מוסמך (‏M.Sc.‎)‏ במדעי המחשב

מבוא1

התכנית לתואר שני במדעי המחשב נועדה להקנות ידע אקדמי מתקדם וכלים להתמודדות עם נושאים תאורטיים ויישומיים בתחום המחקר במדעי המחשב, כמו גם להכשיר סטודנטים מצטיינים לעבודה מחקרית. התכנית כוללת לימוד קורסים במגוון של נושאים מתקדמים בתחום, וכתיבת חיבור מדעי (‏עבודה מסכמת או תזה‎)‏.

מסלולי לימודים

האוניברסיטה הפתוחה מציעה תכניות לימודים לתואר שני במדעי המחשב בשני מסלולים:

  • מסלול לתואר מוסמך במדעי המחשב (‏M.Sc.‎)‏ ללא תזה.
  • מסלול לתואר מוסמך במדעי המחשב (‏M.Sc.‎)‏ עם תזה.

המסלול לתואר שני עם תזה מיועד לסטודנטים מצטיינים. סטודנטים שמתקבלים ללימודים לתואר שני במדעי המחשב משובצים תחילה למסלול לתואר שני ללא תזה. סטודנטים מצטיינים יכולים לבקש לעבור למסלול עם תזה במהלך הלימודים, כמפורט בהמשך.

תנאי קבלה

מועמדות לתואר שני במדעי המחשב יכולים להגיש בעלי תואר ראשון במדעי המחשב (‏או אלה שמצויים בסמסטר האחרון ללימודיהם‎)‏ עם ציון ממוצע של 80 ומעלה. כמו כן, יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון בתחום אחר, שסיימו לימודי תעודה במדעי המחשב בציון ממוצע של 80 ומעלה. מועמדותם תישקל בהתאם לציוניהם בתואר הראשון ובלימודי התעודה.

גם בעלי תואר דו-חוגי בשילוב עם מדעי המחשב שסיימו בציון ממוצע של 80 ומעלה, יכולים להגיש מועמדות. הוועדה המחלקתית לתואר שני תשקול את בקשתם ותקבע, לפי הצורך, קורסי השלמה מתאימים.

בעלי תואר ראשון במדעי המחשב שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, יכולים להגיש מועמדות לוועדה לתואר שני. הוועדה תשקול את מועמדותם ותחליט אם לקבלם "על-תנאי", לקבלם עם השלמות, להפנותם לשיפור הישגים או לדחותם. במסגרת שיפור ההישגים יהיה על הסטודנטים ללמוד את הקורס נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏2 וקורס נוסף מהיצע הקורסים לתואר שני.3 אם יעברו קורסים אלה בהצלחה בציון ממוצע של 80 לפחות, יוכלו להגיש מועמדות לתואר שני.4 הוועדה המחלקתית לתואר שני תחליט על סמך הנתונים שיעמדו לרשותה אם לקבלם עם, או ללא, תנאי נוסף. הקורס נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏2 והקורס הנוסף מהיצע הקורסים לתואר שני ייחשבו במניין נקודות הזכות לתואר שני.

טופס הגשת המועמדות והמסמכים הנלווים שהגישו המועמדים יועברו לוועדה המחלקתית לתואר שני. הוועדה תדון בכל בקשה, ואם תמצא לנכון, תבקש להגיש לה חומר משלים. הוועדה תוכל לקבל אחת ההחלטות הבאות:

א.

קבלה במעמד "סטודנט לתואר שני" במדעי המחשב.

ב.

קבלה במעמד "סטודנט לתואר שני" במדעי המחשב עם דרישה ללימודי השלמה.

ג.

קבלה במעמד "סטודנט על-תנאי", עם פירוט התנאים הנדרשים כדי שיוכלו להתקבל כסטודנטים לתואר שני.

ד.

דחיית המועמדים והפנייתם ללימודי תעודה במדעי המחשב.

ה.

הפניית המועמדים לשיפור הישגים.

ו.

דחיית המועמדים.

החלטה א (‏"סטודנט לתואר שני"‎)‏ תתקבל, בדרך כלל, אם המועמדים הם בעלי תואר ראשון במדעי המחשב ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בעל מוניטין בחוץ לארץ, עם ציון ממוצע של 85 ומעלה. אם ממוצע ציוניהם של המועמדים הוא בין 80 ל-85, ההחלטה שתתקבל היא החלטה (‏א‎)‏ או החלטה (‏ג‎)‏ לעיל, בהתאם להרכב הקורסים שלמדו לתואר ראשון, תוכנם וציונים בהם.

החלטה ב (‏"סטודנט לתואר שני עם השלמות"‎)‏ תתקבל, בדרך כלל, אם המועמדים הם בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, וחסרים להם בתכנית הלימודים לתואר ראשון קורסים במדעי המחשב. זאת בתנאי שממוצע ציוניהם לתואר הוא 80 ומעלה, ובתנאי שבמסגרת לימודיהם השלימו חלק ניכר מדרישות החובה המקובלות לתואר ראשון במדעי המחשב, ובכללם מקצועות החובה במתמטיקה הדרושים לתואר הראשון במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. לימודי ההשלמה יכללו קורסים מתואר ראשון במתמטיקה ובמדעי המחשב. נקודות הזכות בגין קורסים אלה לא ייחשבו במסגרת נקודות הזכות שיש לצבור לתואר השני. סטטוס הקבלה של "סטודנט לתואר שני עם השלמות" ישתנה לסטטוס של "סטודנט לתואר שני" לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון 70 ומעלה בכל אחד מקורסי ההשלמה.

החלטה ג (‏"סטודנט על-תנאי"‎)‏ תתקבל בשני מקרים: אם המועמדים נמצאים "לקראת סיום" – כלומר, בסמסטר האחרון ללימודיהם לקראת תואר ראשון במדעי המחשב במוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, וממוצע ציוניהם הוא 80 ומעלה או אם סיימו תואר ראשון במדעי המחשב, אך לא עמדו בתנאי הקבלה כ"סטודנט לתואר שני". התנאי ל"סטודנט לקראת סיום" הוא סיום לימודים לתואר הראשון ועמידה בתנאי הקבלה כמפורט בהחלטה א. התנאים למועמדים שסיימו תואר ראשון ולא עמדו בתנאי הקבלה יכללו לימוד קורסים וסיומם בציון-סף שתקבע הוועדה. התנאים ייקבעו לכל מועמד בנפרד. קורסים מתקדמים מתואר ראשון וקורסים לתואר שני שיילמדו במסגרת התנאי ייחשבו בדרך כלל במסגרת קורסי הלימוד לתואר שני. סטודנטים שיתקבלו לקטגוריה זו יוכלו לעבור למעמד של "סטודנט לתואר שני" רק לאחר שיעמדו בתנאים שהוצבו להם.

החלטה ד (‏"דחייה והפניה ללימודי תעודה במדעי המחשב"‎)‏ תתקבל אם המועמדים אינם בוגרי מדעי המחשב והם בעלי תואר ראשון במדעים מדויקים או בהנדסה ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל. לאחר שיסיימו את לימודי התעודה יוכלו להגיש שוב מועמדות לתואר שני. הקבלה כ"סטודנט לתואר שני" תותנה בקבלת ציון ממוצע של 80 ומעלה בלימודי התעודה.

החלטה ה (‏"הפניה לשיפור הישגים"‎)‏ תתקבל בדרך כלל אם המועמדים הם בעלי תואר בוגר במדעי המחשב ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, שאינם עומדים בתנאי הקבלה.

החלטה ו (‏"דחייה"‎)‏ תתקבל אם המועמדים אינם עונים לדרישות הקבלה בקטגוריות האחרות.

תוקף החלטות הקבלה א-ג הוא שנה מיום ההודעה על הקבלה. אם הסטודנטים לא יירשמו ללימודי התואר השני תוך פרק זמן זה, יהיה עליהם להגיש את מועמדותם מחדש.

קבלה לקורסים בודדים

יש אפשרות, גם לסטודנטים שאינם רשומים כ"סטודנט לתואר שני", להירשם לקורס או לקורסים אחדים מן התכניות לתואר שני, במידת האפשר ובאישור יועץ. אם יש מגבלה על מספר הנרשמים לקורס, תינתן עדיפות לסטודנטים הרשומים ללימודי תואר שני.

פירוט תנאי הקבלה לקורסים בודדים:

תנאי קבלה לסטודנטים שלומדים לתואר ראשון:

1.

עברו בהצלחה את כל קורסי החובה במתמטיקה ובמדעי המחשב (‏או שיש להם פטור מקורסים אלה‎)‏.

2.

צברו לפחות 36 נ"ז במדעי המחשב, ומתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

3.

ציון ממוצע (‏משוקלל‎)‏ בכל הקורסים שלמדו 80 ומעלה.

4.

אפשר ללמוד שני קורסים לכל היותר לתואר שני.

אישורים חריגים מעבר לשני קורסים יש להפנות לוועדה לאישור תכניות לימודים.

תנאי קבלה לסטודנטים חיצוניים שמבקשים ללמוד קורסים מהתואר השני:

1.

סיימו תואר ראשון במדעי המחשב.

2.

אפשר ללמוד חמישה קורסים לכל היותר לתואר שני.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

הוועדה המחלקתית לתואר שני תשקול לתת הכרה לקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר (‏"קורסים חיצוניים"‎)‏. תתאפשר הכרה בקורסים חיצוניים שנלמדו לפני הקבלה ללימודי התואר השני באו"פ וגם בקורסים שיילמדו באחת מהאוניברסיטאות האחרות בישראל במקביל ללימודים לתואר שני באו"פ. היקף ההכרה בקורסים חיצוניים לא יעלה על מחצית ממספר הקורסים הדרושים לתואר (‏כלומר 4 במסלול עם תזה או 5 במסלול ללא תזה‎)‏.

הכרה בקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר לפני הקבלה לתואר שני באו"פ: הוועדה המחלקתית לתואר שני תשקול לתת הכרה לקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר לפני הקבלה ללימודי תואר שני רק אם הציון בהם הוא 80 ומעלה.

בוגרי מסלול ארבע-שנתי בהנדסת תוכנה שלמדו במסגרת לימודיהם לתואר קורסים המוכרים כקורסים לתואר שני במוסד בו למדו, יוכלו להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שני בקשה להכרה בלימודים קודמים. לא יוכרו יותר משני קורסים שנלמדו במסגרת התואר הראשון.

סטודנטים המבקשים לקבל הכרה בלימודיהם הקודמים יפנו בצירוף המסמכים המתאימים אל מזכירות התואר השני עם הגשת המועמדות לתואר שני או בסמוך לתחילת הלימודים.

הכרה בקורסים שנלמדו באחת מהאוניברסיטאות בארץ במקביל ללימודים לתואר שני באו"פ: כדי להרחיב את היצע הקורסים לתואר שני בכל האוניברסיטאות בארץ, נחתם הסכם בין האוניברסיטאות המאפשר לסטודנטים לתואר שני ללמוד עד שני קורסים באוניברסיטה שאינה האוניברסיטה שבה הם רשומים ללימודים. סטודנטים לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה, שמעונינים ללמוד במסגרת לימודיהם קורס באוניברסיטה אחרת, מתבקשים להגיש מראש בקשה מתאימה לוועדה המחלקתית לתואר שני. הוועדה תשקול להכיר בקורס כזה בתנאי שהאוניברסיטה הפתוחה אינה מציעה קורס דומה בתכניו בהיצע הקורסים לתואר שני. הכרה זו תהיה מוגבלת לשני קורסים בלבד.

שימו לב: כדי שהכרה זו תישקל יש להגיש את הבקשה מראש.

לימוד מרחוק

חלק מהקורסים אפשר ללמוד באמצעות הוראה מרחוק, אך האוניברסיטה הפתוחה אינה מתחייבת שאפשר ללמוד ולסיים את כל התואר השני בלימוד מרחוק.

משך זמן הלימודים

משך הלימודים לתואר שני מוגבל ל-6 שנים ממועד הקבלה לתוכניתסטודנטים שלא סיימו את לימודיהם במסגרת הזמן הזאת יוכלו לפנות לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשה להארכת משך הלימודים. הוועדה תאשר הארכת משך הלימודים לפרק זמן מוגבל בלבד ורק במקרים חריגים. במקרים שבהם תאשר הוועדה הארכה, יכולה הוועדה לדרוש מהסטודנטים לעמוד בדרישות אקדמיות נוספות כגון: לימוד קורסים נוספים או בחינה מחדש במקום קורסים שנלמדו (‏באו"פ או במוסד אחר‎)‏ יותר מ-6 שנים קודם למועד סיום הלימודים המאושר.

חידוש לימודים לאחר הפסקה

על סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם לתקופה העולה על שנתיים, לפנות אל הוועדה המחלקתית לתואר שני על מנת שתאשר את המשך לימודיהם. הוועדה תדון בבקשה על סמך הישגיהם, משך זמן הפסקת הלימודים ונתונים נוספים. הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנטים דרישות לימודיות נוספות ולהגביל את משך לימודיהם עד להשלמת התואר.

הדרישות לתואר

1. הדרישות במסלול ללא תזה

א.

יש ללמוד לפחות 11 קורסים ולצבור לפחות 42 נ"ז.6,5

ב.

הקורסים בתכנית מחולקים לשני אשכולות: אשכול תאורטי ואשכול יישומי. יש ללמוד לפחות 2 קורסים מכל אשכול. 6

ג.

אפשר ללמוד לכל היותר 3 קורסים מרשימת קורסי הבחירה המתקדמים מהתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב.

אין אפשרות ללמוד סמינרים וסדנאות לתואר הראשון.7

ד.

יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏.2

ה.

יש לכלול בתכנית הלימודים רק קורס סמינריוני לתואר שני אחד.

ו.

יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב (‏22996‎)‏.8 קורס זה אינו כרוך בתשלום ואינו נספר במניין הקורסים.

ז.

יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס פרויקט מתקדם במדעי המחשב (‏22997‎)‏.

ח.

יש לכתוב עבודה מסכמת נוסף על לימוד הקורסים כאמור בסעיף א לעיל.

2. הדרישות במסלול עם תזה

א.

יש ללמוד לפחות 9 קורסים ולצבור לפחות 33 נ"ז.6,5

ב.

הקורסים בתכנית מחולקים לשני אשכולות: אשכול תאורטי ואשכול יישומי. יש ללמוד לפחות 2 קורסים מכל אשכול. 6

ג.

אפשר ללמוד לכל היותר 2 קורסים מתוך רשימת קורסי הבחירה המתקדמים מהתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב. אין אפשרות ללמוד סמינרים וסדנאות לתואר הראשון.7

ד.

יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏.2

ה.

יש לכלול בתכנית הלימודים קורס סמינריוני לתואר שני אחד. ניתן ללמוד עד 2 סמינרים לתואר שני בתנאי שאחד מהם יהיה סמינר מחקר ובלבד שלא נלמד הקורס פרויקט מתקדם במדעי המחשב (‏22997‎)‏.

ו.

יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב (‏22996‎)‏.8 קורס זה אינו כרוך בתשלום ואינו נספר במניין הקורסים.

ז.

יש לכתוב תזה נוסף על לימוד הקורסים כאמור בסעיף א לעיל.

תכנית הלימודים (‏בשני המסלולים‎)‏

במסלול ללא תזה יש ללמוד לפחות 11 קורסים

במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות 9 קורסים

ולעמוד בדרישות הבאות:

א. קורסים לתואר שני 11,10,9

הקורסים לתואר שני מחולקים לאשכול תאורטי ולאשכול יישומי. יש לבחור לפחות 2 קורסים מכל אשכול.6 שימו לב שהקורס נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏2 השייך לאשכול התאורטי, הוא קורס חובה. מומלץ ללמוד אותו בתחילת הלימודים.

■ אשכול תאורטי

נ"ז

נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏ 2 – קורס חובה

4

אלגוריתמים אקראיים (‏22902‎)‏

4

אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה (‏22904‎)‏

4

גיאומטריה חישובית (‏22905‎)‏

4

אלגוריתמי קירוב (‏22922‎)‏

4

אלגורתמים לנתוני עתק (‏22934‎)‏

4

מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות ותגובתיות (‏22926‎)‏

4

אלגוריתמים מבוזרים לרשתות מחשבים (‏22932‎)‏

4

קורס מחקר בנושאים מתקדמים בתקשורת: קשירות וקידוד ברשתות (‏22956‎)‏

4

קורס מחקר: גרפים מרחיבים ושימושיהם במדעי המחשב (‏22929‎)‏

3

■ אשכול יישומי

סימולציה: בניית מודלים וניתוחם (‏22911‎)‏

4

מערכות סייבר פיזיקליות (‏22938‎)‏

4

עיבוד תמונה (‏22913‎)‏

4

מבוא לעיבוד שפה טבעית (‏22933‎)‏

4

הנדסת תוכנה (‏22916‎)‏

4

ניהול מיזמי תוכנה (‏22931‎)‏

4

ניתוח ועיצוב מונחה עצמים (‏22919‎)‏

4

בדיקות תוכנה (‏22920‎)‏

4

אבטחת מערכות תוכנה (‏22923‎)‏

4

נושאים מתקדמים במערכות בסיסי-נתונים (‏22925‎)‏

4

מבוא לראייה ממוחשבת (‏22928‎)‏

4

אלגוריתמים מבוזרים לרשתות מחשבים (‏22932‎)‏

4

קורס מחקר בהנדסת תוכנה מונחית היבטים (‏22957‎)‏

4

ב. קורסים מתקדמים מתואר ראשון

במסלול ללא תזה יש ללמוד לכל היותר 3 קורסים

במסלול עם תזה יש ללמוד לכל היותר 2 קורסים

רמה

נ"ז

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 12

מ

6

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיביות (‏20937‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏

מ

4

ג. סמינרים לתואר שני

חובה סמינר אחד במדעי המחשב מבין:

נ"ז

סמינר: נושאים תאורטיים במדעי המחשב (‏22941‎)‏

3

סמינר: מחקר בהוראת מדעי המחשב (‏22943‎)‏

3

סמינר: דחיסת תמונות באמצעות פרקטלים (‏22944‎)‏

3

סמינר: גרפיקה ממוחשבת (‏22945‎)‏

3

סמינר: נושאים נבחרים בסימולציה (‏22946‎)‏

3

סמינר: נושאים מתקדמים במדעי המחשב (‏22949‎)‏

3

סמינר: בדיקות תוכנה (‏22958‎)‏

3

סמינר: שיטות מתקדמות בעיבוד שפה טבעית (‏22937‎)‏

3

סמינר: נושאים מתקדמים בבסיסי נתונים (‏22947‎)‏

3

סמינר מחקר: עיבוד שפה טבעית (‏22936‎)‏

3

סמינר מחקר: אלגוריתמים לרשתות מחשבים (‏22950‎)‏

3

סמינר מחקר: אבטחה ופרטיות מידע (‏22951‎)‏

3

סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה (‏22952‎)‏

3

סמינר מחקר: מערכות בסיסי-נתונים וכריית מידע (‏22953‎)‏

3

סמינר מחקר: נושאים בראייה ממוחשבת ובלמידה חישובית (‏22955‎)‏

3

סמינר מחקר: נושאים בהנדסת תוכנה (‏22959‎)‏

3

ד. קולוקוויום

חובה במסלול ללא תזה ובמסלול עם תזה8

השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב (‏22996‎)‏

ה. פרויקט

חובה במסלול ללא תזה

בחירה במסלול עם תזה

פרויקט מתקדם במדעי המחשב (‏22997‎)‏

4

ו.עבודה מסכמת או תזה13

במסלול ללא תזה יש לכתוב עבודה מסכמת נוסף על לימוד הקורסים.

במסלול עם תזה יש לכתוב תזה נוסף על לימוד הקורסים.

■ ■ ■

עבודה מסכמת

הצעה לעבודה מסכמת

לאחר לימוד 4 קורסים במסלול ללא תזה על הסטודנטים לבחור מנחה ולגבש נושא לעבודה מסכמת. מומלץ לפנות אל האחראי המחלקתי לעבודות מסכמות ותזה בבקשה לסיוע באיתור מנחה לעבודה. על המנחה להיות בעל תואר שלישי, חבר סגל באוניברסיטה הפתוחה. לאחר קביעת הנושא והמנחה על הסטודנטים להגיש למנחה הצעה לעבודה המסכמת. לאחר שהמנחה אישר את ההצעה יגישו אותה הסטודנטים, בכתב, למזכירות הוועדה המחלקתית לתואר שני. על ההצעה לכלול את נושא העבודה, מטרתה, רקע, תיאור ומבנה העבודה, חשיבות העבודה, תיאור קצר של השיטות לביצוע העבודה, רשימת מקורות ראשונית, ולוח זמנים לביצוע. להצעה יש לצרף "דף מלווה להצעה לעבודה מסכמת". דוגמה להצעה ודף מלווה אפשר למצוא באתר התואר השני במדעי המחשב. הוועדה המחלקתית לתואר שני תדון בהצעה, תחליט אם לאשרה ותודיע על החלטתה בכתב לסטודנטים.

הרשמה לעבודה המסכמת

סטודנטים יירשמו לעבודה מסכמת תוך חודשיים מאישור הצעת העבודה, ולא יאוחר מ-6 חודשים ממועד סיום לימוד הקורסים לתואר. נוהל ההרשמה לעבודה המסכמת לפרטיו