תכנית ה-MBA מציעה מסלול למידה שבו ניתן לבחור ללמוד את התואר עם התמחות אחת, או לשלב בין שתי התמחויות, או ללמוד תואר רב תחומי ללא התמחות. בנוסף, ניתנת אפשרות לסטודנטים מצטיינים לבחור במשך לימודיהם מסלול מחקרי, שבו כותבים הסטודנטים עבודת תזה. מסלול זה מאפשר ללמוד את התואר עם התמחות אחת או ללא התמחות.

דרישות תכנית ה-MBA במסלול המחקרי

סטודנטים שיבחרו במסלול המחקרי יידרשו ללמוד 36 נ"ז בנוסף לכתיבת עבודת התזה, על פי הפירוט הבא:

o דרישת לימודי התשתית (6 נ"ז)

o קורסי חובה (9 נ"ז)

o חמישה קורסי בחירה (15 נ"ז)

o שני סמינרים, מהם סמינר מתקדם למחקר (13804) וסמינר נוסף (6  נ"ז)

o סמינריון תזה (3 נ"ז) ועבודת תזה (6 נ"ז)

מי שיקבלו מניעות מקורס התשתית, או/ו קורסי החובה בתכנית, יבחרו בקורסי בחירה נוספים כמספר נקודות הזכות בגינן קיבלו מניעה.

סטודנטים שילמדו במסלול המחקרי יוכלו לסיים את התכנית עם התמחות אחת או ללא התמחות.

דרישות קדם להגשת מועמדות למסלול המחקרי

סטודנטים בתכנית ה-MBA, יכולים להגיש מועמדות למסלול המחקרי של התכנית לוועדת ה-MBA המחקרי לאחר שסיימו בהצלחה את דרישת התשתית, קורסי החובה וקורסי בחירה בהיקף של 6 נ"ז לפחות. בנוסף, יידרשו לשלוח למייל הייעודי למסלול בקשה להפניה למנחה מתוך הסגל האקדמי הבכיר בתחום הרלוונטי. התקשרות מוקדמת עם מנחה פוטנציאלי/ת תסייע לבניית תוכנית לימודים אשר תספק רקע מתאים לכתיבת התזה. המתעניינים יידרשו להגיש מטלת כתיבה על פי הנחיות המנחה, אשר בהתבסס עליה תינתן המלצה על התאמתם למסלול התחום המדובר. מועמדים שייקבלו המלצה חיובית  על התאמתם למסלול יידרשו לסיים בהצלחה בציון 90 לפחות את הסמינר: "סמינר מתקדם למחקר" (13804).

ההרשמה לסמינר המתקדם למחקר (13804) מותנית בצבירה של 21 נ"ז ובכללם קורס התשתית, קורסי החובה וקורסי בחירה בציון ממוצע של 85. בנוסף לעמידה בדרישת מטלת הכתיבה. על מנת להתכונן לסמינר המתקדם למחקר ולכתיבת המחקר, מומלץ ללמוד את קורסי הבחירה מבין הקורסים המוצעים בהתמחות או בתחום בהם מעוניינים לכתוב תזה.

הקבלה למסלול המחקרי מותנית בסיום הסמינר בציון 90 לפחות ובהגשת הצעת מחקר לתזה מאושרת על ידי חבר/ת הסגל הבכיר של האוניברסיטה הפתוחה, שינחה/תנחה את כתיבת התזה,אשר תופנה לוועדה לאישור סופי. סטודנטים שסיימו את "סמינר מתקדם למחקר" (13804) בציון נמוך מ-90, לא יוכלו להתקבל למסלול המחקרי. במקרה זה, הסמינר יחשב להם כאחד משני הסמינרים הנדרשים בתכנית הלימודים לתואר MBA במסלול הרגיל. הסמינר גם עשוי להחשב להם כסמינר בהתמחות השנייה, אם נושא המחקר מתאים להתמחות שבחרו ובאישור ראש התכנית.

המנחה לתזה עשוי/ה לדרוש מהסטודנטים להשלים קורסים הכרחיים לכתיבת התזה. על כן, מומלץ ליצור קשר עם מנחה מוקדם ככל האפשר, על מנת לקבל הנחיות לגבי בניית תוכנית הלימודים. שימו לב שמספר המנחים הפוטנציאליים הוא מוגבל, וייתכן מצב שבו סטודנטים יעמדו בדרישות אך לא ימצאו מנחה מתאים ולכן לא יוכלו לכתוב עבודת תזה.

סטודנטים שיתקבלו למסלול המחקרי על ידי ועדת ה-MBA המחקרי, יחויבו בנוסף בהרשמה והשתתפות בסמינריון תזה (13099) שיקנה 3 נ"ז , שבו יוצגו ויידונו עבודות המחקר של הסטודנטים במסלול בשיתוף מנחי התזה.ההשתתפות הפעילה בסמינריון התזה תידרש בכל תקופת כתיבתה.

עם קבלת מכתב הקבלה למסלול המחקרי יש להירשם לתזה באמצעות טופס ההרשמה המצורף למכתב.

סטודנטים במסלול המחקרי יוכלו לבחור לכתוב עבודות תזה במגוון תחומים מרכזיים במנהל עסקים:

התנהגות ארגונית, משאבי אנוש ומנהיגות

מימון, חשבונאות וכלכלה

שיווק

מערכות מידע

אסטרטגיה, יזמות וניהול חדשנות

o נושאים אחרים בניהול יאושרו ע"י  ועדת ה-MBA המחקרי

הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה למחקר ועד להגשת העבודה הסופית. מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת התזה ולא יעמדו בדרישת המסלול המחקרי, יוכלו להשלים את לימודיהם לתואר MBA על פי דרישות המסלול הרגיל.  סטודנטים במסלול המחקרי נדרשים לסיים את הלימודים תוך 6 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (לא כולל קורסי השלמה).

עבודת התזה תיקרא ותישפט על ידי שופטים שימונו על ידי ועדת ה-MBA המחקרי. הציון לתזה הוא שקלול של ציוני כל השופטים.

הציון הסופי לתואר יקבע לפי השקלול הבא:

ממוצע ציון הקורסים – 70%

ציון התזה – 30%

חישוב הציון הסופי לתואר שונה מתכנית לתכנית (כמפורט בהמשך בדרישות לתואר שני של כל תכנית). ככלל, הציון יורכב מציוני הקורסים והעבודות הסמינריוניות ומציון העבודה המסכמת, הפרויקט, הבחינה המסכמת או התזה. בחישוב ממוצע יהיה לציוני הקורסים, כל הקורסים בתכנית הלימודים לתואר שני משקל זהה (ללא תלות בנקודות הזכות שהם מקנים, כולל הקורסים המתקדמים לתואר ראשון שנלמדו במסגרת הלימודים לתואר שני), למעט קורסים המוגדרים כקורסים סמינריוניים.

סיום התואר השני בהצטיינות מוענק לסטודנטים שציונם הסופי בתואר הוא בין 90 ל-94.

סיום התואר השני בהצטיינות יתרה מוענק לסטודנטים שציונם הסופי בתואר הוא מ-95 ומעלה.
 

לבקשה  להפניה למנחה ולמידע נוסף אודות המסלול המחקרי ניתן לפנות ליערית חן במייל: 

research-mba@openu.ac.il

או בטלפון: 09-7781888