קורסי תשתית (חובה)

רב תרבותיות בישראל (14206)

הקורס בוחן את מושג הרב-תרבותיות בהקשר הישראלי ומתאר את המתח בין סולידריות לבין התגברות השסעים בקרב קבוצות ומגזרים שונים בישראל: יהודים ולא יהודים, אשכנזים ומזרחים, ילידים ומהגרים, חילוניים ודתיים ועוד.

במרכז הקורס עומדות מספר תיאוריות מרכזיות העוסקות ברב תרבותיות ונבדקת הדרך בה חוקרים, פוליטיקאים ואישי ציבור שונים מהדהדים תיאוריות אלו או מתנגדים להן.

למידע מפורט על הקורס

 

חברה תרבות ייצוג (14202)

הקורס נועד להציג לסטודנטים את יסודותיה ואת השפעתה של אסכולת ברמינגהם וממשיכי דרכה על חקר התרבות. מדובר בקבוצת חוקרים, שהתרכזה סביב דמותו הכריזמטית של סטיוארט הול – בן למשפחת מהגרים מג'מאיקה, שהפך לפרופסור לספרות באוניברסיטת אוקספורד. חלק מחוקרים אלה בעצמם נולדו למעמד הפועלים הבריטי ועבדו בתחום ההשכלה למבוגרים, לפני שהפכו לחוקרים. גישה זו הכניסה משב רוח מרענן לגישות המרכסיסטיות והציעה שלל מושגים ודרכי ניתוח לחוויית המפגש של ציבורים שונים עם תוצרי התרבות הפופולארית.

למידע מפורט על הקורס

 

גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות (14204)

הקורס מציע כמה פרספקטיבות לשאלת מהות ותפקיד התרבות בחיים החברתיים. תופעות תרבות שונות – החל בטקסים, מיתוסים וסמלים ועד דפוסי אינטרקציה בין בני אדם ובינם לבין חפצים וטכנולוגיות – המופיעות במסגרת של קבוצה קטנה, מגזר חברתי ועד הרמה הבינלאומית, נבחנות בקורס באמצעות שאלות על ארגון וסולידריות, חילופי משמעויות, ביצוע וגלובליזציה.

למידע מפורט על הקורס

 

תאוריות וגישות בחקר התרבות (14205)

הקורס מציע היכרות ראשונית עם העולם התאורטי העשיר עליו מתבססים לימודי התרבות. החל מתאוריות קלאסיות כמרקסיזם ופסיכואנליזה ועד לגישות עכשוויות כפוסט-קולוניאליזם ותאוריה קווירית, הקורס מציג אופני מחשבה מגוונים, רדיקליים, ולעתים גם פרובוקטיביים ששופכים אור מפתיע על שאלות יסוד בתרבות האנושית.

מתפקידו של הכסף ועד להרכבה של הנפש, ממקורה של המיניות ועד למשמעותו של הצדק, הקורס נוגע במכלול של סוגיות מפתח תאורטיות ופרשניות בחקר התרבות ומספק ארגז כלים משוכלל שניתן ליישום בשלל הקשרים מחקריים במדעי הרוח והחברה. הכלים התאורטיים שנרכשים בקורס רלבנטיים לא רק כיסודות למחקר אקדמי, אלא יכולים גם לשמש כאמצעים מעשיים לניתוח וביקורת של תופעות תרבותיות, חברתיות, פוליטיות ואמנותיות בהן אנו נתקלים בחיי היום-יום.

למידע מפורט על הקורס

 

שיטות מחקר איכותניות (14210)

מטרת הקורס היא להקנות הכשרה מסודרת בכתיבה ובחשיבה מחקרית-איכותנית, באמצעות כתיבת הצעה למחקר איכותני רחב היקף. נקודת המוצא של הקורס היא שמחקר איכותני, כמו כל מחקר אחר, אמור להיות חלק משיח ציבורי על בעיות חברתיות וכיוון שכך הכרחי לחפש אחר נקודת איזון בין ההליכים המסודרים (לעיתים מדי) של המחקר הכמותי לבין כתיבה פרשנית, אשר רואה עצמה כמשוחררת מכל קריטריונים משותפים של איכות.

למידע מפורט על הקורס

 

קורסי ליבה (בחירה)

אמנותיות, טעם והיבדלות: בעקבות בורדייה (14201)

קורס זה מתמקד בגוף מחקרי תרבות ואמנות אשר צמח על בסיס התובנות התיאורטיות של פייר בורדייה, הקושר בין מיקום חברתי לבין העדפות וטעם בתרבות. באמצעות מקרי בוחן משדות ייצור שונים, כגון מוזיקה פופולרית, אמנות חזותית, ספרות קנונית או פופולרית, גסטרונומיה, כדורגל וטלוויזיה, וכן באמצעות מאמרים תיאורטיים וסקירות היסטוריות, הקורס בוחן תהליכים ותופעות של יחוס "אמנותיות", במובנה כעומק משמעות וכמורכבות צורנית-אסתטית.

המאמרים בקורס מתייחסים לשדות ייצור וצריכה כאל זירות של מאבק בין כוחות תרבותיים, בין קבוצות ויחידים ובין תפיסות אמנותיות וטעמים הקשורים למעמד ולמיקום חברתי, ובוחנים כיצד תחושה של היבדלות מעצבת את רעיון ה"אמנותיות" בהקשר החברתי.  

למידע מפורט על הקורס

 

יהדות, עבריות, ישראליות (14203)

הקורס בוחן ייצוגים של זהויות יהודיות, עבריות וישראליות בטקסטים שונים בתרבות הארץ-ישראלית והישראלית מתחילת המאה ה-20 ועד ימינו. הקורס מראה כי למרות שהציונות התגבשה, לכאורה, כמרד ביהדות המסורתית, "יהדות", "עבריות" ו"ישראליות" אינן הגדרות המייצגות קטבים מנוגדים, קבועים, אלא זהויות אמביוולנטיות, היברידיות, המתקיימות זו לצד זו, תוך השפעה הדדית וערבול בין זהויות.

למידע מפורט על הקורס

 

מגעים ומעברים בין תרבויות (14207)

מגעים ומעברים בין תרבויות מתקיימים מאז ומעולם ואין כמעט תרבויות המתקיימות ללא מגע עם תרבויות אחרות. הקורס עוסק בסוגים שונים של יחסים בין תרבויות ובדינמיקות הנוצרות כאשר תרבויות נפגשות ומשפיעות זו על זו. הנחת המוצא של הקורס היא שתהליכים כאלה מתקיימים במסגרת יחסי כוח גיאופוליטיים, המעצבים את המפגש בין תרבויות שונות על כל רמותיו.

מאמרי הקורס מתמקדים בשדות תרבות מגוונים: ספרות, קולנוע, טלוויזיה, אמנות פלסטית, אוכל, ספורט, תיירות ועוד. בין הנושאים שבהם עוסק הקורס: תרגום; מעבר של פריטי תרבות בין חברות; מעבר של אנשים בין חברות ותרבויות; תפיסות וייצוגים של "אחרות"; ותנועה של זיכרונות קולקטיביים בין תקופות, תרבויות והקשרים.

למידע מפורט על הקורס

 

סוגיות בתאוריה של המרחב (14208)

הקורס מקנה כלים לקריאה ולניתוח של המרחבים השונים שבהם מתקיימים חיינו, על היבטיהם החומריים, החווייתיים, החברתיים והסימבוליים. הלימוד נע ממרחב הפנים (הבית) למרחבי חוץ (רחובות, שכונות, ערים, מדינות, מרחבי רשת). באמצעות דיונים תיאורטיים וניתוח דוגמאות קונקרטיות נבחן המרחב הן לאור החוויה הסובייקטיבית הכרוכה בו, והן כתוצר חברתי-תרבותי המעוצב במסגרת יחסי כוח מעמדיים, לאומיים, אתניים, מגדריים ומיניים.

הקורס עוסק  גם בשאלה כיצד יכולה הפעילות האנושית של קבוצות ויחידים/ות לכתוב מחדש את המרחב, לערער יחסי כוח, ולפרוץ דרכי פעולה, הגדרה וקיום חדשות.

למידע מפורט על הקורס

 

גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות (14209)

גופים הם ישויות ביולוגיות, אבל לא פחות מכך הם ישויות חברתיות ותרבותיות: האופנים שבהם אנחנו מפעילים את גופנו, חווים אותו ומעבירים דרכו מסרים; תפיסות מקובלות ביחס לאיך גופים צריכים להיראות ומה אפשר לעשות אתם – אלה ועוד מעוצבים על ידי התרבות ומשתנים בין חברות ותקופות היסטוריות שונות.

בקורס נבחן גישות תיאורטיות מרכזיות לניתוח היחסים בין הגוף לתרבות וסוגיות מרכזיות בדיון המחקרי על היחסים בין הגוף לתרבות: הגוף המודרני; מסחור הגוף וחלקיו; גופים לא נורמטיביים וייצור זהות וערך באמצעות הגוף.

למידע מפורט על הקורס

 

תרבויות רשת (14216)

הקורס תרבויות רשת סוקר בהרחבה את עלייתה של החשיבה הרשתית באופן שמשלב חשיבה סוציולוגית ותרבותית למבט חדש על חברה ותרבות כרשתות, על רשתות כתרבות ועל תרבויות רשת בתוכן. הקורס מציע גם רה-קונפיגורציה של חשיבה על תרבות פופולרית במונחים של חשיבה רשתית. 

הקורס מזמין את הסטודנטים.ות להמשיג מחדש תהליכים חברתיים ומוסדות כביטויים של הרשת ולהתנתק מנקודת מבט של מרכז והיררכיה.  

למידע מפורט על הקורס

 

מגדר ותרבות (14212)

האם גברים ונשים (כה) שונים זה מזה? ואם כן – במה? והאם "גברים" ו"נשים" הן הזהויות המגדריות היחידות? הקורס מגדר, תרבות וזהות מעלה שאלות אלה (ואחרות) ובוחן לעומקם את אופני ההבניה של היררכיות מגדריות בחברות שונות, ובזמנים שונים. בעזרת תיאוריות וגופי ידע קאנוניים ועדכניים, ובאמצעות מקרי מבחן היסטוריים ועכשוויים, נשאל כיצד זהויות מגדריות מעורבות בשעתוק של יחסי הכוח המגדריים, המיניים, האתניים והמעמדיים. זאת תוך התמקדות מיוחדת במתודולוגיות המשמשות לניתוח מגדרי של החברה והתרבות, במיוחד כאלה הקשורות לפרקטיקות היומיום ולמערכות ייצוג של משמעויות סמליות.

למידע מפורט על הקורס

 

מדע ותרבות (14213)

הקורס מציג סוגיות שונות הקשורות למדע כמוסד חברתי וכתופעה תרבותית. הוא דן בשאלות תיאורטיות הנוגעות למדע ולתרבות, בצמיחתו של המדע במהפכה המדעית, ובוחן את שורשיו האי-רציונליים של הידע המדעי ואת ההשפעות התרבותיות שספגו המדעים מראשיתם ועד ימינו.

בין השאר נדבר בקורס על הקשר בין מדע ודת: האם הדת והמדע מצויים בהכרח בעימות, או שיש ביניהם דיאלוג מתמיד ולעתים אף הפרייה הדדית? כמו כן, נקדיש תשומת לב מיוחדת למדע הרפואה ולהקשריו התרבותיים, ונראה כיצד משפיעים הקשרים שבין רפואה וחברה על חיינו. הקורס מיועד לכל מי שמתעניין במדע, והוא אינו מחייב השכלה מדעית פורמלית.

למידע מפורט על הקורס

 

קורסי בחירה מתקדמים מתואר ראשון

אפשר ללמוד קורסים מתקדמים אחרים ממאגר הקורסים המתקדמים מהתואר הראשון או מאחת מהתכניות לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה, באישור של אחד מיועצי התכנית. ניתן ללמוד קורסי ליבה נוספים ולא ללמוד קורסים מהתואר הראשון.