אפיק קבלה ייעודי

אפיק הקבלה הייעודי למצטיינים מיועד לסטודנטים שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה והוכיחו הצטיינות אקדמית יתרה במהלך הסמסטר הראשון ללימודים. האפיק מאפשר קבלת מלגת הצטיינות ופטור מתשלום שכר לימוד החל מהסמסטר השני ללימודים.

בסמסטר הראשון ללימודים יש ללמוד את שלושת הקורסים שלהלן בהיקף של 17 נ"ז, ולסיימם בהצלחה עם ציון ממוצע של 95 לפחות, ובלבד שהציון המינימלי בכל אחד מהקורסים הוא 91:

בסמסטר השני ללימודים יש להירשם לתוכנית באמצעות טופס הגשת מועמדות לתוכנית המצוינות. בנוסף, יש לעבור בהצלחה ראיון אישי.

אשר לסטודנטים שיוחלט להכיר באחד או יותר מקורסים אלה שלמדו בעבר (הכרה בלימודים קודמים), ועדת הקבלה תשקול לאשר את מועמדותם לתוכנית על סמך השתתפותם בקורסים חלופיים, ובלבד שייכללו בהם לפחות שלושה קורסים שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של 17 נ"ז לפחות.

אפיק טרום קבלה

קיים גם אפיק טרום קבלה המיועד למספר מצומצם של מועמדים שיכולים להציג מצוינות מוכחת ויוצאת דופן עוד בטרם החלו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה. האפיק מאפשר לזכות בפטור משכ"ל החל מהסמסטר הראשון ללימודים.

לפני תחילת הלימודים יש להירשם לתוכנית באפיק טרום קבלה באמצעות טופס הגשת מועמדות לתוכנית המצוינות, ולצרף את ציוני הבגרות והפסיכומטרי, וכן מסמכים המעידים על הישגים טרום אקדמאיים יוצאי דופן של הסטודנט.

דוגמאות להישגים שיכולים להיחשב יוצאי דופן, כוללים:

• השתתפות בתוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה וסיום בציון גבוה

• זכייה באולימפיאדה מדעית ישראלית/בינלאומית

• השתתפות וזכייה בתחרות מדענים ומפתחים צעירים

• ציוני בגרות מעולים וציון פסיכומטרי של 750 ומעלה

• כל הישג רלוונטי יוצא דופן אחר.

בנוסף, יש לעבור בהצלחה ריאיון אישי.

מועמדים באפיק זה יתקבלו לתוכנית המצוינות לתקופת אכשרה. בתקופה זו יוענקו להם מלגות שכ"ל לשלושת הקורסים הנ"ל והם ידרשו להשלים אותם תוך שני סמסטרים לכל היותר. סטודנטים שיעמדו ברף הציונים הנדרש יתקבלו לתוכנית בתנאים זהים לאלה באפיק הקבלה הייעודי למצטיינים.

מועד הגשת מועמדות

הגשת המועמדות לתוכנית המצוינות תעשה בצורה מקוונת. את טופס המועמדות ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה.

ועדת הקבלה של התוכנית תתכנס לדון בבקשות פעמיים בשנה:

  • 15 ביוני
  • 1 בינואר

אופן הגשת מועמדות

רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שעומדים בכשירות להגשת מועמדות כפי שמפורט בכל אפיק קבלה. על המועמדים להגיש מועמדות באמצעות הטופס המקוון.

הגשת מועמדת כוללת:

1) השלמה של "טופס הגשת מועמדות לתוכנית מצטיינים"

2) מסמכים מצורפים:

a.  מסמכי אישור ל-"הישגי החיים המיוחדים" (לאפיק טרום קבלה למצטיינים).

b.  כל מסמך רלוונטי אחר.

c.  סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה יכולים להגיד מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים. 

זימון לראיון וקבלת תשובות

הזימון לראיונות התאמה אישיים יעשה על בסיס עמידה בתנאי הקבלה. הזימון יישלח במייל לקראת מועד התכנסות הוועדה. לאחר הראיון, תשובות הוועדה תישלחנה למועמדים במייל.

להגשת מועמדות בטופס מקוון