ידיעון תשפ"ד

מוסמך ‏M.A.‎ בלימודי תרבות

מבוא [424]

התכנית לתואר שני בלימודי תרבות, היא תכנית בין-תחומית המשלבת תפיסות ומתודות מתורות הספרות, התקשורת, האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה, ההיסטוריה, הפסיכואנליזה, ההיסטוריה של המדעים, תולדות האמנות והמוזיקה. התכנית מדגישה את נקודות המפגש בין פעילות תרבותית, פעולה חברתית והעולם החומרי ומעניקה לסטודנטים היכרות שאינה תחומה באסכולה אחת, אלא פתוחה למגוון של גישות יסוד ללימודי התרבות. ביסוד התכנית עומדת ההנחה כי יש לספק לסטודנטים את התשתית הרחבה של התובנות התאורטיות שנתגבשו בלימודי התרבות ושמקורן בתחומים אחדים, אך לכולן ראייה מחקרית-ביקורתית.

כל קורסי החובה ומרבית קורסי הבחירה מועברים באופן מקוון (זום), ניתן להשלים את התואר מרחוק.

הלימודים מתקיימים בשעות אחרי הצהרים. 

ניתן ללמוד בתכנית גם מחו"ל. 

מסלולי לימודים

בתכנית שני מסלולים:

 • לימודים לתואר שני ללא תזה

 • לימודים לתואר שני עם תזה

תנאי קבלה

הגשת מועמדות

ועדת קבלה תטפל בפניותיהם של כל המועמדים. דרישות הקבלה הן:

 1.  יתקבלו ללימודים בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע ציוניהם 80 ומעלה. במקרים מסוימים יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה, וזאת בהתאם לנושאי לימודיהם בתואר הראשון, ובתוך כך הם עשויים להידרש לסיים בהצלחה קורס אנגלית ברמה מתקדמים ב (‏קורס 31011 או 31022, פירוט בהמשך‎)‏. סטודנטים שיידרשו לקורסי השלמה (‏ראו סעיף "לימודי השלמה"‎)‏, יהיו במעמד של "קבלה עם השלמות".

 2.  מקרים חריגים: בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע ציוניהם נמוך מ-80, יכולים להגיש מועמדות, וועדת הקבלה תדון בבקשתם.

 3.  "סטודנט על-תנאי": סטודנטים בעלי תואר ראשון, שממוצע ציוניהם נמוך מ-80, ואשר הוועדה החליטה לקבלם, יתקבלו במעמד "סטודנט על-תנאי" (‏ראו להלן "תנאי מעבר מ"סטודנט על-תנאי" ל"סטודנט לתואר שני'"‎)‏.

  לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה המצוינים בדרישות הקבלה.

לימודי השלמה

קורס
רמה
נ''ז

בעלי תואר ראשון בתחומי דעת שאין להם נגיעה ישירה לנושאי התכנית, או שחסרים להם קורסי בסיס חיוניים, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף שבין 3-1 קורסים, מבין הקורסים הבאים. ועדת הקבלה תחליט אילו קורסי השלמה יש ללמוד לאחר הגשת מועמדות:

עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ- .B.A או .B.Sc , או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏אנגלית‎)‏ פחות מ-134, או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ.

סטודנטים שנותר להם קורס השלמה אחד בלבד (‏או שחייבים בקורס השלמה אחד בלבד‎)‏, יוכלו ללמוד, במקביל לקורס ההשלמה, קורס אחד מתוך התכנית לתואר שני.

תנאי מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני"

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שלא יחויבו בהשלמות, יתקבלו כ"סטודנט לתואר שני", אם ציונם הממוצע בארבעת קורסי החובה בתכנית יהיה 80 ומעלה.

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שיחויבו בהשלמות, יתקבלו כ"סטודנט לתואר שני", אם ציונם הממוצע בקורסי ההשלמה יהיה 80 ומעלה. אם הם חייבים בפחות משלושה קורסי השלמה, עדיין חל עליהם התנאי של ממוצע 80 ומעלה בשלושת הקורסים הראשונים שלמדו בתכנית ושאינם קורסי בחירה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

הוועדה הבין-מחלקתית לתואר מוסמך בלמודי תרבות תכיר בלימודים קודמים רק בקורסים לתואר שני שבהם הציון הסופי של הסטודנטים הוא 80 ומעלה. היקף ההכרה לא יעלה על 12 נ"ז ולא יותר מ-3 קורסים שיפטרו מקורסי בחירה שבסעיפים ב ו-ג. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

 • במסלול ללא תזה יש ללמוד בסך הכל 13 קורסים‏.

 • במסלול עם תזה יש ללמוד בסך הכל 11 קורסים (‏כולל סמינר תזה‎)‏.

א - קורסי חובה: 15 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

מומלץ לסיים את חמשת קורסי החובה במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים של הלימודים, ובכל מקרה חובה לסיימם בתוך שנתיים מתחילת הלימודים:

ב - קורסי בחירה: 18-12 נ"ז [422]

קורס
רמה
נ''ז

 • במסלול ללא תזה יש ללמוד לפחות 6 קורסים מתוך הרשימה (‏18 נ"ז‎)‏.

 • במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות 4 קורסים מתוך הרשימה (‏12נ"ז‎)‏.


בשניים מבין קורסי הבחירה שנלמדו יש לכתוב עבודה סמינריונית.סמינר פרונטלי של חברי הסגל הבכיר בתחום התרבות הדיגיטלית (חדש) 3 נ"ז[410]

ג - עבודות סמינריוניות: 4 נ"ז

אפשר לכתוב עבודה סמינריונית לאחר השלמת 5 קורסי החובה ו-3 קורסי בחירה. בשני המסלולים יש לכתוב 2 עבודות סמינריוניות. העבודות הסמינריוניות ייכתבו בנושא קורס הבחירה שיילמד כסמינר, ורק לאחר סיום בהצלחה של קורס זה. עבודה סמינריונית מזכה ב-2 נ"ז וציון העבודה נחשב כציון קורס לכל דבר לצורך חישוב הציון הסופי בתואר.[421]

מפגשי הנחיה

הנוכחות במפגשי ההנחיה של הקורסים לתואר שני היא חובה. המפגשים מתקיימים מספר פעמים (6-5) בסמסטר בשעות אחר הצהריים המאוחרות.

ד - מגמות

במסגרת לימודי התכנית ניתן לבחור באחת מהמגמות המפורטות להלן (אך אין חובה לעשות כן).

כדי להשלים את המגמה יש ללמוד לפחות 2 קורסי חובה של המגמה ולפחות קורס בחירה אחד של המגמה. במסגרת קורסי הבחירה, ניתן ללמוד עד 2 קורסים מתקדמים לתואר ראשון במסלול ללא תזה; או קורס אחד מתקדם לתואר הראשון במסלול עם תזה, ובלבד שלא נבחרו קורסים שכבר נלמדו במסגרת הלימודים לתואר הראשון.

לימודי המגמה יכללו במניין קורסי הבחירה לתואר.

להלן המגמות:

מגמת תרבות דיגיטלית

קורס
רמה
נ''ז
קורסי חובה

סמינר פרונטלי של חברי הסגל הבכיר בתחום התרבות הדיגיטלית (חדש) 3 נ"ז[410]

קורסי בחירה מתקדמים מהתואר הראשון (עד שני קורסים במסלול ללא תזה עד קורס אחד במסלול עם תזה)מגמת מגדר, גוף ומיניות

קורס
רמה
נ''ז
קורסי חובה


קורסי בחירה

קורסי בחירה מתוך התואר השני במחשבה ביולוגית ובממשל ומדיניות (לפחות קורס אחד)


קורסי בחירה מתקדמים מהתואר הראשון (עד שני קורסים במסלול ללא תזה עד קורס אחד במסלול עם תזה)מגמת ספרות

ה - קורסי בחירה מתואר ראשון או מתארים שניים אחרים: 12-3 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

במסלול ללא תזה יש לבחור שני קורסים מהיצע זה ובלבד שלא נבחרו קורסים שכבר נלמדו במסגרת הלימודים לתואר הראשון. ניתן ללמוד קורסים אחרים מן התואר הראשון או מהיצע הקורסים לתארים שניים אחרים באו"פ, באישור יועץ.

במסלול עם תזה יש לבחור קורס אחד מהיצע זה או קורס אחר מן התואר הראשון או מהיצע הקורסים לתארים שניים אחרים באו"פ, באישור יועץ. קורס זה צריך להיות קשור לנושא התזה.

ניתן ללמוד קורסי בחירה נוספים מקבוצה ב ולא ללמוד קורסים מהתואר הראשון.[417]ו - קורס מתודולוגי לכותבי עבודת תזה: 3 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
הקורס המתודולוגי הוא חובה לסטודנטים במסלול עם תזה.

ז - עבודת גמר מסכמת / תזה

במסלול ללא תזה יש עבודת גמר מסכמת (‏14298‏). יוכלו להרשם לכתיבת העבודה מי שצברו לפחות 39 נקודות זכות. יש להירשם לכתיבת העבודה כפי שנרשמים לקורס רגיל.

עבודת הגמר המסכמת היא עבודת בית. ניתן להרשם לכתיבת העבודה בשני מועדים בכל שנה. מבנה העבודה נמצא באתר התכנית תחת הכפתור "טפסים".

הגשת מועמדות למסלול עם תזה

סטודנטים המעוניינים ללמוד במסלול עם תזה ועומדים בתנאים הבאים: למדו לפחות 7 קורסים (‏‏לא כולל קורסי השלמה‎‎‎)‏‏‏, כתבו לפחות עבודה סמינריונית אחת וממוצע ציוניהם 90 ומעלה, יפנו לד"ר מאיה מיכאלי מרכזת התוכנית.[416] לאחר קבלתם למסלול עם תזה - על פי תנאי הקבלה המפורטים לעיל ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת הקבלה של המסלול - יוצמד להם חבר סגל מלווה, שיסייע להם באיתור מנחה, וכן בייעוץ מיוחד לבחירת קורס עזר מן התואר הראשון. מיום קבלתם למסלול עם תזה יהיה עליהם להשלים את כתיבת הצעת המחקר אשר תאושר על ידי מדריך העבודה בתוך שנה ממועד קבלתם למסלול. סטודנטים שלא יעמדו בתנאים אלה יעברו אוטומטית למסלול ללא תזה.  

התזה תיכתב בהדרכת חבר סגל בכיר של האוניברסיטה הפתוחה ועל הסטודנטים להציג את העבודה בפורום של התוכנית. הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.

מיומנות ביבליוגרפית

סטודנטים שלא עברו הדרכה ביבליוגרפית בספריית האו"פ במסגרת לימודי התואר הראשון נדרשים לעבור הדרכה כזו במהלך לימודי התואר השני. עמידה במבחן שבאתר ההדרכה בציון עובר לפחות היא תנאי מוקדם להרשמה לקורסים מתקדמים מהתואר הראשון, לקבלת עזרה בחיפושי מידע בספריית האו"פ ולקבלת אישור כניסה ו/או השאלה בספריות אוניברסיטאיות אחרות. ראו דף ההדרכה בספריית האו"פ.

משך זמן לימודים

יש לסיים את לימודי התואר השני בלימודי תרבות תוך 7 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (‏לא כולל קורסי השלמה).[415]

זכאות לתואר

 • לימוד כל ההשלמות (‏אם נדרשו‎)‏

 • סיום בהצלחה של 13 קורסים במסלול ללא תזה, ו-11 קורסים במסלול עם תזה על פי תכנית הלימודים המאושרת

 • כתיבת 2 עבודות סמינריוניות

 • כתיבת תזה במסלול עם תזה

 • מעבר בהצלחה של עבודת הגמר המסכמת במסלול ללא תזה

ציון התואר

הציון הסופי לתואר ישוקלל באופן הבא:

במסלול ללא תזה: 90% ממוצע ציוניו של הסטודנט בקורסים ובעבודות הסמינריוניות ו-10% ציון עבודת הגמר המסכמת.

במסלול עם תזה: 30% לציון התזה ו-70% לממוצע הציונים בקורסים ובעבודות הסמינריוניות.

הערות

424

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

423

מי שלמדו את הקורס שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏ בתואר הראשון, פטורים מלימוד קורס זה וחייבים בקורס ליבה נוסף. 

422

סטודנטים שלמדו את הקורס תרבות פופולרית (‏14211)‏ שאינו מוצע עוד, הקורס יחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בתכנית.

410

הקורס נמצא בתהליך פיתוח.

421

ניתן לכתוב עבודה סמינריונית גם באחד מקורסי הבחירה הראשונים שנלמדו. אם עבר יותר מסמסטר מאז נלמד הקורס יש לפנות למרכז/ת הקורס כדי להסדיר את ההרשמה לכתיבת העבודה.

1717

הקורס בפיתוח

419

מחשבה ביולוגית

420

ממשל ומדיניות ציבורית

2664

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר א2025

2245

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר 2024ב. 

417

מי שלמדו את הקורסים נרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏, תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏ שאינם מוצעים עוד, הקורסים יחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה של קורסים מתואר ראשון.

483

הקורס בפיתוח, עדיין לא נלמד.

413

הרשמה לקורס מחייבת אישור יועץ.

416

הקבלה למסלול עם תזה אינה אוטומטית אלא כפופה להחלטת ועדת הקבלה של המסלול.

415

סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם במסגרת הזמן, יוכלו במקרים חריגים לפנות לוועדה לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים. הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנטים ללמוד קורסים נוספים שייכללו בתכנית הלימודים לתואר שני במקום קורסים שנלמדו על ידם, או בנוסף להם.