מוסמך בלימודי תרבות

מבוא 1

התכנית לתואר שני בלימודי תרבות, היא תכנית בין-תחומית המשלבת תפיסות ומתודות מתורות הספרות, התקשורת, האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה, ההיסטוריה, הפסיכואנליזה, ההיסטוריה של המדעים, תולדות האמנות והמוזיקה. התכנית מדגישה את נקודות המפגש בין פעילות תרבותית, פעולה חברתית והעולם החומרי ומעניקה לסטודנטים היכרות שאינה תחומה באסכולה אחת, אלא פתוחה למגוון של גישות יסוד ללימודי התרבות. ביסוד התכנית עומדת ההנחה כי יש לספק לסטודנטים את התשתית הרחבה של התובנות התאורטיות שנתגבשו בלימודי התרבות ושמקורן בתחומים אחדים, אך לכולן ראייה מחקרית-ביקורתית.

מסלולי לימודים

בתכנית שני מסלולים:

  • לימודים לתואר שני ללא תזה
  • לימודים לתואר שני עם תזה

תנאי קבלה

הגשת מועמדות

ועדת קבלה תטפל בפניותיהם של כל המועמדים. דרישות הקבלה הן:

1.

יתקבלו ללימודים בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע ציוניהם 80 ומעלה. במקרים מסוימים יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה, וזאת בהתאם לנושאי לימודיהם בתואר הראשון, ובתוך כך הם עשויים להידרש לסיים בהצלחה קורס אנגלית ברמה מתקדמים ב (‏קורס 31011 או 31022, פירוט בהמשך‎)‏. סטודנטים שיידרשו לקורסי השלמה (‏ראו סעיף "לימודי השלמה"‎)‏, יהיו במעמד של "קבלה עם השלמות".

2.

מקרים חריגים: בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע ציוניהם נמוך מ-80, יכולים להגיש מועמדות, וועדת הקבלה תדון בבקשתם.

3.

"סטודנט על-תנאי": סטודנטים בעלי תואר ראשון, שממוצע ציוניהם נמוך מ-80, ואשר הוועדה החליטה לקבלם, יתקבלו במעמד "סטודנט על-תנאי" (‏ראו להלן "תנאי מעבר מ"סטודנט על-תנאי" ל"סטודנט לתואר שני'"‎)‏.

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה המצוינים בדרישות הקבלה.

לימודי השלמה

בעלי תואר ראשון בתחומי דעת שאין להם נגיעה ישירה לנושאי התכנית, או שחסרים להם קורסי בסיס חיוניים, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף שבין 3-1 קורסים, מבין הקורסים הבאים. ועדת הקבלה תחליט אילו קורסי השלמה יש ללמוד לאחר הגשת מועמדות:

רמה

נ"ז

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (‏10734‎)‏

ר

6

עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ-B.A. אוB.Sc., או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏אנגלית‎)‏ פחות מ-134, או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ.

סטודנטים שנותר להם קורס השלמה אחד בלבד (‏או שחייבים בקורס השלמה אחד בלבד‎)‏, יוכלו ללמוד, במקביל לקורס ההשלמה, קורס אחד מתוך התכנית לתואר שני.

תנאי מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני"

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שלא יחויבו בהשלמות, יתקבלו כ"סטודנט לתואר שני", אם ציונם הממוצע בארבעת קורסי החובה בתכנית יהיה 80 ומעלה.

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שיחויבו בהשלמות, יתקבלו כ"סטודנט לתואר שני", אם ציונם הממוצע בקורסי ההשלמה יהיה 80 ומעלה. אם הם חייבים בפחות משלושה קורסי השלמה, עדיין חל עליהם התנאי של ממוצע 80 ומעלה בשלושת הקורסים הראשונים שלמדו בתכנית ושאינם קורסי בחירה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

הוועדה הבין-מחלקתית לתואר מוסמך בלמודי תרבות תכיר בלימודים קודמים רק בקורסים לתואר שני שבהם הציון הסופי של הסטודנטים הוא 80 ומעלה. היקף ההכרה לא יעלה על 12 נ"ז ולא יותר מ-3 קורסים שיפטרו מקורסי בחירה שבסעיפים ב ו-ג. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

במסלול ללא תזה יש ללמוד בסך הכל 13 קורסים‏.

במסלול עם תזה יש ללמוד בסך הכל 11 קורסים (‏כולל סמינר תזה‎)‏.

א. קורסי תשתית: 15 נ"ז

מומלץ לסיים את חמשת קורסי החובה במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים של הלימודים, ובכל מקרה חובה לסיימם בתוך שנתיים מתחילת הלימודים:

נ"ז

חברה, תרבות וייצוג (‏14202‎)‏

3

תאוריות וגישות בחקר התרבות (‏14205‎)‏

3

גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות (‏14204‎)‏

3

רב-תרבותיות בישראל (‏14206‎)‏

3

שיטות מחקר איכותניות (‏תואר שני‎)‏ (‏14210‎)‏ 2

3

ב. קורסי ליבה: 18-12 נ"ז

במסלול ללא תזה יש ללמוד לפחות 6 קורסים מתוך הרשימה (‏18 נ"ז‎)‏.

במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות 4 קורסים מתוך הרשימה (‏12נ"ז‎)‏.

בשניים מבין קורסי הליבה שנלמדו יש לכתוב עבודה סמינריונית.

פייר בורדייה: טעם, הון תרבותי ואמנויות (‏14201‎)‏

3

סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות (‏14207‎)‏

3

יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים (‏14203‎)‏

3

סוגיות בתאוריה של המרחב (‏14208‎)‏

3

גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות (‏14209‎)‏

3

תרבות פופולרית (‏14211‎)‏

3

מגדר: תרבות וזהות (‏14212‎)‏

3

מדע ותרבות (‏14213‎)‏

3

ג. עבודות סמינריוניות: 4 נ"ז

אפשר לכתוב עבודה סמינריונית לאחר השלמת 5 קורסי החובה ו-3 קורסי ליבה. בשני המסלולים יש לכתוב 2 עבודות סמינריוניות. העבודות הסמינריוניות ייכתבו בנושא קורס הליבה שיילמד כסמינר, ורק לאחר סיום בהצלחה של קורס זה. עבודה סמינריונית מזכה ב-2 נ"ז וציון העבודה נחשב כציון קורס לכל דבר לצורך חישוב הציון הסופי בתואר. 3

מפגשי הנחיה

הנוכחות במפגשי ההנחיה של הקורסים לתואר שני היא חובה. המפגשים מתקיימים מספר פעמים (‏6-5‎)‏ בסמסטר בשעות אחר הצהריים המאוחרות.

ד. קורסי בחירה מתקדמים מתואר ראשון: 12-6 נ"ז

במסלול ללא תזה אפשר לבחור שני קורסים מהיצע זה ובמסלול עם תזה אפשר לבחור קורס אחד מהיצע זה, ובלבד שלא נבחרו קורסים שכבר נלמדו במסגרת הלימודים לתואר הראשון. אפשר ללמוד קורסים מתקדמים אחרים ממאגר הקורסים המתקדמים מהתואר הראשון או מקורסי התואר השני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים באוניברסיטה הפתוחה, באישור של אחד מיועצי התכנית. ניתן ללמוד קורסי ליבה נוספים מקבוצה ב ולא ללמוד קורסים מהתואר הראשון.4

רמה

נ"ז

אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות (‏10538‎)‏

מ

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏

מ

6

סוגיות בחקר הלאומיות (‏10374‎)‏

מ

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏

מ

6

דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום (‏10991‎)‏

מ

6

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏

מ

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (‏10335‎)‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏

מ

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948 (‏10961‎)‏

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏‏10963‎‎)‏‏

מ

6

מגדר ומיניות בתרבות חז"ל (‏10947‎)‏

מ

6

מבעד לצלילים-מוסיקה בשיח הביקורתי (‏10959‎)‏

מ

6

ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון:  בין בניין אומה וגלובליזציה (‏12019‎)‏

תש

3

ה. קורס מתודולוגי לכותבי עבודת תזה: 3 נ"ז

הקורס המתודולוגי סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות (‏14299‎)‏ הוא חובה לסטודנטים במסלול עם תזה.

ו. עבודת גמר מסכמת / תזה

במסלול ללא תזה יש עבודת גמר מסכמת (‏14298‎)‏. יוכלו להרשם לכתיבת העבודה מי שצברו לפחות 39 נקודות זכות. יש להירשם ללכתיבת העבודה כפי שנרשמים לקורס רגיל.

עבודת הגמר המסכמת היא עבודת בית. ניתן להרשם לכתיבת העבודה בשני מועדים בכל שנה. מבנה העבודה נמצא באתר התכנית תחת הכפתור "טפסים".

הגשת מועמדות למסלול עם תזה

סטודנטים המעוניינים ללמוד במסלול עם תזה ועומדים בתנאים הבאים: למדו לפחות 7 קורסים (‏‏‏לא כולל קורסי השלמה‎‎‎)‏‏‏, כתבו לפחות עבודה סמינריונית אחת וממוצע ציוניהם 90 ומעלה, יקיימו פגישת ייעוץ עם אחד היועצים של התכנית, אשר ימליץ להם מתי להגיש את מועמדותם למסלול.5 לאחר קבלתם למסלול עם תזה – על פי תנאי הקבלה המפורטים לעיל ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת הקבלה של המסלול – יוצמד להם חבר סגל מלווה, שיסייע להם באיתור מנחה. מיום קבלתם למסלול עם תזה יהיה עליהם להשלים בתוך שנה את הקורס סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות (‏‏14299‎‎)‏‏ ולכתוב הצעת מחקר אשר תאושר על ידי מדריך העבודה. סטודנטים שלא יעמדו בתנאים אלה יעברו אוטומטית למסלול ללא תזה.  

התזה תיכתב בהדרכת חבר סגל בכיר של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת. הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.

מיומנות ביבליוגרפית

סטודנטים שלא עברו הדרכה ביבליוגרפית בספריית האו"פ במסגרת לימודי התואר הראשון נדרשים לעבור הדרכה כזו במהלך לימודי התואר השני. עמידה במבחן שבאתר ההדרכה בציון עובר לפחות היא תנאי מוקדם להרשמה לקורסים מתקדמים מהתואר הראשון, לקבלת עזרה בחיפושי מידע בספריית האו"פ ולקבלת אישור כניסה ו/או השאלה בספריות אוניברסיטאיות אחרות. ראו דף ההדרכה בספריית האו"פ.

משך זמן לימודים

יש לסיים את לימודי התואר השני בלימודי תרבות תוך 7 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (‏לא כולל קורסי השלמה‎)‏.6

זכאות לתואר

  • לימוד כל ההשלמות (‏אם נדרשו‎)‏
  • סיום בהצלחה של 13 קורסים במסלול ללא תזה, ו-11 קורסים במסלול עם תזה על פי תכנית הלימודים המאושרת
  • כתיבת 2 עבודות סמינריוניות
  • כתיבת תזה במסלול עם תזה
  • מעבר בהצלחה של עבודת הגמר המסכמת במסלול ללא תזה

ציון התואר

הציון הסופי לתואר ישוקלל באופן הבא:

במסלול ללא תזה: 90% ממוצע ציוניו של הסטודנט בקורסים ובעבודות הסמינריוניות ו-10% ציון עבודת הגמר המסכמת.

במסלול עם תזה: 30% לציון התזה ו-70% לממוצע הציונים בקורסים ובעבודות הסמינריוניות.


1

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

2

מי שהשלימו את ארבעת קורסי התשתית לפני סמסטר א2012, או שלמדו את הקורס שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏ בתואר הראשון, פטורים מלימוד קורס זה וחייבים בקורס ליבה נוסף.

3

ניתן לכתוב עבודה סמינריונית גם באחד מקורסי הליבה הראשונים שנלמדו. אם עבר יותר מסמסטר מאז נלמד הקורס יש לפנות למרכז/ת הקורס כדי להסדיר את ההרשמה לכתיבת העבודה. 

4

מי שלמדו את הקורסים נרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏, תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏ שאינם מוצעים עוד, הקורסים יחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה של קורסים מתואר ראשון.

5

הקבלה למסלול עם תזה אינה אוטומטית אלא כפופה להחלטת ועדת הקבלה של המסלול.

6

סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם במסגרת הזמן, יוכלו במקרים חריגים לפנות לוועדה לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים. הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנטים ללמוד קורסים נוספים שייכללו בתכנית הלימודים לתואר שני במקום קורסים שנלמדו על ידם, או בנוסף להם.