הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד

א. אופן ההרשמה:

תוכל/י להירשם לפי נוחותך:
1. באמצעות הטלפון: 09-7781512 בימים א-ה, בשעות 12:30-10:00 ו- 16:30-14:30,
באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 
2. באמצעות הדואר: באמצעות שובר דואר, יש לשלוח לכתובת היחידה לקידום עובדי הוראה, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 4353717.
בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף כסף מזומן.
 
3.באופן אישי: במשרדי היחידה לקידום עובדי הוראה 09-7781512,
בימים א-ה, בשעות 12:30-10:00 ו- 14:30-16:30. 

ב . אופן התשלום:

 
1. בכרטיס אשראי (ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס) - עד 10 תשלומים.
 
2. בתשלומים בהסדר קרדיט: הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה. התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס, וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שייקבעו על-ידי הבנק/חברת האשראי.

3. בהמחאה/בהמחאות: בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס. תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה (המאוחר מבין שני המועדים). בכל מקרה תאריך ההמחאה האחרונה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס. את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה, ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.

4. בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה או הגורם המשלם האחר. המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו, חותמת של מקום העבודה, מספר ח.פ./ע"מ (אם אין, יש לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה), וכן התחייבות לתשלום לאוניברסיטה הפתוחה, בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים, כמתחייב מנוהל ההרשמה.

5. הדרכת הורים לילדים עם צרכים ייחודיים - תוכנית הסמכה לאנשי מקצוע:
ניתן לפרוס בכרטיס אשראי עד 15 תשלומים ובשקים, שיק אחרון ייגבה חודש לפני סיום הקורס.
 
6. דמי הרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד ונגבים מיידית בתשלום אחד.

לתשומת לב:


1.תשלומי שכר הלימוד המשולמים על-ידי מפעל או חברה עבור הכשרת עובדים הנשלחים מטעמם להשתלמות, שנועדה לשמור על רמתו של העובד או לשפר את אופן פעילותו, מוכרים על-ידי שלטונות מס הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה, והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

2.אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמיד/ה) וחלפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.

הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמיד/ה. בשום מקרה של תביעה בגין הפרת הסכם, אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או התלמיד/ה) לא ישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.

3.האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה, או לקבל את כל הסכום ששילמו בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.

4.קבלת תואר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה מעניקה, אינם משחררים את התלמיד מאחריות לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן התואר ו/או האישור ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה הפתוחה. כמו כן, האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמיד, חוב לאוניברסיטה שלא שולם למעשה לאוניברסיטה, גם לאחר התיישנות התובענה.

5.הסטודנטים מתחייבים למלא אחר כל ההוראות בתקנות בית הספר ותקנות האוניברסיטה הפתוחה, כפי שיעודכנו מפעם לפעם.

6.האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים ותכניות הלימודים, בלי למסור על כך הודעות אישיות.

ג. הודעות לאוניברסיטה

יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח במייל teachers@openu.ac.il  וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח במייל ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח במייל, דף פירוט שיחות). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי היחידה לקידום עובדי הוראה
 
שינויים בלתי צפויים
 
במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה. שינויים בלתי צפויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי היחידה לקידום עובדי הוראה או האוניברסיטה הפתוחה.

ד . נוהל החלפת קורס

1. בקשת החלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרדי היחידה לקידום עובדי הוראה.
ב. המועד הקובע הנו מועד קבלת הבקשה.

 

נוהל החלפת קורס לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד 4,000 ש"ח
עיתוי קבלת הבקשה  גובה התשלום הנדרש
עד המפגש* השלישי (כולל) הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדש
מהמפגש* הרביעי ואילך אין החלפת קורס
* חשוב להדגיש! המונח מפגש בתכנית/בקורס של היחידה לקידום עובדי הוראה מתייחס למפגש פנים אל פנים/מפגש סינכרוני/מפגש א-סינכרוני (משימה מתוקשבת)
 
 
נוהל החלפת קורס לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו מעל 4,000 ש"ח
עיתוי קבלת הבקשה  גובה התשלום הנדרש
עד המפגש* השני (כולל) הפרש שכר הלימוד בין הקורס/מסלול המקורי לבין הקורס/מסלול החדש
מהמפגש* השלישי ועד המפגש השישי (כולל) הפרש שכר הלימוד בין הקורס/מסלול המקורי לבין הקורס/מסלול החדש בקיזוז ערך המפגשים שחלפו בקורס/מסלול המקורי 
מהמפגש* השביעי ואילך​ אין החלפת קורס/מסלול​
*חשוב להדגיש! המונח מפגש בתכנית/בקורס של היחידה לקידום עובדי הוראה מתייחס למפגש פנים אל פנים/מפגש סינכרוני/מפגש א-סינכרוני (משימה מתוקשבת)​ ​

ה. נוהל ביטול הרשמה:*

לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד 4,000 ש"ח
מועד קבלת בקשת הביטול  גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שבועיים לפני תחילת הקורס* דמי טיפול מינהלי בסך 80 ש"ח או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס
במהלך שבועיים לפני תחילת הקורס* 10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחד* ערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשים* ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשים* ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים* או יותר אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה
*חשוב להדגיש! המונח מפגש בתכנית/בקורס של היחידה לקידום עובדי הוראה מתייחס למפגש פנים אל פנים/מפגש סינכרוני/מפגש א-סינכרוני (משימה מתוקשבת)
 
לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו מעל 4,000 ש"ח
מועד קבלת בקשת הביטול  גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שבועיים לפני תחילת הקורס* דמי טיפול מינהלי בסך 80 ש"ח או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס
במהלך שבועיים לפני תחילת הקורס* 10% משכר הלימוד​
מהמפגש* הראשון ללימודים ​ ערך יחסי של מפגש* אחד + 20% משכר הלימוד​
מהמפגש* השני ללימודים ​​ ערך יחסי של שני מפגשים* + 20% משכר הלימוד​​
מהמפגש* השלישי ללימודים ​​​ ערך יחסי של שלושה מפגשים* + 20% משכר הלימוד​​​
מהמפגש* הרביעי ללימודים ​​​​ ערך יחסי של ארבעה מפגשים* + 20% משכר הלימוד​​​​
מהמפגש* החמישי ללימודים ​​​​​ ערך יחסי של חמישה מפגשים* + 20% משכר הלימוד​​​​​
מהמפגש* השישי ללימודים ​​​​​​ ערך יחסי של שישה מפגשים* + 20% משכר הלימוד​​​​​​
מהמפגש* השביעי ללימודים ואילך ​​​​​​​ אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה​
​ *חשוב להדגיש! המונח מפגש בתכנית/בקורס של היחידה לקידום עובדי הוראה מתייחס למפגש פנים אל פנים/מפגש סינכרוני/מפגש א-סינכרוני (משימה מתוקשבת)
נוהל קורסי קיץ
מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שבועיים לפני תחילת הקורס* דמי טיפול מינהלי בסך 80 ש"ח
במהלך שבוע לפני תחילת הקורס* 10% משכר הלימוד​
פחות משבוע לפני תחילת הקורס* אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה​
*חשוב להדגיש! המונח מפגש בתכנית/בקורס של היחידה לקידום עובדי הוראה מתייחס למפגש פנים אל פנים/מפגש סינכרוני/מפגש א-סינכרוני (משימה מתוקשבת)

דגשים והערות

1. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד, למשרדי היחידה לקידום עובדי הוראה teachers@openu.ac.il
 
2. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה בכתב במשרדי היחידה לקידום עובדי הוראה
 
3. גובה הקיזוז המינימלי יהיה דמי הטיפול המנהלי בסך 80 ש"ח או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס - הגבוה מבין השניים. דמי ההרשמה לא יוחזר בכל מקרה של ביטול ביוזמת התלמיד.
 
4. סוג נוהל הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על-פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס, ולא על-פי הסכום ששולם בפועל.
 
5. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 21 יום לכל הפחות יש לפנות מידית למשרדי היחידה קידום עובדי הוראה - בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בנוהלי האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
 
6. בחתימתי על ההצהרה וההתחייבות בטופס ההרשמה, אני מצהיר גם שידוע לי שדמי ההרשמה אינם מוחזרים בעקבות ביטול ההרשמה.
 

אי פתיחת קורס:

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה.

פירוט ההנחות המלא נמצא במשרדי היחידה לקידום עובדי הוראה.

במקרה שתלמיד זכאי לשתי הנחות או יותר, תחול רק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות. בשום מקרה לא יהיה כפל הנחות ואין הנחות מצטברות, אלא אם צוין כך במפורש בפרסום.
 

שינויים בלתי צפויים

במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי-צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.
 
בברכה
היחידה לקידום עובדי הוראה- אוניברסיטה הפתוחה