מוסמך .M.Sc באסטרופיסיקה  

התוכנית לתואר שני באסטרופיסיקה נועדה להקנות ידע אקדמי מתקדם וכלים להתמודדות עם נושאים תאורטיים וחישוביים בתחומי המחקר באסטרופיסיקה, קוסמולוגיה ותורת הכבידה, כמו גם להכשיר את הסטודנטים והסטודנטיות לעבודה מחקרית. התוכנית כוללת לימוד קורסים במגוון של נושאים מתקדמים בתחום וכתיבת תזה. עבודת התזה תעשה במסגרת מרכז המחקר באסטרופיסיקה של האוניברסיטה הפתוחה (ARCO). הלימודים לתואר יכללו השתתפות בפעילויות השוטפת של מרכז המחקר, כולל הקולוקוויום השבועי של ARCO, מפגשים ממוקדים של קבוצות מחקר, ואינטראקציות עם פוסט-דוקטורנטים, חברי סגל, וחוקרים/ות אורחים.

התוכנית משלבת בין תחומים שונים ומגוונים בפיסיקה, סימולציות נומריות ושיטות סטטיסטיות מתקדמות. הנסיון המחקרי, הידע והמיומנויות הנרכשים בתוכנית הם בסיס טוב ללימודי המשך לדוקטורט. 

כמו כן, התוכנית מקנה למוסמכיה ידע רחב, כישורים וכלים שיאפשרו השתלבות בתחומים שונים במשק. בפרט, מוסמכי ומוסמכות התוכנית ירכשו מיומנות בפתרון כמותי ונומרי של בעיות, בניתוח מערכות רבות נתונים (big data) ובחשיבה אנליטית ויצירתית, תוך כדי שימוש מתקדם במדע הנתונים. כל אלו יאפשרו למוסמכים ולמוסמכות להשתלב בתפקידים מובילים בתעשיות עתירות הידע (סטארטאפים, מכשור רפואי או פארמה, משק האנרגיה, ניהול דאטה), וכן בתפקידי מפתח בשוק הפיננסי, בתפקידי ניהול במו"פ בענפים אלו או בהוראה.


תנאי קבלה

מועמדות לתואר שני באסטרופיסיקה יכולים/ות להגיש בעלי/ות תואר ראשון (או במהלך הסמסטר האחרון ללימודים) בפיסיקה, באסטרופיסיקה או בתחום קרוב מספיק, עם ציון ממוצע של 80 ומעלה. ממוצע של 85 ומעלה בתואר הראשון מבטיח קבלה. לבעלי ממוצע בין 80 ל 84.99 יערך ראיון קבלה אישי ע"י ועדת קבלה. 

עבור מועמדים לתואר שני באסטרופיסיקה ללא תואר חד-חוגי מלא בפיסיקה או אסטרופיסיקה (לדוגמה עם תואר דו-חוגי בפיסיקה ובתחום אחר או תואר חד-חוגי בתחום קרוב אך שונה), תוכל ועדת הקבלה לתואר לקבוע קורסי השלמה מתאימים במידת הצורך (אשר לא יחשבו לחלק ממניין הקורסים לתואר).

בעלי תואר ראשון בפיסיקה, באסטרופיסיקה או בתחום קרוב מספיק שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, יכולים להגיש מועמדות לוועדה לתואר שני. הוועדה תשקול את מועמדותם ותחליט אם לקבלם "על-תנאי", לקבלם עם השלמות או לדחותם. 


הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לסמסטר 2025א (שייפתח באוקטובר 2024) על פי ההנחיות המופיעות באתר ההרשמה.


תהליך הקבלה

המסמכים שהגישו המועמדים יועברו לוועדה לתואר שני. הוועדה תדון בכל בקשה, ואם תמצא לנכון, תבקש להגיש לה חומר משלים. הוועדה תוכל לקבל אחת ההחלטות הבאות: 

א. קבלה במעמד "סטודנט מן המניין לתואר שני" באסטרופיסיקה.

ב. קבלה במעמד "סטודנט לתואר שני עם השלמות" באסטרופיסיקה עם דרישה ללימודי השלמה.

ג. קבלה במעמד "סטודנט על-תנאי", עם פירוט התנאים הנדרשים כדי שיוכלו להתקבל כסטודנטים לתואר שני.

ד. דחיית המועמדים.

החלטה א ("סטודנט מן המניין לתואר שני") תתקבל, בדרך כלל, אם המועמדים הם בעלי תואר ראשון חד-חוגי בפיסיקה או אסטרופיסיקה ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בעל מוניטין בחוץ לארץ, עם ציון ממוצע של 85 ומעלה. 

החלטה ב ("סטודנט לתואר שני עם השלמות") תתקבל, בדרך כלל, אם המועמדים הם בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, אך חסרים בו קורסים ביחס לתואר חד-חוגי בפיסיקה או אסטרופיסיקה (לדוגמה, כשמדובר בתואר דו-חוגי או תואר בתחום קרוב אך שונה). זאת בתנאי שממוצע ציוניהם לתואר הוא 80 ומעלה, ובתנאי שבמסגרת לימודיהם השלימו חלק ניכר מדרישות החובה המקובלות לתואר ראשון חד-חוגי בפיסיקה או באסטרופיסיקה, ובכללם מקצועות החובה במתמטיקה. לימודי ההשלמה יכללו קורסים מתואר ראשון חד-חוגי בפיסיקה. נקודות הזכות בגין קורסים אלה לא ייחשבו במסגרת נקודות הזכות שיש לצבור לתואר השני. סטטוס הקבלה של "סטודנט לתואר שני עם השלמות" ישתנה לסטטוס של "סטודנט מן המניין לתואר שני" לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון 70 ומעלה בכל אחד מקורסי ההשלמה.

החלטה ג ("סטודנט על-תנאי") תתקבל בדרך כלל בשני מקרים: אם המועמדים נמצאים "לקראת סיום" - כלומר, בסמסטר האחרון ללימודיהם לקראת תואר ראשון בפיסיקה, אסטרופיסיקה או תחום קרוב מספיק במוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, וממוצע ציוניהם הוא 80 ומעלה או אם סיימו תואר ראשון כנ״ל אך לא עמדו בתנאי הקבלה כ"סטודנט מן המניין לתואר שני". התנאי ל"סטודנט לקראת סיום" הוא סיום לימודים לתואר הראשון ועמידה בתנאי הקבלה כמפורט בהחלטה א. התנאים למועמדים שסיימו תואר ראשון ולא עמדו בתנאי הקבלה יכללו לימוד קורסים וסיומם בציון-סף שתקבע הוועדה. התנאים ייקבעו לכל מועמד/ת בנפרד. קורסים מתקדמים מתואר ראשון וקורסים לתואר שני שיילמדו במסגרת התנאי ייחשבו בדרך כלל במסגרת קורסי הלימוד לתואר שני.

סטודנטים שיתקבלו לקטגוריה זו יוכלו לעבור למעמד של "סטודנט מן המניין לתואר שני" רק לאחר שיעמדו בתנאים שהוצבו להם.

החלטה ד ("דחייה") תתקבל אם המועמדים אינם עונים לדרישות הקבלה בקטגוריות האחרות.

תוקף החלטות הקבלה א-ג הוא שנתיים מיום ההודעה על הקבלה. אם הסטודנטים לא יירשמו ללימודי התואר השני תוך פרק זמן זה, יהיה עליהם להגיש את מועמדותם מחדש.


רישום לקורסים בודדים

יש אפשרות, גם לסטודנטים בשלבים מתקדמים לתואר ראשון רלוונטי, שאינם רשומים כ"סטודנט מן המניין לתואר שני", להירשם לקורס או לקורסים אחדים מן התכנית לתואר שני, במידת האפשר ובאישור ראש התכנית. אם יש מגבלה על מספר הנרשמים לקורס, תינתן עדיפות לסטודנטים הרשומים ללימודי תואר שני.


הכרה בלימודים קודמים ממוסד אקדמי אחר

הוועדה התחומית לתואר שני תשקול לתת הכרה לקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר. תתאפשר הכרה בקורסים שנלמדו לפני הקבלה ללימודי התואר השני באו"פ. היקף ההכרה בלימודים קודמים לא יעלה על 2 קורסים בהיקף כולל של עד 8 נ"ז.

הוועדה התחומית לתואר שני תשקול לתת הכרה לקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר לפני הקבלה ללימודי תואר שני רק אם הציון בהם הוא 80 ומעלה, ובלבד שלא נכללו בתואר קודם שקיבל הסטודנט. 

סטודנטים המבקשים לקבל הכרה בלימודיהם הקודמים יפנו בצירוף המסמכים המתאימים אל מזכירות התואר השני עם הגשת המועמדות לתואר שני או בסמוך לתחילת הלימודים.


לימוד קורסים באחת מהאוניברסיטאות בארץ כחלק מהלימודים לתואר שני באו"פ

כדי להרחיב את היצע הקורסים לתואר שני בכל האוניברסיטאות בארץ, נחתם הסכם בין האוניברסיטאות המאפשר לסטודנטים לתואר שני ללמוד עד שני קורסים באוניברסיטה שאינה האוניברסיטה שבה הם רשומים ללימודים. בתכנית לתואר שני באסטרופיסיקה יש קורס חובה אחד כזה (תצפיות אסטרונומיות, שנלמד באוניברסיטת תל אביב), ועוד שני קורסי בחירה כאלו. סטודנטים לתואר שני באסטרופיסיקה באוניברסיטה הפתוחה שמעונינים ללמוד במסגרת לימודיהם קורס באוניברסיטה אחרת אשר לא מופיע ברשימת הקורסים של התואר השני באסטרופיסיקה באו״פ,  מתבקשים להגיש מראש בקשה מתאימה לוועדה לתואר שני באסטרופיסיקה. הוועדה תשקול להכיר בקורס כזה בתנאי שהאוניברסיטה הפתוחה אינה מציעה קורס דומה בתכניו בהיצע הקורסים לתואר שני. בסך הכול ניתן לקחת במסגרת התואר עד שני קורסים באוניברסיטאות אחרות, כולל אלו שמופיעים ברשימת הקורסים לתואר.


שיטת הלימוד 

הלימודים יתקיימו במתכונת פרונטלית בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, תוך התבססות על חומרי למידה שיישלחו ישירות אל הסטודנטים. במקרה הצורך, תיבחן האפשרות ללימודים באופן היברידי.


משך זמן הלימודים 

משך הלימודים לתואר שני מוגבל ל-4 שנים ממועד הקבלה לתוכנית. סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם במסגרת הזמן הזאת יוכלו לפנות לוועדה לתואר שני באסטרופיסיקה בבקשה להארכת משך הלימודים. הוועדה תאשר הארכת משך הלימודים לפרק זמן מוגבל בלבד ורק במקרים חריגים. במקרים שבהם תאשר הוועדה הארכה, יכולה הוועדה לדרוש מהסטודנטים לעמוד בדרישות אקדמיות נוספות כגון: לימוד קורסים נוספים או בחינה מחדש במקום קורסים שנלמדו (באו"פ או במוסד אחר) יותר מ-4 שנים קודם למועד סיום הלימודים המאושר.


חידוש לימודים לאחר הפסקה 

על סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם לתקופה העולה על שנתיים, לפנות אל הוועדה לתואר שני באסטרופיסיקה על מנת שתאשר את המשך לימודיהם. הוועדה תדון בבקשה על סמך הישגיהם, משך זמן הפסקת הלימודים ונתונים נוספים. הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנטים דרישות לימודיות נוספות ולהגביל את משך לימודיהם עד להשלמת התואר.


הדרישות לתואר  

 1. יש ללמוד קורסים בהיקף כולל של לפחות 30 נ"ז ולהרשם לעבודת תזה.

 2. הקורסים בתכנית מחולקים לקורסי חובה, קורסי בחירת חובה (של שניים מתוך שלושה קורסים), וקורסי בחירה. יש להשלים בהצלחה את כל קורסי החובה (בהיקף של 10 נ"ז), קורסי בחירת החובה (בהיקף של 8 נ"ז) וכן קורסי בחירה בהיקף של לפחות 12 נ"ז.

 3. חלק מהקורסים פתוחים גם לתלמידי תואר ראשון – אין לכלול בתכנית קורסים שנלמדו במסגרת התואר הראשון. 

 4. ניתן לבקש לקחת גם קורסים באוניברסיטה הפתוחה מחוץ לרשימה הזו באישור מראש של המנחה לתזה וועדת התואר השני. במסגרת קורסי הבחירה או בחירת החובה ניתן לקחת עד שני קורסים מתקדמים מתואר ראשון מתוך הרשימה שמפורטת בהמשך.1

 5. יש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס השתתפות בסמינר השבועי של ARCO (קורס 22308). קורס זה אינו כרוך בתשלום ואינו נספר במניין הקורסים.

 6. יש לסיים את חובת הקורסים לתואר תוך שנתיים ממועד תחילת הלימודים כסטודנט מן המניין. במקרים מיוחדים ניתן להגיש לוועדה לתואר שני באסטרופיסיקה בקשה מנומקת למתן ארכה.

 7. יש לכתוב עבודת תזה נוסף על לימוד הקורסים כאמור בסעיף 1 לעיל.

 8. יש לסיים את כל החובות לתואר תוך 4 שנים ממועד תחילת הלימודים כסטודנט מן המניין.

 9. בתום כל שנת לימודים תבחן הוועדה לתואר השני את המשך הלימודים של כל סטודנט בהתאם להישגיו במחקר ובקורסים.


תוכנית הלימודים

א. היקף הלימודים

יש ללמוד לפחות 30 נקודות זכות בקורסים וכן תזה (המקנה 12 נ"ז נוספות).

ב. קורסי חובה

10 נ"ז

​קורס

​רמה

​נקודות זכות

​0321-4320-01 תצפיות אסטרונומיות

​לתואר שני (אוניברסיטת ת"א)

4

​מבנה והתפתחות כוכבים

מתקדם

​4

22307 ​סמינר מתקדם באסטרופיסיקה

​סמינריוני לתואר שני

2

22308 ​השתתפות בקולוקוויום של מרכז המחקר באסטרופיסיקה (ARCO)

​לתואר שני

​0

ג. קורסי חובת בחירה

בחירת חובה: 8 נ"ז. יש לבחור לפחות 2 קורסים מתוך שלושת הקורסים הבאים (את הקורס שלא נבחר כאן ניתן לבחור במסגרת קורסי הבחירה):

​קורס

​רמה

​נקודות זכות

​22301 תהליכי קרינה באסטרופיסיקה

​לתואר שני 

4

20965 מכניקת הזורמים1מתקדם

​4

22300 ​תורת היחסות הכללית

 לתואר שני

4

ד. קורסי בחירה

לפחות 12 נ״ז. בחירת קורסי הבחירה תעשה בהתייעצות עם המנחה/ים ובאישור הוועדה לתואר שני באסטרופיסיקה.

​קורס

רמה

​נקודות זכות

​ ​22304 אסטרופיסיקה של אנרגיות גבוהות

​לתואר שני

​4

22305​ מבוא לקוסמולוגיה

​לתואר שני

4

​22303 כוכבי לכת - יצירה והתפתחות

​לתואר שני

​4

​118111 דינמיקה של כוכבים וגלקסיות2

​לתואר שני (הטכניון)

​4

​22302 יצירת והתפתחות גלקסיות

​לתואר שני

​4

0321-4327-01 ​התווך הבין-כוכבי2

​לתואר שני (אוניברסיטת ת"א)

​4

​22306 תורת שדות קוואנטית

​לתואר שני

​4

​פיסיקת פלסמה1

​מתקדם

​4

​20432 מבוא לפיסיקה חישובית1

​רגיל (2) / מתקדם (3)

5

1 במסגרת קורסי הבחירה או בחירת החובה אפשר לכלול עד 2 קורסים לתואר ראשון. אין לכלול בתכנית קורסים שנלמדו במסגרת התואר הראשון. ניתן לבקש לקחת גם קורסים של האו"פ מחוץ לרשימה הזו באישור המנחה לתזה וועדת התואר השני.

2 במסגרת קורסי הבחירה אפשר לכלול עד קורס אחד מחוץ לאו"פ.


עבודת תזה

יש להירשם לעבודת תזה נוסף על לימוד הקורסים (22399 עבודת תזה באסטרופיסיקה).


אישור תכנית הלימודים 

הוועדה לתואר שני באסטרופיסיקה תדון בתכנית הלימודים שיגישו הסטודנטים, תחליט אם לאשרה (עם או בלי שינויים) ותודיע על כך לסטודנטים. תוקף אישור תכנית הלימודים הוא לשלוש שנים. אם במהלך לימודיהם של הסטודנטים יחולו שינויים בתנאי הקבלה של קורס כלשהו הכלול בתכנית הלימודים, יהיה עליהם לערוך שינויים בתכנית בהתאם לתנאים התקפים בזמן ההרשמה לקורס. אין באישור תכנית הלימודים כדי לפטור את הסטודנטים מעמידה בתנאי הקבלה לקורסים. כמו כן, אם האוניברסיטה תפסיק ללמד קורס/ים הכלולים בתכנית, יהיה על הסטודנטים לבחור קורס/ים חלופיים.


שינוי תכנית הלימודים ביוזמת הסטודנטים 

שינוי הקורסים: סטודנטים שירצו לשנות את תכנית הלימודים, יוכלו  להגיש לוועדה לתואר שני באסטרופיסיקה בקשה לשינוי תכנית הלימודים שאושרה להם. הוועדה תשקול את הבקשה ותחליט אם לאשרה.


מיומנות ביבליוגרפית 

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לסטודנטים המעוניינים הדרכה ביבליוגרפית במתכונת מקוונת, שנועדה להקנות מיומנות בחיפוש ובאיתור ביבליוגרפיה הנחוצה לכתיבת עבודות. פרטים על ההדרכה הביבליוגרפית אפשר למצוא באתר הספרייה של האוניברסיטה הפתוחה.


זכאות לתואר 

סטודנטים יהיו זכאים לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים האלה:

 • סיום כל ההשלמות (אם נדרש להשלמות);

 • סיום בהצלחה של כל הקורסים  בתכנית הלימודים המאושרת;

 • כתיבת עבודה תזה, הצגתה בפורום המתאים, וקבלת  ציון 75 לפחות.


ציון התואר 

הציון הסופי לתואר ייקבע לפי השקלול הבא: ממוצע ציון הקורסים - 50% וציון התזה - 50%.