ועדת האתיקה לאישור מחקרים

 

באוניברסיטה הפתוחה נערכים מחקרים שונים שבהם נבדקים בני אדם. המחקרים נערכים הן בידי סטודנטים, כחלק ממילוי חובותיהם לקבלת התואר, והן בידי אנשי סגל. לפיכך, פועלת במחלקה ועדת אתיקה שתפקידה לבדוק האם מחקרים מתוכננים עומדים בעקרונות אתיים בסיסיים. הצעות מחקר שמוגשות לוועדת האתיקה של המחלקה מוערכות לפי הנחיות ה- APA.

פתח הכל