ועדת האתיקה לאישור מחקרים

 

באוניברסיטה הפתוחה נערכים מחקרים שונים שבהם נבדקים בני אדם. המחקרים נערכים הן על ידי סטודנטים וסטודנטיות, כחלק ממילוי החובות לקבלת התואר, והן על ידי חברות וחברי סגל. לפיכך, פועלת במחלקה ועדת אתיקה שתפקידה לבדוק האם מחקרים מתוכננים עומדים בעקרונות אתיים בסיסיים. הצעות מחקר שמוגשות לוועדת האתיקה של המחלקה מוערכות לפי הנחיות ה-APA.

פתח הכל