ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה

יש לצבור לפחות 138 נ"ז ובהן לפחות 30 נ"ז מתקדמות (‏126 נ"ז בלימודי קורסים ועוד 12 נ"ז בכתיבת עבודות סמינריוניות‏), לעמוד בדרישות הבאות: [1565,1566,1567,1568]

א - לימודי תשתית: חובה - 13 נ"ז לפחות

ב - לימודי חובה ובחירה בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה - 113 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
1. לימודי חובה - 93 נ"ז
פכ"מ - קורסים ייעודיים


פילוסופיה


כלכלהמדע המדינה
2. לימודי בחירה - 20 נ"ז לפחות
כלכלה - 8 נ"ז לפחות


מדע המדינה - 12 נ"ז מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמותג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות, אחת בקורס: מדינה, כלכלה, ומוסר (11881) והשנייה באחד מהקורסים: שוויון ואי שוויון: מבט פילוסופי (10924), חשיבה היסטורית (פרקים בפילוסופיה של היסטוריה) (10337), תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (10392), כלכלה ציבורית (10917), היסטוריה כלכלית (10933).

ד - פורום פכ"מ

חובה להשתתף לאורך תקופת הלימוד בתכנית בששה מפגשים של פורום פכ"ם, מהם חמישה מפגשים לפחות לפני לימוד הקורס מדינה, כלכלה ומוסר (השתתפות בששה מפגשים היא גם דרישה מדרישות קורס זה). לפורום יוזמנו סטודנטים אשר ציינו את תכנית פכ"ם כמסלול לימודיהם בטפסי ההרשמה והחל מהסמסטר השני ללימודיהם קבלו אישור על תכנית זו מהוועדה לאישור תכניות לימודים.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1565

למידע נוסף על התכנית  אנא הכנסו לאתר התכנית  כאן 

1566

סטודנטים המעוניינים לקבל תואר בתכנית זו נדרשים לציין אותה כמסלול לימודיהם בטפסי ההרשמה ולקבל אישור על תכנית לימודים זו מהוועדה לאישור תכניות לימודים לא יאוחר מתחילת הסמסטר השני ללימודיהם. 

1567

במתכונת המוצעת בתכנית ובהתאם לנהוג, יתכן ולא יתאפשר להמשיך לתארים מתקדמים ללא השלמות אלא רק בתחום שבו היקף הלימודים לא יפחת מ-60 נ"ז. כלומר, יתכן שבעלי תואר פכ"מ יידרשו ללימודי השלמה לצורך קבלה לתארים מתקדמים.

1568

חלק מקורסי החובה בתכנית עדיין אינם מוצעים להוראה. לפיכך, סטודנטים המתחילים לימודים לתואר זה צריכים לקחת בחשבון את האפשרות שלא יוכלו לסיים את הלימודים לפני סוף שנת הלימודים 2025.

2605

הקורס יילמד בשפה האנגלית

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים