בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה1

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏, התכנית לא תפתח לסטודנטים חדשים שהחלו לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה החל מסמסטר א2021. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית קודם לכן יוכלו להשלים תואר זה עד סמסטר ג2025 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן תסגר התכנית לכולם.

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

לתואר בוגר במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח, ובכללן – לפחות 72 נ"ז במוסיקה

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן – לפחות 12 נ"ז במוסיקה ולפחות 6 נ"ז נוספות במדעי הרוח2

לתואר בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה:

(‏i‎)‏ לפחות 72 נ"ז במוסיקה ולפחות 18 נ"ז במדעי החברה3

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן – לפחות 12 נ"ז במוסיקה, ולפחות 6 נ"ז נוספות במדעי הרוח או במדעי החברה.

ב. לימודי מוסיקה: 72 נ"ז

קורסי תשתית – 6 נ"ז

רמה

נ"ז

מוסיקה ממבט ראשון (‏10148‎)‏ 4

פ

3

מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב (‏10158‎)‏

פ

3

חובה – 27 נ"ז

מבוא למוסיקה (‏10113‎)‏ 5

פ

6

פיתוח שמיעה (‏10167‎)‏ 5

פ

3

תולדות המוסיקה המערבית א (‏10732‎)‏

ר

6

תולדות המוסיקה המערבית ב (‏10733‎)‏

ר

6

מבנים הרמוניים א (‏10677‎)‏ 5

ר

3

מבנים הרמוניים ב (‏10743‎)‏

ר

3

קורסים באתנו-מוסיקולוגיה – לפחות 6 נ"ז

מוסיקה פופולרית בישראל (‏10785‎)‏

ר

6

המוסיקה הערבית במזרח התיכון (‏ 10740 ‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 18 נ"ז

התנסויות סימפוניות (‏10164‎)‏

פ

3

האופרה (‏10411‎)‏

ר

6

תולדות הג'ז (‏10719‎)‏

ר

6

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (‏10251‎)‏

ר

6

הסגנון הקלאסי (‏10626‎)‏

ר

6

מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (‏10767‎)‏

ר

6

קורסים מתקדמים –לפחות 12 נ"ז

בטהובן: מורד ורומנטיקן (‏10934‎)‏

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏ 6

מ

6

מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורת (‏ 10959 ‎)‏

מ

6

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במוסיקה.

ד. בחירה חופשית: 36 נ"ז

בבחירה החופשית אפשר לבחור גם קורסים מתוך קורסי הבחירה במוסיקה.

סטודנטים לתואר בוגר במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה חייבים ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת7

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

על הסטודנטים הבוחרים בתכנית זו לפנות לייעוץ אל הדס גולדשמיט-חלפון.

2

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי הרוח.

3

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה.

4

סטודנטים שיוכיחו ידע מקביל יהיו פטורים מחובה זו, וישלימו את נקודות הזכות הנדרשות במוסיקה מתוך קורסי הבחירה.

5

סטודנטים השולטים בחומר הנלמד בקורס זה יוכלו לקבל פטור מלימודו באמצעות עמידה בבחינה. יש לקבל אישור לגשת לבחינה מהיועצת לסטודנטים למוסיקה, הדס גולדשמיט-חלפון. קבלת הפטור מותנה בציון 80 לפחות בבחינה. הפטור אינו מקנה נקודות זכות. סטודנטים שקיבלו פטור מקורס חובה, ישלימו את מכסת נקודות הזכות הנדרשות במוסיקה מתוך קורסי הבחירה שבתכנית.

6

העבודה הסמינריונית בקורס זה חייבת לכלול היבט מוסיקלי מובהק.

7

נדרש רק לתואר במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה, ולא לתואר במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה.