ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה

יש לצבור לפחות 151 נ"ז מתוכן לפחות 145 נ"ז בקורסים, ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ו-6 נ"ז בגין עבודה סמינריונית

לפי החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 30 באפריל 2020, תכנית החשבונאות עברה למתכונת חדשה המקבילה לשלוש וחצי שנים אקדמיות.

התכנית החדשה חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א (סמסטר א2021 ואילך). סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ראו את התכנית בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה כאן.

למידע על רשיון רואה חשבון ראו כאן.

אתר תכנית החשבונאות

דוגמאות למסלול לימוד מובנה

א - לימודי חובה: 145 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
לימודי תשתית: 9 נ"ז
כלכלה ומימון : 20 נ"ז
לימודים בינתחומיים בכלכלה ניהול וחשבונאות:18 נ"זחשבונאות פיננסית: 30 נ"ז


מיסים: 20 נ"ז
ביקורת חשבונות:18 נ"זמשפט: 12 נ"ז


מערכות מידע ואבטחת סייבר: 18 נ"ז


ב - דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

במסגרת התכנית יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת בחשבונאות. כתיבת העבודה הסמינריונית והגשתה היא במסגרת סמינריון באחד משלושת הקורסים:

ההרשמה לסמינריון מותנת בסיום הקורס בהצלחה. ההשתתפות בכל מפגשי הסמינריון במלואם הינה חובה.

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך, וסווגו בבחינת המיון לרמת אנגלית 'מתקדמים ב' או רמת 'פטור', יכולים לעמוד בדרישת קורס תוכן באנגלית באמצעות השתתפות בסמינריון אחד באנגלית וכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית.

ג - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הסברים נוספים, דוגמאות למסלולי לימוד מובנים וסדר לימוד הקורסים מצויים באתר חשבונאות. מומלץ להסתייע גם ביועצים.

קבלת רשיון "רואה חשבון" מחייבת התמחות ועמידה בבחינות של מועצת רואי החשבון. עם סיום הלימודים לתואר בוגר יוכלו הסטודנטים, על-פי החלטת מועצת רואי החשבון, להתחיל בהתמחות הנדרשת. על-פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 30 באפריל 2020, החלה על כל האוניברסיטאות  והמוסדות המלמדים חשבונאות, סטודנטים חדשים שיחלו לימודיהם מסמסטר א2021 בתכנית במתכונתה החדשה לא ילמדו שנת השלמה. בוגרי התכנית שירצו לקבל רשיון רואה חשבון, יידרשו להבחן בבחינות הרישוי הסופיות של מועצת רואי החשבון.

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס מסויים, על-אף שהוצע ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מינהלית ו/או אחרת. פרט לאמור לעיל לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה.

הערות

1684

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001), שאינו מקנה נקודות זכות.

1685

הבחינה מתקיימת במספר מועדים במהלך השנה. ההרשמה לבחינה כרוכה בתשלום, ומתקיימת בנפרד מההרשמה לקורס ההכנה לבחינת הפטור (91440). מועדי בחינות הפטור ומועדי ההרשמה אליהן מתפרסמים יחד עם מועדי בחינות האוניברסיטה הפתוחה לסמסטרים השונים. ההרשמה לבחינות הפטור מתבצעת באמצעות מוקד הפניות והמידע של האוניברסיטה הפתוחה. מספר הפעמים בהן ניתן להיבחן בבחינת הפטור מוגבל לארבע פעמים בלבד. בעלי תעודה בהנהלת חשבונות סוג 2, סוג 3, חשבונאי מדופלם ויועץ מס, יכולים להגיש בקשה לקבלת פטור מבחינה זו. מידע נוסף באתר חשבונאות.

1686

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס 1 נ"ז פחות.

2574

החל משנת הלימודים תשפ"ד 2024  ילמד קורס תוכן באנגלית בנושאים החופפים לנושאי הקורס 'מושגי יסוד באקונומטריקה' (10284)‏. מי שחייבים בלימוד קורס תוכן באנגלית לפי כללי הרגולציה באנגלית  -(החלו ללמוד באוניברסיטה מסמסטר 2022א ומסווגים בסיווג ראשוני באנגלית לרמת מתקדמים ב' או לרמת פטור) יהיו חייבים בלימוד קורס התוכן אקונומטריקה באנגלית ומנועים מללמוד את הקורס 'מושגי יסוד באקונומטריקה' (10284) 

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

2787

מי שחייבים בלימוד קורס תוכן באנגלית לפי כללי הרגולציה באנגלית  -(החלו ללמוד באוניברסיטה מסמסטר 2022א ומסווגים בסיווג ראשוני באנגלית לרמת מתקדמים ב' או לרמת פטור) יהיו חייבים בלימוד קורס זה ומנועים מללמוד את הקורס 'מושגי יסוד באקונומטריקה' (10284) 

1687

סטודנטים הלומדים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה אינם רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה.

1688

כדי להתקבל לקורס זה על הסטודנטים לעבור בהצלחה את בחינת הפטור בהנהלת חשבונות (91419). 

1691

סטודנטים הלומדים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. מידע מפורט על דרישות סמינריוניות בתכנית מופיע בסעיף ב. מומלץ ללמוד את הקורס ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות (10862) לפני ההרשמה לסמינריון.

1693

הקורס עדיין אינו נלמד ויוצע להוראה החל מסמסטר ב2023.

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 

1943

הסמינריון יוצע מסמסטר א2023

1944

הסמינריון יוצע מסמסטר ב2023

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים