקר, ולהרכב הקורסים שלמד לתואר ראשון, תוכנם והציונים  שקיבל בהם. ההחלטה שתתקבל היא החלטה (א) לעיל.

החלטה ב ("סטודנט לתואר שני עם השלמות") תתקבל בדרך כלל אם המועמדים הם בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, וחסרים להם בתוכנית הלימודים לתואר ראשון קורסים במדעי המחשב. לימודי ההשלמה מפורטים מעלה. נקודות הזכות בגין קורסים אלה לא ייחשבו במסגרת נקודות הזכות שיש לצבור לתואר השני. סטטוס הקבלה של "סטודנט לתואר שני עם השלמות" ישתנה לסטטוס של "סטודנט מן המניין לתואר שני" לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע 80.

החלטה ג ("סטודנט על-תנאי") תתקבל אם המועמדים נמצאים "לקראת סיום"  כלומר, בסמסטר האחרון ללימודיהם לקראת תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, וממוצע הציונים שלהם הוא 80 ומעלה. התנאי ל"סטודנט לקראת סיום" הוא סיום הלימודים לתואר ראשון עד סיום סמסטר הלימוד הראשון ועמידה בתנאי הקבלה כמפורט בהחלטה א. סטודנטים שיתקבלו לקטגוריה זו יוכלו לעבור למעמד של "סטודנט מן המניין לתואר שני" רק לאחר שיסיימו את לימודיהם לתואר ראשון.

החלטה ד ("דחייה") תתקבל אם המועמדים אינם עונים על דרישות הקבלה בקטגוריות האחרות.

תוקף החלטות הקבלה א-ג הוא שנה מיום ההודעה על הקבלה. אם הסטודנטים לא יירשמו ללימודי התואר השני תוך פרק זמן זה, יהיה עליהם להגיש את מועמדותם מחדש. 

שיטת הלימוד

קורסי התוכנית פותחו ללמידה עצמית, ובאפשרות הסטודנטים לקבוע את קצב ומקום הלימוד שלהם. לרשותם יעמדו ספרים, מדריכי למידה, אתרי קורס אינטראקטיביים, הרצאות מוקלטות ומפגשים חיים. נוכחות חובה נדרשת רק בפורום התוכנית, בסמינרים ובסדנאות.

משך זמן הלימודים

מומלץ לסיים את הלימודים תוך שנתיים. עם זאת, הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מתאפיינים בגמישות, המאפשרת לסטודנטים ללמוד בקצב מתון יותר ולשלב עבודה ולימודים מתקדמים.  בהתאם, משך הלימודים לתואר שני מוגבל לארבע שנים ממועד הקבלה לתוכנית. סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם במסגרת הזמן הזאת יוכלו לפנות לוועדת ההיגוי של התוכנית בבקשה להארכת משך הלימודים. הוועדה תאשר הארכת משך הלימודים לפרק זמן מוגבל ורק במקרים חריגים. במקרים שבהם תאשר הוועדה הארכה, עשויה הוועדה לדרוש מהסטודנטים לעמוד בדרישות אקדמיות נוספות כגון: לימוד קורסים נוספים או בחינה מחדש במקום קורסים שנלמדו (באו"פ או במוסד אחר) יותר מארבע שנים קודם למועד סיום הלימודים המאושר.

הפסקת לימודים הנמשכת לפחות שלושה סמסטרים רצופים (כולל סמסטר קיץ) תיחשב כהפסקת לימודים קבועה, ועל הסטודנטים יהיה להגיש מועמדות לתוכנית מחדש

תוכנית הלימודים

קורס
רמה
נ''ז
קורסי הליבה

קורסי הליבה, שבהם מחויבים כל הסטודנטים בתוכנית, מהווים את תשתית הידע בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק.

טכנולוגיות לניתוח נתוני עתק   [3469]
4

קורסים תחומיים

הקורסים התחומיים מאפשרים לסטודנטים להעמיק את מומחיותם בתחום מסוים וליישם את הידע הנרכש בקורסי הליבה. הלומדים במסלול בלי תזה ילמדו את שלושת הקורסים התחומיים. הלומדים במסלול עם תזה יבחרו שניים מהקורסים.
פורום וסמינר

שני קורסים אלו הם חובה לכל הסטודנטים:


סמינר מחקר בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק   [3469]
4

סדנאות

הסדנאות מיועדות רק לסטודנטים במסלול בלי תזה, והן מאפשרות להתנסות ביישום של למידת מכונה בתחומים שונים.

יש לבחור אחת מהסדנאות:

סדנה באמנות ובינה מלאכותית   [3466]
2

סדנה בלמידת מכונה בשירות החברה   [3466]
2

תזה ועבודה מסכמת

 • ללומדים במסלול תזה - עבודת תזה, 12 נ"ז

 • ללומדים במסלול ללא תזה - עבודה מסכמת בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק, 6 נ"ז 

התוכנית מחייבת צבירת 44 נקודות זכות אקדמיות.

עבודה מסכמת

הצעה לעבודה מסכמת

לאחר לימוד קורסי הליבה במסלול ללא תזה על הסטודנטים לבחור מנחה ולגבש נושא לעבודה מסכמת. ככלל על המנחה להיות בעל תואר שלישי וחבר סגל באוניברסיטה הפתוחה. אפשר לפנות למנהל התוכנית לסיוע במציאת מנחה או בבקשה לאישור מנחה חיצוני. לאחר קביעת הנושא והמנחה על הסטודנטים להגיש למנחה הצעה לעבודה המסכמת. לאחר שהמנחה אישר את ההצעה יגישו אותה הסטודנטים, בכתב, לוועדת ההיגוי של התוכנית. על ההצעה לכלול את נושא העבודה, מטרתה, רקע, תיאור ומבנה העבודה, חשיבות העבודה, תיאור קצר של השיטות לביצוע העבודה, רשימת מקורות ראשונית, ולוח זמנים לביצוע.

 הסטודנטים יוכלו לבצע את העבודות בעצמם או בקבוצות קטנות של שניים או שלושה סטודנטים.

הרשמה לעבודה המסכמת

סטודנטים יירשמו לעבודה מסכמת תוך חודשיים מאישור הצעת העבודה, ולא יאוחר משישה  חודשים ממועד סיום לימוד הקורסים לתואר. נוהל ההרשמה לעבודה המסכמת לפרטיו מופיע בסעיף הרשמה ללימודי תואר שני בפרק ההרשמה בידיעון האקדמי. כתיבת העבודה המסכמת תארך בין סמסטר אחד לשניים.

הגשת העבודה המסכמת ושיפוטה

עם סיום העבודה יגיש התלמיד לוועדת התוכנית:

א. העבודה המסכמת

ב. אישור סופי של כל המנחים כי העבודה המסכמת גמורה וראויה להימסר לשיפוט.

את העבודה יבדקו המנחה וקורא נוסף שתמנה הוועדה.

בסיום העבודה יהיה על הסטודנטים להציג את הממצאים בפני קהל.

את העבודה יש להגיש בכתב לבדיקה סופית של המנחה לא יאוחר משנה מיום ההרשמה.

ציון העבודה המסכמת

המנחה (או המנחים) וקורא נוסף יעריכו את העבודה המסכמת ויתנו עליה ציון. הציון יהיה משוקלל כך: משקל העבודה הכתובה - 80% ומשקל ההרצאה- 20%.

 

תזה

תנאי מעבר למסלול עם תזה

סטודנטים שמתקבלים ללימודים לתואר שני בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק משובצים תחילה למסלול לתואר שני ללא תזה. סטודנטים מצטיינים יכולים לבקש לעבור למסלול עם תזה במהלך הלימודים אם הם עומדים בתנאים האלה:

א. סיימו את קורסי הליבה בתוכנית בציון של 80 ומעלה;

ב. איתרו מנחה שהסכים להדריך בכתיבת התזה.

איתור מנחה לתזה

אפשר לפנות למנהל התוכנית לסיוע במציאת מנחה או בבקשה לאישור מנחה חיצוני. בכל מקרה יחד עם מנחה חיצוני ימונה גם מנחה פנימי.

הצעה לתזה

סטודנטים שמבקשים להתקבל למסלול עם תזה, ועומדים בקריטריונים הדרושים, יוכלו לגבש הצעה לתזה בתיאום עם המנחה. ההצעה לתזה תכלול: נושא התזה, מטרת המחקר, תיאור ומבנה העבודה, חדשנות פוטנציאלית בתזה, תיאור קצר של השיטות לביצוע התזה, לוח זמנים לביצוע, ורשימת מקורות ראשונית. לאחר שהמנחה אישר את ההצעה, יגישו אותה הסטודנטים לאישור ועדת ההיגוי של התוכנית. יחד עם אישור הצעת התזה מטעם הוועדה יאושר המעבר ללימודים במסלול עם תזה.

הגשת עבודת תזה

עם סיום הלימודים והמחקר יגיש תלמיד המחקר לוועדת התוכנית:

א. עבודת התזה.

ב. אישור סופי של כל המנחים כי עבודת התזה גמורה וראויה להימסר לשיפוט.

ג. תמצית עבודת התזה בעברית ובאנגלית, כולל רשימת פרסומים.

שפת העבודה: בתחומי מחקר בהם יש מספר מועט של שופטים קוראי עברית, יש להגיש את הצעת התזה ואת עבודת התזה באנגלית. עקרונית ניתן להגיש את הצעת התזה ואת עבודת התזה בשפה האנגלית או בשפה העברית, כל עוד שפת העבודה נקבעת בעצה אחת עם המנחים. בכל מקרה, עבודת התזה חייבת לכלול כותרת, תקציר, ותוכן עניינים הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית.

בסיום העבודה יהיה על הסטודנטים להציג את הממצאים בפני קהל.

על תלמיד המחקר להגיש את עבודת התזה עד שנתיים ממועד אישור הצעת התזה, אלא אם כן אישרה ועדת התוכנית ארכה. בכל מקרה על תלמיד המחקר לסיים את כל החובות לתואר תוך ארבע שנים מהמועד שבו התקבל ללימודי תואר שני.

שיפוט התזה

את עבודת התזה של תלמיד המחקר ישפטו חברי סגל ליבתי במוסדות להשכלה גבוהה, הפעילים במחקר ושתחום מחקרם רלוונטי לנושא התזה של הנבחן. כאשר תוגש לוועדת התוכנית עבודת תזה, תמנה הוועדה ועדת בוחנים מומחים בתחום המחקר שישמשו, יחד עם המנחים, כשופטי עבודת התזה. כשירים לשמש כשופטים חברי סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה מאוניברסיטה בארץ שהוכרה כמוסד להשכלה גבוהה או מאוניברסיטת מחקר בחו"ל.

תנאי הכרחי לשיפוט תזה הוא מינוי המנחה (או המנחים) כשופט עם קול אחד ומינוי שופט נוסף אחד לפחות בדרגת מרצה בכיר ומעלה, כך שוועדת הבוחנים תכלול: א. לפחות שופט פנימי אחד מתוך האוניברסיטה הפתוחה בדרגת מרצה בכיר ומעלה. ב. לפחות שופט חיצוני אחד מחוץ לאוניברסיטה הפתוחה בדרגת מרצה בכיר ומעלה שהוא חבר סגל ליבתי במוסד אחר להשכלה גבוהה, והינו מומחה בשטח המחקר של התזה.

לא יוכל להתמנות כשופט חיצוני מי שמועסק באותו מוסד כמו המנחים, שותף לעבודת המחקר, מממן של המחקר, ממונה ישיר של תלמיד המחקר, או מונחה של אחד המנחים לתזה במהלך חמש השנים האחרונות. באישור ועדת התוכנית, אפשרי שהשופט החיצוני יהיה עובד מכון מחקר מוכר בעל תקן אקדמי הפעיל במחקר וששטח מחקרו רלוונטי לנושא התזה של הנבחן. מכון מחקר מוכר הוא מוסד המיועד לביצוע מחקר מדעי בנושא או בשטח מחקר מסוים ומוגדר.

ציון לתזה

המנחה (או המנחים) והשופט הנוסף יעריכו את התזה ויתנו עליה ציון. הציון ישוקלל כך: משקל העבודה הכתובה - 80% ומשקל ההרצאה - 20%.

מיומנות ביבליוגרפית

כל הסטודנטים לתואר שני נדרשים במהלך הלימודים לגשת למאגרי מידע מדעיים ולקטלוגים של ספריות אוניברסיטאיות. עליהם לדעת למצוא ספרים ומאמרים מרשימה ביבליוגרפית, למצוא חומר מדעי בנושא מסוים, להכין רשימה ביבליוגרפית ולצטט מתוכה בצורה המקובלת. הידע והמיומנות האלה דרושים במיוחד לצורך הכנת וכתיבת עבודה מדעית, כגון סמינר, עבודה מסכמת או תזה.

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לסטודנטים הדרכה ביבליוגרפית במתכונת מקוונת, שנועדה להקנות מיומנות בחיפוש ובאיתור ביבליוגרפיה הנחוצה לכתיבת עבודות. פרטים על ההדרכה הביבליוגרפית אפשר למצוא באתר הספריה של האוניברסיטה הפתוחה.

בחינות

בקורסים של התואר השני הסטודנטים זכאים להיבחן במועד בחינה אחד בלבד מבין מועדי הבחינה בסמסטר הלימוד עצמו או בסמסטר הבא שבו יילמד הקורס. אם יהיו רשומים בקורס 12 סטודנטים ויותר, יוצעו שני מועדי בחינה, שכל הסטודנטים יוכלו לבחור להיבחן באחד מהם. בקורסים שבהם רשומים פחות מ-12 סטודנטים, יוצע מועד בחינה נוסף על פי דרישה עבור סטודנטים שלא ניגשו לבחינה במועד בגלל מחלה או מילואים.

זכאות לתואר

סטודנטים יהיו זכאים לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים האלה:

 • סיום כל ההשלמות (אם נדרשו להשלמות);

 • סיום בהצלחה של כל הקורסים בתוכנית הלימודים;

 • כתיבת עבודה מסכמת או תזה, הצגתה בפורום המתאים, וקבלת  ציון 75 לפחות.

תאריך הזכאות הקובע לתואר הינו מועד הזנת ציון המטלה האחרונה בתואר.

ציונים

הציון הסופי לתואר ייקבע לפי השקלול הזה: 

 • במסלול לתואר עם תזה: ממוצע ציון הקורסים - 70% וציון התזה - 30%.

 • במסלול לתואר ללא תזה: ממוצע ציון הקורסים - 85% וציון העבודה המסכמת - 15%.

מדיניות הכרה בלימודים אקדמיים קודמים

סטודנטים יכולים לבקש הכרה מקורסים שלמדו בעבר בתנאים אלה: 

 • הקורס הוא קורס לתואר שני שנלמד במוסד ידוע ומוכר להשכלה גבוהה.

 • הסילבוס של הקורס תואם את הסילבוס של הקורס שעבורו מבוקשת ההכרה (כפי שיאשר צוות הקורס). 

 • הציון בקורס היה 80 לפחות. 

 • בגיליון הציונים לתואר יוצג היקף  ה"הכרה בלימודים קודמים". ציון הקורסים עבורם יקבל הסטודנט הכרה לא יובא בחשבון במסגרת חישוב הציון הסופי לתואר.

 • בקשות לפטור יש להגיש לוועדה לתואר שני בצירוף שני מסמכים: אינדיקציה רשמית של הציון בקורס וסילבוס מפורט. הבקשה תועבר לראש התוכנית, והוא יבקש מצוות הקורס הרלוונטי לגבש המלצה בנושא ובהתאם, יגיע להחלטה בנוגע לפטור המבוקש.

 • הכרה בקורסים קודמים מוגבלת לשני קורסים או 8 נקודות זכות (הגבול הרלוונטי הנמוך מביניהם). לא תינתן הכרה עבור קורסי סדנאות ופרויקטים.

הערות

3469

 • יוצע ללימוד לראשונה בסמסטר 2026ב

3467

 חובת נוכחות ב-6 מתוך 10 הרצאות

3466

יוצע ללימוד לראשונה בסמסטר 2025ב