ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ בסוציולוגיה במסלול התמחות חברה ותרבות

המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על מסלול ההתמחות ניתן אך ורק במסמך נלווה לתעודת הבוגר.

יש לצבור לפחות 122 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות (110 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - 17 נ"ז

ב - לימודי סוציולוגיה: חובה ובחירה - 87 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 33 נ"ז


מסלול התמחות חברה ותרבות: חובה - 30 נ"ז [94]
שני הקורסים:


קורס אחד מתוך:

שני קורסים מתוך:

בחירה - 24 נ"ז

בבחירה יש לכלול 12 נ"ז מאשכול א ו-12 נ"ז מתקדמות מאשכול ב (בקורסים שלא נלמדו במסגרת המסלול)

אשכול א
אשכול ב [95]
ג - בחירה חופשית: 6 נ"ז מתוך אשכול ג [96]

ד - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות ובהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת. אחת מהעבודות תיכתב במסגרת הקורסים המתקדמים שנלמדו במסלול חברה ותרבות.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

92

או שלושת הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112), רגרסיה וניתוח שונות (10286). מי שלמדו את שלושת הקורסים האלה יצברו בלימודי התשתית 5 נ"ז נוספות, ולפחות 122 נ"ז בתכנית כולה. 

93

קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר ב2022 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2022 רשאים לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם במסגרת לימודי הבחירה. מי שלא יילמדו את הקורס יידרשו לצבור במסגרת לימודי התשתית 11 נ"ז במקום 17 נ"ז, ובמסגרת הבחירה החופשית (אשכול ג) 12 נ"ז במקום 6 נ"ז.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

94

מי שלמדו את הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503), סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921) שאינם מוצעים עוד, הקורס יחשב להם במסגרת לימודי החובה במסלול.

97

זמנית הקורס אינו נלמד.

95

מי שלמדו את הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503), סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921), מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (10376), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה מתקדמים מקבוצה זו. 

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

96

מי שלמדו את הקורס מבוא ללימודי תקשורת (10408) וכן את הקורס פסיכולוגיה חברתית (10104), לפני א2023 או שהם נכללים להם בתכנית מאושרת ותקפה, הקורסים יחשבו במסגרת קורסי הבחירה בסעיף זה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים