ידיעון תשפ"ד

מוסמך ‏M.A.‎ בהיסטוריה

מבוא [796]

התכנית לתואר שני בהיסטוריה מיועדת להכשיר את הסטודנטיות והסטודנטים למחקר היסטורי, לאפשר היכרות רחבה עם מערכת הכללים והשיטות של הדיסציפלינה, לפתח השכלה מעמיקה בתחום ולשכלל את החשיבה ההיסטורית. התכנית תעניק גם ניסיון מעשי במחקר עצמאי ובכתיבה מחקרית בהתאם לנורמות אקדמיות, ותאפשר התמחות בתחום ספציפי שייבחר על ידי הסטודנטים.

לתכנית שתי מטרות. האחת, לחשוף את הסטודנטים להיסטוריה של מגוון תרבויות וחברות, בתקופות שונות ובמרחב גיאוגרפי רחב, ולמגעים ביניהן. השנייה, לאפשר עיון מעמיק בתחומי ידע מוגדרים וממוקדים. זאת תוך הכרת הוויכוחים המרכזיים סביב סוגיות היסטוריות, ופיתוח כלים לגיבושה של עמדה ביקורתית עצמאית בנושאים אלה.

מסלולי לימודים

 • מסלול עיוני לתואר מוסמך ללא תזה (12 קורסים ו-3 עבודות סמינריוניות, לפחות 42 נ"ז; ועבודת גמר)

 • מסלול מחקרי לתואר מוסמך עם תזה (10 קורסים ו-2 עבודות סמינריוניות, לפחות 34 נ"ז; ועבודת תזה)

מבנה הלימודים מפורט בהמשך.

תנאי קבלה והגשת מועמדות

ועדת קבלה תטפל בפניותיהם של כל המועמדים.

דרישות הקבלה הן:

 • רשאים להגיש מועמדות ללימודים בעלי תואר ראשון ותואר שני בכל תחום שממוצע ציוניהם 80 לפחות, בהתאם לתחום הלימודים.

 • במקרים מסוימים, בהתאם לתחום לימודיהם בתואר הראשון, יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה. וזאת בהתאם לתחום לימודיהם בתואר הראשון.

 • סטודנטים במהלך לימודים לתואר ראשון יוכלו להגיש מועמדות לתכנית המוסמך בהיסטוריה בשלב בו נותרו להם קורס מתקדם אחד וכתיבת עבודה סמינריונית אחת. יש לסיים את הדרישות ולהציג אישור זכאות לתואר ראשון עד לסיום הסמסטר אליו הוגשה המועמדות.

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה המצוינים בדרישות הקבלה.

מתעניינים שציון התואר הראשון שלהם נמוך מ-80 יכולים לפנות בבקשת בירור ליועץ/ת; ההחלטה בכפוף לשיקולי ועדת הקבלה.

לימודי השלמה

בעלי תואר ראשון ותואר שני בתחומי דעת שאין להם נגיעה ישירה לנושאי התכנית, או שחסרים להם קורסי בסיס חיוניים, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של עד 3 קורסים: שני קורסים רגילים וקורס מתקדם אחד (כולל רפרט מורחב כתוב [עבודת פרו-סמינריון אוניברסיטאית]).[807]

חובה לסיים בהצלחה את שלושת הקורסים ואת הרפרט המורחב הכתוב בציון ממוצע 80 לפחות.

אפשר ללמוד קורס בחירה אחד מתכנית התואר השני במקביל לכתיבת הרפרט המורחב (לאחר הרשמה לכתיבת הרפרט המורחב). 

את קורסי ההשלמה תקבע ועדת הקבלה מבין הקורסים הבאים, לאחר הגשת המועמדות:

הערה לתלמידי חו"ל

לימוד מחו"ל אפשרי אך ישנה חובת השתתפות פעילה במפגשי ההנחיה (באמצעות ה"זום", ראו בהמשך). יש לקבל ייעוץ מקדים.

פטור באנגלית

כל הסטודנטים בתכנית חייבים בציון פטור בשפה האנגלית.

על סמך ניסיון מצטבר, שעל פיו סטודנטים רבים מגלים קושי בהתמודדות עם טקסטים באנגלית ובהתאמה לנהוג באוניברסיטאות אחרות, עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ-B.A. או B.Sc., או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏אנגלית‎)‏ פחות מ-134, או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ. יש להשלים את הפטור באנגלית לפני תחילת הלימודים בתכנית (או במקביל לקורס/י ההשלמה).

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

הוועדה לתואר שני בהיסטוריה תכיר בלימודים קודמים רק בקורסים לתואר שני שבהם הציון הסופי של הסטודנטים הוא 80 לפחות. היקף ההכרה לא יעלה על 9 נ"ז ויכול לפטור מ-3 קורסי בחירה, לכל היותר. עבודות סמינריון שנכתבו במוסד אחר אינן מזכות בפטור. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

קורס
רמה
נ''ז
א - קורסי חובה בשני המסלולים: 9 נ"ז

כל הסטודנטים חייבים בלימוד הקורסים הבאים:
קורס חובה נוסף במסלול עם תזה בלבד: 3 נ"ז

סמינריוני לתואר שני
3

ב - קורסי הבחירה: 27-18 נ"ז

קורסי הבחירה עוסקים בנושאים הקשורים לתחומים הבאים:

היסטוריה רב-תרבותית; היסטוריה של עם ישראל; היסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה.

במסלול ללא תזה

יש ללמוד לפחות 9 קורסי בחירה (‏לפחות 27 נ"ז‎‎)‏‏. באישור מיוחד ניתן ללמוד עד שלושה קורסי בחירה שאינם קורסי בחירה בתכנית, מבין האפשרויות הבאות: עד 2 קורסים לתואר שני (בתכנית ללימודי דמוקרטיה באו"פ כמפורט בהמשך, או בתכנית לתואר שני אחרת באו"פ או באוניברסיטאות אחרות);[800] שני קורסים מתקדמים לתואר ראשון בהיסטוריה (‏6 נ"ז כל אחד‎)‏ במקום 2 קורסי בחירה מהתואר השני (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏, ובלבד שלא נבחרו קורסים שכבר נלמדו במסגרת הלימודים לתואר ראשון.[801] סטודנטים הלומדים קורס/ים מתקדם/ים במסגרת התכנית לתואר שני בהיסטוריה יצברו 3 נ"ז עודפות לתואר. כאמור, הרשמה לקורסים אלה תאושר רק לאחר אישור מקדים של יועץ/ת.[802]

הערה:

במסלול העיוני, על המבקשים לציין "מגמת ההיסטוריה של עם ישראל" או "מגמת ההיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה" בתעודת הגמר, ללמוד לפחות 5 קורסי בחירה בתחום (לפחות 15 נ"ז); אם יילמדו קורסי בחירה מחוץ לתכנית (לפי המתווה לעיל), אחד מהם חייב להיות שייך לתחום המבוקש. כמו כן יש לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות בתחום (לפחות 4 נ"ז).  

על המבקשים לציין את "מגמת ההיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה" בתעודת הגמר להיות גם בעלי פטור בשפה הערבית או ללמוד את הקורסים יסודות הערבית הספרותית (10853, 10854) במהלך התואר השני.

חובה ליידע את היועץ/ת באשר לבקשה לציון המגמה בתעודת הגמר, טרם הרשמה לכל קורס בחירה.

במסלול עם תזה

כל הסטודנטים מתחילים במסלול העיוני. את תנאי הקבלה למסלול המחקרי ראו להלן ("עבודת תזה במסלול המחקרי").

יש ללמוד 6 קורסי בחירה, מתוכם 4 לפחות במגמת הלימוד ‏‏(‏לפחות 18 נ"ז‎‎). באישור מיוחד ניתן ללמוד עד שני קורסי בחירה שאינם קורסי בחירה בתכנית: קורס לתואר שני (בתכנית ללימודי דמוקרטיה באו"פ כמפורט בהמשך, או בתכנית לתואר שני אחרת באו"פ או באוניברסיטאות אחרות);[800] קורס מתקדם אחד לתואר ראשון בהיסטוריה (‏6 נ"ז‎)‏ במקום קורס בחירה מהתואר השני (‏3 נ"ז‎)‏, ובלבד שלא נבחר קורס שכבר נלמד במסגרת הלימודים לתואר הראשון (סטודנטים הלומדים קורס מתקדם לתואר ראשון במסגרת התכנית לתואר שני בהיסטוריה יצברו 3 נ"ז עודפות לתואר).[801]
כאמור, הרשמה לקורסים אלה תאושר רק לאחר אישור מקדים של יועץ/ת.[802]

במסלול המחקרי במגמת ההיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה על הסטודנטים:

1. להיות בעלי פטור בערבית או ללמוד את הקורסים יסודות הערבית הספרותית (10853, 10854) במהלך התואר השני.

2. ללמוד את הקורס היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (10976). סטודנטים שלמדו קורס קריאת טקסטים או קורס מקביל במוסד אחר יהיו פטורים מקורס זה.

ועדת התזה תקבע לגבי סטודנטים אלה את הצורך בלימוד שפה מחקרית נוספת.

הערה:

במסלול המחקרי, על המבקשים לציין "מגמת ההיסטוריה של עם ישראל" או "מגמת ההיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה" בתעודת הגמר, ללמוד לפחות 4 קורסי בחירה במגמה בה בחרו (לפחות 12 נ"ז); אם יילמדו קורסי בחירה מחוץ לתכנית (לפי המתווה לעיל), אחד מהם חייב להיות שייך לתחום המבוקש. כמו כן יש לכתוב את שתי העבודות הסמינריוניות בתחום (לפחות 4 נ"ז).

חובה ליידע את היועץ/ת באשר לבקשה לציון המגמה בתעודת הגמר, טרם הרשמה לכל קורס בחירה.

באישור מיוחד, סטודנטים מצטיינים בשלב מתקדם של לימודיהם יוכלו ללמוד קורס בחירה אחד בהנחיה אישית.
בכל שנה יוצעו מקבצים שונים של קורסי בחירה.
את היצע קורסי הבחירה בסמסטרים הקרובים ראו להלן.
יש לפנות ליועץ/ת לפני ההרשמה לקורס/ים בתכנית.
הערה: אם הרשמה לקורס אינה נקלטת כסדרה ("מעבר למכסה" או סטטוס שגוי אחר) - יש לפנות ליועץ/ת ולקבל אישור להרשמה לקורס אחר.

היצע קורסי הבחירה לסמסטרים ב2023 - ב2025

סמסטר ב2023:
סמסטר א2024:


סמסטר ב2024:


בסמסטר ג2023 ובסמסטר ג2024 ניתן ללמוד את הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה (12012).[805] קורסי תואר שני בקיץ מוצעים רק במסגרת התכנית ללימודי דמוקרטיה.

סמסטר א2025:


בסמסטר זה יילמד גם קורס העוסק באסלאם בין הודו והמזרח התיכון.

סמסטר ב2025:


בסמסטר זה יילמד גם קורס העוסק בממלכת ירושלים וחברות מהגרים בימי הביניים במבט משווה.


ג - עבודות סמינריוניות: 6-4 נ"ז

במסלול ללא תזה יש להגיש 3 עבודות סמינריוניות (6 נ"ז בסה"כ).

במסלול עם תזה יש להגיש 2 עבודות סמינריוניות (4 נ"ז בסה"כ).

ניתן להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס בחירה בתכנית.[806] העבודה הסמינריונית נכתבת לאחר סיום הקורס ומזכה ב-2 נ"ז הנוספות לנ"ז של הקורס. אם עבר יותר מסמסטר מאז נלמד הקורס, יש לפנות למרכז/ת האקדמי/ת של התכנית כדי להסדיר את ההרשמה לכתיבת העבודה.

ניתן לכתוב עבודה סמינריונית אחת בלבד בקורס תואר שני חיצוני בתכנית תואר שני באוניברסיטה הפתוחה. לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית בקורסי הבחירה המתקדמים מהתואר ראשון או בקורס/י בחירה באוניברסיטה אחרת‏.

במסלול העיוני, על המבקשים לציין "מגמת ההיסטוריה של עם ישראל" או "מגמת ההיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה" בתעודת הגמר, לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות בתחום (לפחות 4 נ"ז). חובה ליידע את היועץ/ת באשר לבקשה לציון המגמה בתעודת הגמר, טרם הרשמה לכל קורס בחירה.

לתשומת לבכם: בפתח כל שנה אקדמית (בראשית תקופת ההרשמה לסמסטר א) באחריות הסטודנטים לפנות ליועץ/ת ולסכם עמו/ה את תכנית הלימודים.

מפגשי הלימוד

הנוכחות במפגשי הקורסים לתואר שני היא חובה. המפגשים מתקיימים 7 פעמים בסמסטר בשעות אחר הצהריים-ערב.

ניתן להשתתף במפגשים באמצעות טכנולוגיית ה"זום", המאפשרת למידה-מרחוק. גם הלומדים מרחוק יידרשו לנוכחות חובה בזמן אמת במפגשים, במראה ובשמע, ולהשתתפות פעילה במהלכם.

המפגשים חיים ואינם מוקלטים.

סרטון הדרכה לשימוש במערכת ה"זום"

שפה זרה (קורס או פטור)

כל תלמידי המסלול המחקרי (עם תזה) מחויבים בשפה זרה שנייה ברמת פטור (בנוסף לשפה האנגלית). את תנאי הקבלה למסלול ראו להלן ובאתר התכנית. יש לפנות ליועץ/ת בהקדם לשם קישור למדריך/ה לעבודת התזה וקביעת השפה הנדרשת.

הסטודנטים ילמדו את קורסי השפות הזרות באחת מן האוניברסיטאות בארץ, וישלמו את הנדרש עבור הקורס למוסד בו ילמדו.

יש להציג אישור על לימוד השפה ברמת B2 לפי תקן ה-CEFR (מתקדמים / בחינת פטור). למידע נוסף ראו כאן.

בעלי ידע מוכח בשפה זרה שנייה, או מי שיבחרו לגשת לבחינת פטור באחת מן האוניברסיטאות ויעברו אותה בהצלחה, יקבלו פטור מלימודי השפה הזרה השנייה. 

כותבי תזה בתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה חייבים להיות בעלי פטור בערבית (מהאוניברסיטה הפתוחה או ממוסד אקדמי אחר) או ללמוד את הקורסים הבאים במהלך לימודיהם בתכנית: יסודות הערבית הספרותית (10853, 10854); היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (10976).

יש לקבל את הפטור עד להשלמת קורסי התואר השני. הפטור יופיע בגיליון הציונים ובתעודת סיום התואר.

כאמור, תלמידי המסלול המחקרי במגמה זו חייבים גם הם בלימוד שפה מחקרית שנייה (בנוסף לפטור בשפות האנגלית והערבית); בכל מקרה תקבע ועדת התזה את הצורך בלימוד שפה מחקרית נוספת.

עבודת גמר במסלול העיוני

במסלול ללא תזה נדרשת עבודת גמר‏.

תנאי הקבלה הם סיום בהצלחה של שני קורסי החובה בהיסטוריה ("היסטוריה, חברה ומדעי החברה" א ו-ב, 12400 ו-12401); קורס החובה בלימודי תרבות "גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות" 14204; 7 קורסי בחירה לפחות; 2  עבודות סמינריוניות לפחות.

העבודה כוללת פרקי קריאה ושאלות.

יש לפנות ליועץ/ת כדי לקבל אישור להרשמה לעבודה.

הנחיות ההרשמה והכתיבה של עבודת הגמר נמצאות באתר התכנית: gmar2022b.pdf (openu.ac.il)

עבודת תזה במסלול המחקרי [808]

תנאי הקבלה למסלול המחקרי הם (כל המידע מופיע באתר התכנית):

א. סיום בהצלחה את קורסי החובה "גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות" (14204) ו"היסטוריה, חברה ומדעי החברה א" (12400).

ב. סיום בממוצע 90 לפחות את הקורס "היסטוריה, חברה ומדעי החברה ב" (‏12401‎), שלושה (3) קורסי בחירה בתחום (היסטוריה רב-תרבותית; היסטוריה של עם ישראל; היסטוריה של המזרח התיכון), ועבודה סמינריונית אחת בתחום.

ג. הצהרת כוונות בת 100 מלים, הכוללת התייחסות לנושא העבודה, להדרכה ולשפה הזרה הנוספת, ודברי הסבר.

את בקשת הקבלה יש להפנות ליועץ/ת. ההחלטות בכפוף לשיקולי ועדת הקבלה למסלול המחקרי.

חריגים יידונו בוועדת הקבלה למסלול.

יש לשים לב:

 • השתתפות בסדנת התזה: בסמסטר העוקב לסמסטר בו אושרה הקבלה למסלול המחקרי.

 • הגשת הצעת התזה (בחתימת המדריך/ים): עד חצי שנה מסיום סדנת התזה בהצלחה.
  סטודנטים שלא יעמדו בתנאים אלה יעברו אוטומטית למסלול ללא תזה.

 • הרשמה לכתיבת התזה: עד חודשיים מקבלת מכתב האישור הרשמי להרשמה לכתיבת התזה.

 • כתיבת התזה: היקף התזה הוא 100-80 עמודים. התזה תיכתב בהדרכת חבר/ת סגל של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת שילווה על ידי חבר/ת סגל של האוניברסיטה הפתוחה. יש להגיש את העבודה עד שנתיים מיום ההרשמה לכתיבת התזה.  ראו את ההנחיות המלאות באתר התכנית.

 • שיפוט התזה: על-ידי המדריך/ה (או המדריכים‎)‏ וקורא/ים נוסף/ים.

משך זמן הלימודים

יש לסיים את לימודי המוסמך בהיסטוריה תוך 7 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (‏לא כולל קורסי השלמה‎)‏.

סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם במסגרת הזמן הנקוב, יוכלו במקרים חריגים לפנות לוועדה לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים. הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנטים ללמוד קורסים נוספים שייכללו בתכנית הלימודים לתואר שני במקום קורסים שנלמדו על ידם, או בנוסף להם.

זכאות לתואר

 • לימוד כל ההשלמות (‏אם נדרשו‎)‏

 • סיום בהצלחה של 12 קורסים במסלול העיוני, ו-10 קורסים במסלול המחקרי

 • כתיבת עבודות סמינריוניות (3 במסלול העיוני ו-2 במסלול המחקרי)

 • סיום בהצלחה של עבודת הגמר במסלול ללא תזה

 • כתיבת תזה במסלול עם תזה

לקראת סיום התואר יש להגיש ליועץ/ת רשימה של הקורסים שנלמדו והעבודות שנכתבו, כדי לוודא שכל חובות התואר הושלמו.

עם סיום כל החובות לתואר יש לפנות למוקד הפניות לקבלת אישור זכאות לתואר. הפנייה למוקד יכולה להיות באמצעות השאילתא, בטלפון (09-7782222), או במייל infodesk@openu.ac.il

ציון התואר

הציון הסופי במסלול העיוני ישוקלל באופן הבא:

 • 50% ממוצע הציונים בקורסים

 • 30% עבודות סמינריוניות (10% לכל עבודה)

 • 20% עבודת הגמר

הציון הסופי במסלול המחקרי ישוקלל באופן הבא:

 • 30% ממוצע הציונים בקורסים

 • 30% עבודות סמינריוניות (15% לכל עבודה)

 • 40% ציון התזה

הערות

796

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

807

בוגרי תיכון בשפה הערבית, או שנבחנו בבחינת  הבגרות בערבית ב-5 יחידות לימוד, או בוגרי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה או באוניברסיטאות אחרות שיקבלו פטור מערבית במהלך לימודיהם, לא יידרשו לבחינת הפטור בערבית.
ציון "פטור" עבור סטודנטים הנדרשים להשלמת לימודי הערבית בתואר השני ואשר בכוונתם ללמוד במסלול העיוני במגמת המזרח התיכון החל מסמסטר א2022 הוא סיום בהצלחה של הקורסים יסודות הערבית הספרותית (‏‏10853, 10854‎‎)‏.
ציון "פטור" עבור סטודנטים הנדרשים להשלמת לימודי הערבית במ"א ואשר התקבלו ללמוד במסלול המחקרי במגמת המזרח התיכון הוא סיום בהצלחה של הקורסים יסודות הערבית הספרותית (‏‏10853, 10854‎‎)‏ ושל הקורס היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (‏‏10796‎‎)‏‏. יש לפנות ליועץ/ת המגמה.
ציון "פטור" עבור סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022 בשני המסלולים הוא סיום בהצלחה של קורסי יסודות הערבית הספרותית א' ו-ב' (‏91465, 91466‎)‏ ושל הקורס היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית 10796‎‎)‏‏.
 

797

הקורס גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות (14204) אינו נלמד במתכונת מקוונת. תלמידי התכנית יוזמנו למפגש הכנה מקדים.

2307

יש ללמוד את שני חלקי הקורס, 12400 ו-12401, במהלך השנתיים הראשונות ללימודים. כל חלק מזכה ב-3 נ"ז. עמידה בחובות הקורס 12400 מזכה בציון "עובר". 

יש להירשם לקורס 12401 בתחילת תקופת ההרשמה הסדירה לסמסטר ב'. ההרשמה תיקלט בסטטוס של "על תנאי". 

אם ינתן ציון "עובר" ל-12400 בתום הסמסטר, ההרשמה לקורס ההמשך 12401 תהפוך לתקינה. 

799

רק סטודנטים במסלול המחקרי חייבים להשתתף בסמינר לכתיבת תזה במהלך כתיבת הצעת המחקר. הסמינר פתוח לתלמידי חו"ל.

הסמינר לכתיבת תזה נועד לסייע לסטודנטים במסלול המחקרי לגבש את הצעות המחקר שלהם לעבודות התזה. מפגשי הסמינר יידונו בשאלות תיאורטיות ופרקטיות הנוגעות לבנייתה של הצעת מחקר לעבודת תזה ובמהלכם יקושרו הסטודנטים למדריכים בהתאם לנושא המחקר המוצע. לסמינר יתקבלו רק סטודנטים שהתקבלו למסלול המחקרי. 

פתיחת סמינר התזה תלויה במספר הנרשמים.

800

ניתן לכתוב עבודה סמינריונית אחת בלבד בקורס תואר שני חיצוני באוניברסיטה הפתוחה (שאינו קורס בחירה בתכנית). לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית בקורס הנלמד באוניברסיטה אחרת.

801

לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית בקורס מתקדם לתואר ראשון.

802

עם קבלת אישור היועץ/ת לרישום לקורס בתכנית ללימודי דמוקרטיה, יש להירשם לקורס. לאחר מכן יש לפנות למרכזת האקדמית של התכנית בלימודי דמוקרטיה ד"ר עידית גיל לשם הזנת אישור ההרשמה הנדרש ‏iditgi@openu.ac.il

2684

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת שוליים בתיאור הקורס

1551

שם הקורס השתנה. השם הקורס מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

805

הקורס משויך למגמת ההיסטוריה הרב-תרבותית.

803

הקורס משויך למגמת ההיסטוריה הרב-תרבותית ולמגמת ההיסטוריה של עם ישראל.

806

לא ניתן לכתוב שתי עבודות סמינריוניות בהדרכת אותו/ה מדריך/ה.

808

תנאים אלה תקפים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בסמסטר 2022א.

תנאי הקבלה לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2022א הם: 

א. סיום בהצלחה את קורס החובה "גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות" (14204) ואת קורס החובה "היסטוריה, חברה ומדעי החברה א" (12400)

ב. סיום בממוצע 90 לפחות את הקורס "היסטוריה, חברה ומדעי החברה ב" (12401), שני קורסי בחירה במגמה, ועבודה סמינריונית (ע"ס) אחת במגמה.