תנאי הקבלה לתוכנית

הגשת מועמדות לתואר שני באסטרופיסיקה אפשרית למי שבידם תואר ראשון (או הנמצאים בסמסטר האחרון ללימודים) בפיסיקה, באסטרופיסיקה או בתחום קרוב, עם ציון ממוצע של 80 ומעלה. ממוצע של 85 ומעלה בתואר הראשון מבטיח קבלה לתוכנית. אם הממוצע הוא בין 80 ל-84.99, ייערך ראיון קבלה אישי על-ידי ועדת קבלה. 

עבור מועמדים ומועמדות ללא תואר ראשון חד-חוגי מלא בפיסיקה או באסטרופיסיקה (לדוגמה, בעלי תואר דו-חוגי בפיסיקה ובתחום אחר או תואר חד-חוגי בתחום קרוב אך שונה), תוכל ועדת הקבלה לתואר לקבוע במידת הצורך קורסי השלמה מתאימים (אשר לא יחשבו לחלק ממניין הקורסים לתואר).

בעלי תואר ראשון בפיסיקה, באסטרופיסיקה או בתחום קרוב שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל יכולים להגיש מועמדות לוועדה לתואר שני. הוועדה תשקול את המועמדות ותחליט אם לקבלם על תנאי, עם השלמות או לדחותם.


הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות באופן מקוון באתר האוניברסיטה, על פי ההנחיות המופיעות באתר ההרשמה.

פתח הכל

הכרה בלימודים קודמים ממוסד אקדמי אחר

הוועדה התחומית לתואר שני תשקול להכיר בקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר לפני הקבלה ללימודי התואר השני באוניברסיטה הפתוחה, וזאת בתנאי שהושג בקורסים אלו ציון של 80 ומעלה ושלא נכללו בתואר קודם של הסטודנט או הסטודנטית. היקף ההכרה בלימודים קודמים לא יעלה על 2 קורסים בהיקף כולל של עד 8 נ"ז. 

לצורך ההכרה בלימודים קודמים יש לפנות אל מזכירות התואר השני עם הגשת המועמדות לתואר השני או בסמוך לתחילת הלימודים ולצרף את המסמכים המתאימים.


הרשמה לקורסים

מועמדות ומועמדים שקיבלו הודעה על קבלה ללימודים יקבלו גם קישור למערכת שאילתא ויוכלו להירשם לקורסים באמצעות המערכת. הרשמה לקורסים, שינויים בהרשמה, ביטול הרשמה וכדומה ייעשו בהתאם לנהלים ולהנחיות ההרשמה המפורטים באתר ההרשמה.