מוסמך (‏M.Sc.‎)‏ במדעי המחשב

מבוא1

התכנית לתואר שני במדעי המחשב נועדה להקנות ידע אקדמי מתקדם וכלים להתמודדות עם נושאים תאורטיים ויישומיים בתחום המחקר במדעי המחשב, כמו גם להכשיר סטודנטים מצטיינים לעבודה מחקרית. התכנית כוללת לימוד קורסים במגוון של נושאים מתקדמים בתחום, וכתיבת חיבור מדעי (‏עבודה מסכמת או תזה‎)‏.

מסלולי לימודים

האוניברסיטה הפתוחה מציעה תכניות לימודים לתואר שני במדעי המחשב בשני מסלולים:

  • מסלול לתואר מוסמך במדעי המחשב (‏M.Sc.‎)‏ ללא תזה.
  • מסלול לתואר מוסמך במדעי המחשב (‏M.Sc.‎)‏ עם תזה.

המסלול לתואר שני עם תזה מיועד לסטודנטים מצטיינים. סטודנטים שמתקבלים ללימודים לתואר שני במדעי המחשב משובצים תחילה למסלול לתואר שני ללא תזה. סטודנטים מצטיינים יכולים לבקש לעבור למסלול עם תזה במהלך הלימודים, כמפורט בהמשך.

תנאי קבלה

מועמדות לתואר שני במדעי המחשב יכולים להגיש בעלי תואר ראשון במדעי המחשב (‏או אלה שמצויים בסמסטר האחרון ללימודיהם‎)‏ עם ציון ממוצע של 80 ומעלה. כמו כן, יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון בתחום אחר, שסיימו לימודי תעודה במדעי המחשב בציון ממוצע של 80 ומעלה. מועמדותם תישקל בהתאם לציוניהם בתואר הראשון ובלימודי התעודה.

גם בעלי תואר דו-חוגי בשילוב עם מדעי המחשב שסיימו בציון ממוצע של 80 ומעלה, יכולים להגיש מועמדות. הוועדה המחלקתית לתואר שני תשקול את בקשתם ותקבע, לפי הצורך, קורסי השלמה מתאימים.

בעלי תואר ראשון במדעי המחשב שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, יכולים להגיש מועמדות לוועדה לתואר שני. הוועדה תשקול את מועמדותם ותחליט אם לקבלם "על-תנאי", לקבלם עם השלמות, להפנותם לשיפור הישגים או לדחותם. במסגרת שיפור ההישגים יהיה על הסטודנטים ללמוד את הקורס נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏2 וקורס נוסף מהיצע הקורסים לתואר שני.3 אם יעברו קורסים אלה בהצלחה בציון ממוצע של 80 לפחות, יוכלו להגיש מועמדות לתואר שני.4 הוועדה המחלקתית לתואר שני תחליט על סמך הנתונים שיעמדו לרשותה אם לקבלם עם, או ללא, תנאי נוסף. הקורס נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏2 והקורס הנוסף מהיצע הקורסים לתואר שני ייחשבו במניין נקודות הזכות לתואר שני.

טופס הגשת המועמדות והמסמכים הנלווים שהגישו המועמדים יועברו לוועדה המחלקתית לתואר שני. הוועדה תדון בכל בקשה, ואם תמצא לנכון, תבקש להגיש לה חומר משלים. הוועדה תוכל לקבל אחת ההחלטות הבאות:

א.

קבלה במעמד "סטודנט לתואר שני" במדעי המחשב.

ב.

קבלה במעמד "סטודנט לתואר שני" במדעי המחשב עם דרישה ללימודי השלמה.

ג.

קבלה במעמד "סטודנט על-תנאי", עם פירוט התנאים הנדרשים כדי שיוכלו להתקבל כסטודנטים לתואר שני.

ד.

דחיית המועמדים והפנייתם ללימודי תעודה במדעי המחשב.

ה.

הפניית המועמדים לשיפור הישגים.

ו.

דחיית המועמדים.

החלטה א (‏"סטודנט לתואר שני"‎)‏ תתקבל, בדרך כלל, אם המועמדים הם בעלי תואר ראשון במדעי המחשב ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בעל מוניטין בחוץ לארץ, עם ציון ממוצע של 85 ומעלה. אם ממוצע ציוניהם של המועמדים הוא בין 80 ל-85, ההחלטה שתתקבל היא החלטה (‏א‎)‏ או החלטה (‏ג‎)‏ לעיל, בהתאם להרכב הקורסים שלמדו לתואר ראשון, תוכנם וציונים בהם.

החלטה ב (‏"סטודנט לתואר שני עם השלמות"‎)‏ תתקבל, בדרך כלל, אם המועמדים הם בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, וחסרים להם בתכנית הלימודים לתואר ראשון קורסים במדעי המחשב. זאת בתנאי שממוצע ציוניהם לתואר הוא 80 ומעלה, ובתנאי שבמסגרת לימודיהם השלימו חלק ניכר מדרישות החובה המקובלות לתואר ראשון במדעי המחשב, ובכללם מקצועות החובה במתמטיקה הדרושים לתואר הראשון במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. לימודי ההשלמה יכללו קורסים מתואר ראשון במתמטיקה ובמדעי המחשב. נקודות הזכות בגין קורסים אלה לא ייחשבו במסגרת נקודות הזכות שיש לצבור לתואר השני. סטטוס הקבלה של "סטודנט לתואר שני עם השלמות" ישתנה לסטטוס של "סטודנט לתואר שני" לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון 70 ומעלה בכל אחד מקורסי ההשלמה.

החלטה ג (‏"סטודנט על-תנאי"‎)‏ תתקבל בשני מקרים: אם המועמדים נמצאים "לקראת סיום" – כלומר, בסמסטר האחרון ללימודיהם לקראת תואר ראשון במדעי המחשב במוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, וממוצע ציוניהם הוא 80 ומעלה או אם סיימו תואר ראשון במדעי המחשב, אך לא עמדו בתנאי הקבלה כ"סטודנט לתואר שני". התנאי ל"סטודנט לקראת סיום" הוא סיום לימודים לתואר הראשון ועמידה בתנאי הקבלה כמפורט בהחלטה א. התנאים למועמדים שסיימו תואר ראשון ולא עמדו בתנאי הקבלה יכללו לימוד קורסים וסיומם בציון-סף שתקבע הוועדה. התנאים ייקבעו לכל מועמד בנפרד. קורסים מתקדמים מתואר ראשון וקורסים לתואר שני שיילמדו במסגרת התנאי ייחשבו בדרך כלל במסגרת קורסי הלימוד לתואר שני. סטודנטים שיתקבלו לקטגוריה זו יוכלו לעבור למעמד של "סטודנט לתואר שני" רק לאחר שיעמדו בתנאים שהוצבו להם.

החלטה ד (‏"דחייה והפניה ללימודי תעודה במדעי המחשב"‎)‏ תתקבל אם המועמדים אינם בוגרי מדעי המחשב והם בעלי תואר ראשון במדעים מדויקים או בהנדסה ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל. לאחר שיסיימו את לימודי התעודה יוכלו להגיש שוב מועמדות לתואר שני. הקבלה כ"סטודנט לתואר שני" תותנה בקבלת ציון ממוצע של 80 ומעלה בלימודי התעודה.

החלטה ה (‏"הפניה לשיפור הישגים"‎)‏ תתקבל בדרך כלל אם המועמדים הם בעלי תואר בוגר במדעי המחשב ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, שאינם עומדים בתנאי הקבלה.

החלטה ו (‏"דחייה"‎)‏ תתקבל אם המועמדים אינם עונים לדרישות הקבלה בקטגוריות האחרות.

תוקף החלטות הקבלה א-ג הוא שנה מיום ההודעה על הקבלה. אם הסטודנטים לא יירשמו ללימודי התואר השני תוך פרק זמן זה, יהיה עליהם להגיש את מועמדותם מחדש.

קבלה לקורסים בודדים

יש אפשרות, גם לסטודנטים שאינם רשומים כ"סטודנט לתואר שני", להירשם לקורס או לקורסים אחדים מן התכניות לתואר שני, במידת האפשר ובאישור יועץ. אם יש מגבלה על מספר הנרשמים לקורס, תינתן עדיפות לסטודנטים הרשומים ללימודי תואר שני.

פירוט תנאי הקבלה לקורסים בודדים:

תנאי קבלה לסטודנטים שלומדים לתואר ראשון:

1.

עברו בהצלחה את כל קורסי החובה במתמטיקה ובמדעי המחשב (‏או שיש להם פטור מקורסים אלה‎)‏.

2.

צברו לפחות 36 נ"ז במדעי המחשב, ומתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

3.

ציון ממוצע (‏משוקלל‎)‏ בכל הקורסים שלמדו 80 ומעלה.

4.

אפשר ללמוד שני קורסים לכל היותר לתואר שני.

אישורים חריגים מעבר לשני קורסים יש להפנות לוועדה לאישור תכניות לימודים.

תנאי קבלה לסטודנטים חיצוניים שמבקשים ללמוד קורסים מהתואר השני:

1.

סיימו תואר ראשון במדעי המחשב.

2.

אפשר ללמוד חמישה קורסים לכל היותר לתואר שני.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

הוועדה המחלקתית לתואר שני תשקול לתת הכרה לקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר (‏"קורסים חיצוניים"‎)‏. תתאפשר הכרה בקורסים חיצוניים שנלמדו לפני הקבלה ללימודי התואר השני באו"פ וגם בקורסים שיילמדו באחת מהאוניברסיטאות האחרות בישראל במקביל ללימודים לתואר שני באו"פ. היקף ההכרה בקורסים חיצוניים לא יעלה על מחצית ממספר הקורסים הדרושים לתואר (‏כלומר 4 במסלול עם תזה או 5 במסלול ללא תזה‎)‏.

הכרה בקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר לפני הקבלה לתואר שני באו"פ: הוועדה המחלקתית לתואר שני תשקול לתת הכרה לקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר לפני הקבלה ללימודי תואר שני רק אם הציון בהם הוא 80 ומעלה.

בוגרי מסלול ארבע-שנתי בהנדסת תוכנה שלמדו במסגרת לימודיהם לתואר קורסים המוכרים כקורסים לתואר שני במוסד בו למדו, יוכלו להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שני בקשה להכרה בלימודים קודמים. לא יוכרו יותר משני קורסים שנלמדו במסגרת התואר הראשון.

סטודנטים המבקשים לקבל הכרה בלימודיהם הקודמים יפנו בצירוף המסמכים המתאימים אל מזכירות התואר השני עם הגשת המועמדות לתואר שני או בסמוך לתחילת הלימודים.

הכרה בקורסים שנלמדו באחת מהאוניברסיטאות בארץ במקביל ללימודים לתואר שני באו"פ: כדי להרחיב את היצע הקורסים לתואר שני בכל האוניברסיטאות בארץ, נחתם הסכם בין האוניברסיטאות המאפשר לסטודנטים לתואר שני ללמוד עד שני קורסים באוניברסיטה שאינה האוניברסיטה שבה הם רשומים ללימודים. סטודנטים לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה, שמעונינים ללמוד במסגרת לימודיהם קורס באוניברסיטה אחרת, מתבקשים להגיש מראש בקשה מתאימה לוועדה המחלקתית לתואר שני. הוועדה תשקול להכיר בקורס כזה בתנאי שהאוניברסיטה הפתוחה אינה מציעה קורס דומה בתכניו בהיצע הקורסים לתואר שני. הכרה זו תהיה מוגבלת לשני קורסים בלבד.

שימו לב: כדי שהכרה זו תישקל יש להגיש את הבקשה מראש.

לימוד מרחוק

חלק מהקורסים אפשר ללמוד באמצעות הוראה מרחוק, אך האוניברסיטה הפתוחה אינה מתחייבת שאפשר ללמוד ולסיים את כל התואר השני בלימוד מרחוק.

משך זמן הלימודים

משך הלימודים לתואר שני מוגבל ל-6 שנים ממועד הקבלה לתוכניתסטודנטים שלא סיימו את לימודיהם במסגרת הזמן הזאת יוכלו לפנות לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשה להארכת משך הלימודים. הוועדה תאשר הארכת משך הלימודים לפרק זמן מוגבל בלבד ורק במקרים חריגים. במקרים שבהם תאשר הוועדה הארכה, יכולה הוועדה לדרוש מהסטודנטים לעמוד בדרישות אקדמיות נוספות כגון: לימוד קורסים נוספים או בחינה מחדש במקום קורסים שנלמדו (‏באו"פ או במוסד אחר‎)‏ יותר מ-6 שנים קודם למועד סיום הלימודים המאושר.

חידוש לימודים לאחר הפסקה

על סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם לתקופה העולה על שנתיים, לפנות אל הוועדה המחלקתית לתואר שני על מנת שתאשר את המשך לימודיהם. הוועדה תדון בבקשה על סמך הישגיהם, משך זמן הפסקת הלימודים ונתונים נוספים. הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנטים דרישות לימודיות נוספות ולהגביל את משך לימודיהם עד להשלמת התואר.

הדרישות לתואר

1. הדרישות במסלול ללא תזה

א.

יש ללמוד לפחות 11 קורסים ולצבור לפחות 42 נ"ז.6,5

ב.

הקורסים בתכנית מחולקים לשני אשכולות: אשכול תאורטי ואשכול יישומי. יש ללמוד לפחות 2 קורסים מכל אשכול. 6

ג.

אפשר ללמוד לכל היותר 3 קורסים מרשימת קורסי הבחירה המתקדמים מהתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב.

אין אפשרות ללמוד סמינרים וסדנאות לתואר הראשון.7

ד.

יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏.2

ה.

יש לכלול בתכנית הלימודים רק קורס סמינריוני לתואר שני אחד.

ו.

יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב (‏22996‎)‏.8 קורס זה אינו כרוך בתשלום ואינו נספר במניין הקורסים.

ז.

יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס פרויקט מתקדם במדעי המחשב (‏22997‎)‏.

ח.

יש לכתוב עבודה מסכמת נוסף על לימוד הקורסים כאמור בסעיף א לעיל.

2. הדרישות במסלול עם תזה

א.

יש ללמוד לפחות 9 קורסים ולצבור לפחות 33 נ"ז.6,5

ב.

הקורסים בתכנית מחולקים לשני אשכולות: אשכול תאורטי ואשכול יישומי. יש ללמוד לפחות 2 קורסים מכל אשכול. 6

ג.

אפשר ללמוד לכל היותר 2 קורסים מתוך רשימת קורסי הבחירה המתקדמים מהתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב. אין אפשרות ללמוד סמינרים וסדנאות לתואר הראשון.7

ד.

יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏.2

ה.

יש לכלול בתכנית הלימודים קורס סמינריוני לתואר שני אחד. ניתן ללמוד עד 2 סמינרים לתואר שני בתנאי שאחד מהם יהיה סמינר מחקר ובלבד שלא נלמד הקורס פרויקט מתקדם במדעי המחשב (‏22997‎)‏.

ו.

יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב (‏22996‎)‏.8 קורס זה אינו כרוך בתשלום ואינו נספר במניין הקורסים.

ז.

יש לכתוב תזה נוסף על לימוד הקורסים כאמור בסעיף א לעיל.

תכנית הלימודים (‏בשני המסלולים‎)‏

במסלול ללא תזה יש ללמוד לפחות 11 קורסים

במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות 9 קורסים

ולעמוד בדרישות הבאות:

א. קורסים לתואר שני 11,10,9

הקורסים לתואר שני מחולקים לאשכול תאורטי ולאשכול יישומי. יש לבחור לפחות 2 קורסים מכל אשכול.6 שימו לב שהקורס נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏2 השייך לאשכול התאורטי, הוא קורס חובה. מומלץ ללמוד אותו בתחילת הלימודים.

■ אשכול תאורטי

נ"ז

נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏ 2 – קורס חובה

4

אלגוריתמים אקראיים (‏22902‎)‏

4

אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה (‏22904‎)‏

4

גיאומטריה חישובית (‏22905‎)‏

4

אלגוריתמי קירוב (‏22922‎)‏

4

מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות ותגובתיות (‏22926‎)‏

4

אלגוריתמים מבוזרים לרשתות מחשבים (‏22932‎)‏

4

קורס מחקר בנושאים מתקדמים בתקשורת: קשירות וקידוד ברשתות (‏22956‎)‏

4

קורס מחקר: גרפים מרחיבים ושימושיהם במדעי המחשב (‏22929‎)‏

4

■ אשכול יישומי

סימולציה: בניית מודלים וניתוחם (‏22911‎)‏

4

עיבוד תמונה (‏22913‎)‏

4

מבוא לעיבוד שפה טבעית (‏22933‎)‏

4

הנדסת תוכנה (‏22916‎)‏

4

ניהול מיזמי תוכנה (‏22931‎)‏

4

ניתוח ועיצוב מונחה עצמים (‏22919‎)‏

4

בדיקות תוכנה (‏22920‎)‏

4

אבטחת מערכות תוכנה (‏22923‎)‏

4

נושאים מתקדמים במערכות בסיסי-נתונים (‏22925‎)‏

4

מבוא לראייה ממוחשבת (‏22928‎)‏

4

אלגוריתמים מבוזרים לרשתות מחשבים (‏22932‎)‏

4

קורס מחקר בהנדסת תוכנה מונחית היבטים (‏22957‎)‏

4

ב. קורסים מתקדמים מתואר ראשון

במסלול ללא תזה יש ללמוד לכל היותר 3 קורסים

במסלול עם תזה יש ללמוד לכל היותר 2 קורסים

רמה

נ"ז

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 12

מ

6

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏

מ

4

ג. סמינרים לתואר שני

חובה סמינר אחד במדעי המחשב מבין:

נ"ז

סמינר: נושאים תאורטיים במדעי המחשב (‏22941‎)‏

3

סמינר: מחקר בהוראת מדעי המחשב (‏22943‎)‏

3

סמינר: דחיסת תמונות באמצעות פרקטלים (‏22944‎)‏

3

סמינר: גרפיקה ממוחשבת (‏22945‎)‏

3

סמינר: נושאים נבחרים בסימולציה (‏22946‎)‏

3

סמינר: נושאים מתקדמים במדעי המחשב (‏22949‎)‏

3

סמינר: בדיקות תוכנה (‏22958‎)‏

3

סמינר: שיטות מתקדמות בעיבוד שפה טבעית (‏22937‎)‏

3

סמינר: נושאים מתקדמים בבסיסי נתונים (‏22947‎)‏

3

סמינר מחקר: עיבוד שפה טבעית (‏22936‎)‏

3

סמינר מחקר: אלגוריתמים לרשתות מחשבים (‏22950‎)‏

3

סמינר מחקר: אבטחה ופרטיות מידע (‏22951‎)‏

3

סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה (‏22952‎)‏

3

סמינר מחקר: מערכות בסיסי-נתונים וכריית מידע (‏22953‎)‏

3

סמינר מחקר: נושאים בראייה ממוחשבת ובלמידה חישובית (‏22955‎)‏

3

ד. קולוקוויום

חובה במסלול ללא תזה ובמסלול עם תזה8

השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב (‏22996‎)‏

ה. פרויקט

חובה במסלול ללא תזה

בחירה במסלול עם תזה

פרויקט מתקדם במדעי המחשב (‏22997‎)‏

4

ו.עבודה מסכמת או תזה13

במסלול ללא תזה יש לכתוב עבודה מסכמת נוסף על לימוד הקורסים.

במסלול עם תזה יש לכתוב תזה נוסף על לימוד הקורסים.

■ ■ ■

עבודה מסכמת

הצעה לעבודה מסכמת

לאחר לימוד 4 קורסים במסלול ללא תזה על הסטודנטים לבחור מנחה ולגבש נושא לעבודה מסכמת. מומלץ לפנות אל האחראי המחלקתי לעבודות מסכמות ותזה בבקשה לסיוע באיתור מנחה לעבודה. על המנחה להיות בעל תואר שלישי, חבר סגל באוניברסיטה הפתוחה. לאחר קביעת הנושא והמנחה על הסטודנטים להגיש למנחה הצעה לעבודה המסכמת. לאחר שהמנחה אישר את ההצעה יגישו אותה הסטודנטים, בכתב, למזכירות הוועדה המחלקתית לתואר שני. על ההצעה לכלול את נושא העבודה, מטרתה, רקע, תיאור ומבנה העבודה, חשיבות העבודה, תיאור קצר של השיטות לביצוע העבודה, רשימת מקורות ראשונית, ולוח זמנים לביצוע. להצעה יש לצרף "דף מלווה להצעה לעבודה מסכמת". דוגמה להצעה ודף מלווה אפשר למצוא באתר התואר השני במדעי המחשב. הוועדה המחלקתית לתואר שני תדון בהצעה, תחליט אם לאשרה ותודיע על החלטתה בכתב לסטודנטים.

הרשמה לעבודה המסכמת

סטודנטים יירשמו לעבודה מסכמת תוך חודשיים מאישור הצעת העבודה, ולא יאוחר מ-6 חודשים ממועד סיום לימוד הקורסים לתואר. נוהל ההרשמה לעבודה המסכמת לפרטיו מופיע בסעיף הרשמה ללימודי תואר שני בפרק ההרשמה בידיעון האקדמי. כתיבת העבודה המסכמת תארך בין סמסטר אחד לשניים. את העבודה יש להגיש בכתב לבדיקה סופית של המנחה לא יאוחר משנה מיום ההרשמה.

העבודה המסכמת והגשתה

היקף העבודה המסכמת הוא כשתי עבודות סמינריוניות. על העבודה המסכמת להיות תאורטית ברובה. דוגמאות של עבודות מסכמות והנחיות נוספות לכתיבת העבודה המסכמת אפשר למצוא באתר התואר השני במדעי המחשב. במהלך כתיבת העבודה על הסטודנטים להגיש דוח התקדמות תקופתי למנחה. עם סיום העבודה ואישורה על ידי המנחה תוגש העבודה בארבעה עותקים לוועדה המחלקתית לתואר שני. את העבודה יבדקו המנחה וקורא נוסף שתמנה הוועדה. הסטודנטים יידרשו להכין הרצאה שבה יציגו את העבודה בפני הבודקים (‏הצגת העבודה פתוחה לכל המעוניינים‎)‏. במהלך הצגת העבודה יהיה על הסטודנטים לגלות בקיאות בנושא העבודה ובנושאים קרובים לה. עותקים קשיחים ועותק על תקליטור של העבודה יועברו לספרייה, ועותק אלקטרוני של העבודה יועלה לאתר התואר השני.

ציון לעבודה מסכמת

המנחה (‏או המנחים‎)‏ והקורא הנוסף יעריכו את העבודה המסכמת ויתנו עליה ציון. הציון יהיה משוקלל באופן הבא: משקל העבודה הכתובה – 80% ומשקל ההרצאה – 20%.

נוהל מעבר מעבודה מסכמת לתזה

שינוי סטטוס של עבודה מסכמת לתזה, לאחר שהסטודנטים נרשמו לעבודה מסכמת, יתאפשר בתנאים הבאים:

1.

המנחה ממליץ על שינוי הסטטוס;

2.

הוועדה המחלקתית לתואר שני מאשרת את המלצת המנחה. הוועדה תשקול אם לדרוש מהסטודנטים להגיש הצעה לתזה, בהתאם לשלב העבודה ובהתייעצות עם המנחים;

3.

המנחה רשאי להנחות לתזה. אם המנחה איננו רשאי, הוועדה תשקול למנות מנחה נוסף שרשאי ומעוניין להנחות את הסטודנטים לתזה כמנחה נוסף או כקורא נוסף;

4.

לסטודנטים יש תכנית לימודים מאושרת.

תזה

תנאי מעבר למסלול עם תזה

סטודנטים יוכלו לבקש לעבור למסלול עם תזה אם הוא הם עומדים בתנאים האלה:

א.

סיימו לפחות לימוד 3 קורסים במסגרת התכנית לתואר שני;

ב.

קיבלו ציון ממוצע של 90 ומעלה בקורסים שלמדו במסגרת התכנית לתואר השני;14

ג.

איתרו מנחה שהסכים להדריך בכתיבת התזה;

ד.

הגישו תכנית לימודים לאישור, כולל נושא והצעה לעבודת התזה שתואמה עם המנחה שהסכים להנחות בכתיבת העבודה.

מנחה לתזה

מומלץ להתחיל בחיפוש מנחה לכתיבת תזה מוקדם ככל האפשר, לאחר לימוד 3 קורסים במסגרת התכנית לתואר שני. אפשר לפנות אל האחראי המחלקתי לעבודות מסכמות ותזה, בבקשה לסיוע באיתור מנחה לתזה. רשימה של מנחים ותחומי העניין שלהם נמצאת באתר התואר השני במדעי המחשב. יש אפשרות לקבל מנחה חיצוני באישור הוועדה לתואר שני. במקרה כזה יקבלו הסטודנטים מנחה פנימי נוסף.

הצעה לתזה

סטודנטים שמבקשים להתקבל למסלול עם תזה, ועומדים בקריטריונים הדרושים, יוכלו לגבש הצעה לתזה בתיאום עם המנחה. ההצעה לתזה תכלול: נושא התזה, מטרת המחקר, תיאור ומבנה העבודה, חדשנות פוטנציאלית בתזה, תיאור קצר של השיטות לביצוע התזה, לוח זמנים לביצוע, ורשימת מקורות ראשונית. הצעת התזה תהיה בהיקף של כשלושה עד חמישה עמודים. מבנה הצעה לתזה ו"דף מלווה להצעת תזה" אפשר למצוא באתר התואר השני במדעי המחשב. לאחר אישור ההצעה על ידי המנחה, יגישו אותה הסטודנטים לאישור הוועדה המחלקתית לתואר השני בצירוף תכנית הלימודים שלהם. אישור תכנית הלימודים והצעת התזה על ידי הוועדה ישמש אישור למעבר למסלול עם תזה. הודעה על האישור תישלח אל הסטודנטים.

הרשמה לתזה

הסטודנטים יירשמו לכתיבת התזה תוך חודשיים ממתן האישור על הצעת התזה, ולא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום לימוד הקורסים לתואר. נוהל ההרשמה לתזה לפרטיו מופיע בפרק הרשמה. משך זמן כתיבת התזה הוא בין שנה לשנתיים. יש להגיש את התזה לבדיקה סופית של המנחה לא יאוחר משנתיים ממועד ההרשמה.

התזה והגשתה

לתזה יהיה אופי מחקרי חדשני ועליה ליישם את הידע שהסטודנטים רכשו במהלך לימודיהם. כמו כן עליה לשקף את יכולתיהם המחקריות של הסטודנטים, את שליטתם בכלים המדעיים המקובלים בדיסציפלינה, דרך מחשבה עצמאית ומקורית וכושר הבנה, ניתוח ועיבוד חומר מדעי. על התזה לכלול סקירה ביקורתית של מחקרים בתחום. דוגמאות של תזות והנחיות נוספות לכתיבת תזה אפשר למצוא באתר התואר השני במדעי המחשב.

בסיום העבודה יהיה על הסטודנטים להציג את הממצאים בפני קהל.

את מהלך כתיבת התזה ילוו מנחה אחד או שניים. מנחה אחד יהיה חבר סגל בכיר מהאוניברסיטה הפתוחה. את התזה יעריכו המנחה (‏או המנחים‎)‏ וקורא נוסף. במהלך כתיבת התזה יהיה על הסטודנטים להגיש דוח התקדמות תקופתי למנחה.

דוח זה יתויק בתיק האישי של הסטודנטים ויתחשבו בו בהערכה הסופית של התזה. עם סיום התזה ולאחר אישורה על ידי המנחה, יגישו אותה הסטודנטים בארבעה עותקים לוועדה המחלקתית לתואר שני. הוועדה תעביר את התזה לקורא הנוסף. לאחר קבלת כל ההערות וביצוע התיקונים, אם יהיה צורך בכך, יגישו הסטודנטים את העבודה המתוקנת בארבעה עותקים. בהתאם לכמות ולאופי התיקונים שנדרשו, יוחלט אם להעביר את העבודה לקריאה חוזרת ואחרונה של הבודקים. לאחר קבלת אישור על העבודה המתוקנת, יהיה על הסטודנטים להעביר לוועדה לתואר שני ארבעה עותקים קשיחים של העבודה הסופית ועותק אלקטרוני שלה. לאחר מכן ייקבע מועד שבו יציגו הסטודנטים את התזה בפני כל הבודקים (‏הצגת התזה תהיה פתוחה לכל המעוניינים‎)‏. במהלך הצגת התזה יהיה על הסטודנטים לגלות בקיאות בנושא העבודה ובנושאים קרובים אליה. עותק קשיח של העבודה יועבר לספרייה, ועותק אלקטרוני של העבודה יועלה לאתר התואר השני.

ציון לתזה

המנחה (‏או המנחים‎)‏ והקורא הנוסף יעריכו את התזה ויתנו עליה ציון. הציון יהיה משוקלל באופן הבא:

משקל העבודה הכתובה – 80% ומשקל ההרצאה – 20%.

■ ■ ■

אישור ושינויים בתכנית הלימודים (‏בשני המסלולים‎)‏

יש להתייעץ עם המנחה לפני שליחת תכנית הלימודים לאישור הוועדה, שכן ייתכן שהמנחה יפנה את הסטודנטים ללימוד קורסים מסוימים, הרלוונטיים לנושא העבודה המסכמת או התזה. קבלת התואר מותנית באישור תכנית הלימודים על ידי הוועדה המחלקתית לתואר שני ובלימודים לפי התכנית.

סטודנטים שעומדים בתנאי המעבר למסלול עם תזה ומעוניינים לעבור למסלול זה, יוכלו להגיש בקשה למעבר במסגרת הבקשה לאישור תכנית הלימודים שלהם.

אישור תכנית הלימודים

הוועדה המחלקתית לתואר שני תדון בתכנית הלימודים שיגישו הסטודנטים, תחליט אם לאשרה (‏עם או בלי שינויים‎)‏ ותודיע על כך לסטודנטים. תוקף אישור תכנית הלימודים הוא לשלוש שנים. אם במהלך לימודיהם של הסטודנטים יחולו שינויים בתנאי הקבלה של קורס כלשהו הכלול בתכנית הלימודים, יהיה עליהם לערוך שינויים בתכנית בהתאם לתנאים התקפים בזמן ההרשמה לקורס. אין באישור תכנית הלימודים כדי לפטור את הסטודנטים מעמידה בתנאי הקבלה לקורסים. כמו כן, אם האוניברסיטה תפסיק ללמד קורס/ים הכלולים בתכנית, יהיה על הסטודנטים לבחור קורס/ים חלופיים.

שינוי תכנית הלימודים ביוזמת הסטודנטים

שינוי הקורסים: סטודנטים שירצו לשנות את תכנית הלימודים, יוכלו להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שני בקשה לשינוי תכנית הלימודים שאושרה להם. הוועדה תשקול את הבקשה ותחליט אם לאשרה.

החלפת נושא העבודה המסכמת, התזה, המנחה או מסלול הלימודים: סטודנטים שירצו להחליף את נושא העבודה המסכמת, את נושא התזה, את המנחה או את מסלול הלימודים (‏ממסלול עם תזה למסלול ללא תזה, ולהפך‎)‏ לאחר אישור התכנית יוכלו לפנות לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשה מתאימה. הוועדה תשקול את הבקשה ותחליט אם לאשרה לפי מצב הלימודים של הסטודנטים. לאחר האישור יוכלו הסטודנטים לערוך את השינוי, בהתאם לנוהל המפורט בפרק הרשמה.

מיומנות ביבליוגרפית

כל הסטודנטים לתואר שני נדרשים במהלך הלימודים לגשת למאגרי מידע מדעיים ולקטלוגים של ספריות אוניברסיטאיות. עליהם לדעת למצוא ספרים ומאמרים מרשימה ביבליוגרפית, למצוא חומר מדעי בנושא מסוים, להכין רשימה ביבליוגרפית ולצטט מתוכה בצורה המקובלת. הידע והמיומנות האלה דרושים במיוחד לצורך הכנת וכתיבת עבודה מדעית, כגון סמינר, עבודה מסכמת או תזה.

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לסטודנטים הדרכה ביבליוגרפית במתכונת מקוונת, שנועדה להקנות מיומנות בחיפוש ובאיתור ביבליוגרפיה הנחוצה לכתיבת עבודות. פרטים על ההדרכה הביבליוגרפית אפשר למצוא באתר הספרייה של האוניברסיטה הפתוחה: http://www.openu.ac.il/Library.

בחינות

בקורסים של התואר השני הסטודנטים זכאים להיבחן במועד בחינה אחד בלבד מבין מועדי הבחינה בסמסטר הלימוד עצמו או בסמסטר הבא שבו יילמד הקורס. אם יהיו רשומים בקורס 12 סטודנטים ויותר, יוצעו שני מועדי בחינה, שכל הסטודנטים יוכלו לבחור להיבחן באחד מהם. בקורסים שבהם רשומים פחות מ-12 סטודנטים, יוצע מועד בחינה נוסף על פי דרישה עבור סטודנטים שלא ניגשו לבחינה במועד בגלל מחלה, מילואים ועוד.

זכאות לתואר

סטודנטים יהיו זכאים לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים האלה:

  • סיום כל ההשלמות (‏אם נדרש להשלמות‎)‏;
  • סיום בהצלחה של כל הקורסים בתכנית הלימודים המאושרת;
  • כתיבת עבודה מסכמת או תזה, הצגתה בפורום המתאים, וקבלת ציון 75 לפחות.

ציון התואר

הציון הסופי לתואר ייקבע לפי השקלול הבא:

במסלול לתואר ללא תזה:

ממוצע ציון הקורסים – 85% וציון העבודה המסכמת – 15%.

במסלול לתואר עם תזה:

ממוצע ציון הקורסים – 70% וציון התזה – 30%.


1

כל האמור בסעיף זה כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

2

או הקורס נושאים נבחרים באלגוריתמים (‏22910‎)‏, שהקנה 3 נ"ז שאינו מוצע עוד.

3

על המועמדים לוודא שהם עומדים בדרישות המוקדמות ללימוד קורסים אלה, ולהציג אישור עמידה בדרישות האנגלית.

4

אפשר להגיש מועמדות גם עם ציון ממוצע נמוך מ-80.

5

דרישה זו חלה על סטודנטים שבחרו ללמוד קורס של תואר שני שמקנה 3 נ"ז.

6

דרישה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2016 ואילך.

7

במסגרת זו אפשר לכלול 2 קורסים מתקדמים לתואר ראשון במתמטיקה (‏שאינם סמינרים או סדנאות‎)‏, כפוף לאישור הוועדה המחלקתית לתואר שני. אין לכלול בתכנית קורסים שנלמדו במסגרת התואר הראשון. הדרישה שלא ללמוד סדנות לתואר ראשון חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם בסמסטר א2011 ואילך.

8

דרישה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר ב2016 ואילך.

9

על סטודנטים לתואר שני שלא למדו במסגרת התואר הראשון קורס בחישוביות וסיבוכיות ללמוד את הקורס מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏. קורס זה ייחשב במניין הקורסים הדרושים לתואר שני רק עבור סטודנטים שהחלו את לימודי התואר השני לפני סמסטר א2010. על סטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר א2010 ואילך להשלים קורס זה, והוא ייחשב עבורם כקורס השלמה שאינו נכלל במניין הקורסים הדרושים לתואר שני.

10

סטודנטים שלמדו את הקורסים אופטימיזציה קומבינטורית (‏22921‎)‏ ו/או תורת התורים ויישומים במדעי המחשב‏ (‏22907‎)‏ ו/או טכניקות עיבוד אילוצים ויישומיהן (‏22924‎)‏, ו/או מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת (‏22912‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במניין קורסי הבחירה. לקראת ההרשמה לכל סמסטר יש לבדוק את היצע הקורסים המיועד לאותו סמסטר באתר הבית של התואר השני במדעי המחשב.

11

יוצעו גם קורסים פרונטליים לתואר שני. מידע על קורסים כאלה יפורסם באתר הבית של התואר השני במדעי המחשב.

12

החל מסמסטר א2021 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

13

מומלץ לפנות לאחראי המחלקתי לעבודות מסכמות ותזה בבקשה לסיוע באיתור מנחה לעבודה מסכמת או תזה. רשימה של מנחים פוטנציאליים ותחומי העניין שלהם נמצאת באתר התואר השני במדעי המחשב.

14

סטודנטים שמעוניינים במסלול עם תזה, וממוצע הציונים שלהם בין 85 ל-90, יוכלו לפנות למנחה שבתחום התמחותו הם מעוניינים לכתוב את התזה ולנסות לגבש נושא לתזה. אם המנחה ישתכנע ביכולותיהם של הסטודנטים, הוא יוכל להחליט לקבלם למסלול עם תזה.