הרשמה לקורסים

לאחר קבלת החלטת ועדת הקבלה לתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית, ניתן להירשם לקורסים על פי ההנחיות המופיעות באתר ההרשמה. יש להעביר טופס בקשת הרשמה מלא וחתום אל מרכז ההרשמה (ראו טפסים באתר ההרשמה).

שכר לימוד

סך שכר הלימוד לתואר שני הינו 200%. שכר לימוד שנתי הינו 100%.

משך לימודים סטנדרטי הוא שנתיים (בשני מסלולי הלימוד), אך ניתן לפרוס את הלימודים לתקופה של עד 5 שנים מיום תחילת הלימודים.

  • בשנתיים הראשונות ללימודים הסטודנט או הסטודנטית ישלם/תשלם 200% שכר לימוד (100% עבור כל שנת לימוד), וזאת ללא תלות במספר הקורסים אליהם נרשם/נרשמה.

  • בשנים 3-5 הסטודנט/ית לא ישלם/תשלם שכר לימוד עבור הקורסים שלומד/ת.

  • סטודנט או סטודנטית שיגרור/תגרור את הלימודים לשנת הלימודים השישית, ישלם/תשלם שכר לימוד לכל קורס הנלמד בשנה זו ויחויב/תחויב בתוספת גרירה של 10% משכר הלימוד לתואר, וכן ישלם/תשלם דמי אבטחה ביחס לקורסים שלמד/ה, כולל תזה.

  • סטודנטיות וסטודנטים הלומדים בתכנית בסמסטר קיץ, פטורים מתשלום בגין תוספת קיץ.

 
למסמך ההנחיות המלא כולל שכ"ל עדכני לשנת תשפ"ד

 

מלגות

התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית מציעה מספר מלגות לסטודנטים ולסטודנטיות:

  • מלגות הצטיינות – ניתנות על בסיס הישגים לימודיים קודמים במועד הקבלה לתכנית.

  • מלגות הצטיינות על שם פרופ' סוניה רוקס ז"ל, מייסדת התוכנית, באדיבות משפחתה – ניתנות על בסיס הישגים לימודיים במהלך לימודי התואר השני.

  • מלגות תזה – כל הסטודנטים והסטודנטיות במסלול תזה זוכות וזוכים במלגה לאחר אישור הצעת המחקר.

  • סיוע במימון מחקר התזה – כל הסטודנטיות והסטודנטים במסלול תזה זכאים וזכאיות למימון הרצת המחקר לתזה לאחר אישור הצעת המחקר.

 

שינויים בהרשמה

ניתן לבצע שינויים בהרשמה בכפוף לקבלת אישור מהמחלקה האקדמית ובהתאם למפורט להלן: יש להעביר פנייה בדוא"ל אל נועה שלו, בכתובת הדוא"ל noashal@openu.ac.il. התאריך שבו מתקבלת הבקשה בכתב הוא המועד הקובע לגבי דמי הטיפול והעלויות שייגבו.

פתח הכל
 
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנחיות ההרשמה, שכר הלימוד ותשלומים אחרים ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.