בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה1

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

לתואר בוגר במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח, ובכללן – לפחות 72 נ"ז במוסיקה

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן – לפחות 12 נ"ז במוסיקה ולפחות 6 נ"ז נוספות במדעי הרוח2

לתואר בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה:

(‏i‎)‏ לפחות 72 נ"ז במוסיקה ולפחות 18 נ"ז במדעי החברה3

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן – לפחות 12 נ"ז במוסיקה, ולפחות 6 נ"ז נוספות במדעי הרוח או במדעי החברה.

ב. לימודי מוסיקה: 72 נ"ז

קורסי תשתית – 6 נ"ז

רמה

נ"ז

מוסיקה ממבט ראשון (‏10148‎)‏ 4

פ

3

מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב (‏10158‎)‏

פ

3

חובה – 27 נ"ז

מבוא למוסיקה (‏10113‎)‏ 5

פ

6

פיתוח שמיעה (‏10167‎)‏ 5

פ

3

תולדות המוסיקה המערבית א (‏10732‎)‏

ר

6

תולדות המוסיקה המערבית ב (‏10733‎)‏

ר

6

מבנים הרמוניים א (‏10677‎)‏ 5

ר

3

מבנים הרמוניים ב (‏10743‎)‏

ר

3

קורסים באתנו-מוסיקולוגיה – לפחות 6 נ"ז

מוסיקה פופולרית בישראל (‏10785‎)‏

ר

6

המוסיקה הערבית במזרח התיכון (‏ 10740 ‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 18 נ"ז

התנסויות סימפוניות (‏10164‎)‏

פ

3

האופרה (‏10411‎)‏

ר

6

תולדות הג'ז (‏10719‎)‏

ר

6

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (‏10251‎)‏

ר

6

הסגנון הקלאסי (‏10626‎)‏

ר

6

מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (‏10767‎)‏

ר

6

קורסים מתקדמים –לפחות 12 נ"ז

בטהובן: מורד ורומנטיקן (‏10934‎)‏

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏ 6

מ

6

מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורת (‏ 10959 ‎)‏

מ

6

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במוסיקה.

ד. בחירה חופשית: 36 נ"ז

בבחירה החופשית אפשר לבחור גם קורסים מתוך קורסי הבחירה במוסיקה.

סטודנטים לתואר בוגר במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה חייבים ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת7

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

על הסטודנטים הבוחרים בתכנית זו לפנות לייעוץ אל ענת שרון.

2

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי הרוח.

3

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה.

4

סטודנטים שיוכיחו ידע מקביל יהיו פטורים מחובה זו, וישלימו את נקודות הזכות הנדרשות במוסיקה מתוך קורסי הבחירה.

5

סטודנטים השולטים בחומר הנלמד בקורס זה יוכלו לקבל פטור מלימודו באמצעות עמידה בבחינה. יש לקבל אישור לגשת לבחינה מהיועצת לסטודנטים למוסיקה, ענת שרון. קבלת הפטור מותנה בציון 80 לפחות בבחינה. הפטור אינו מקנה נקודות זכות. סטודנטים שקיבלו פטור מקורס חובה, ישלימו את מכסת נקודות הזכות הנדרשות במוסיקה מתוך קורסי הבחירה שבתכנית.

6

העבודה הסמינריונית בקורס זה חייבת לכלול היבט מוסיקלי מובהק.

7

נדרש רק לתואר במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה, ולא לתואר במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה.