ידיעון תשפ"ד

בוגר בכלכלה ובסוציולוגיה (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 137 נ"ז ( 125 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: חובה - 16 נ"ז

חוג בכלכלה לתואר דו-חוגי

לימודי כלכלה: 64 נ"ז [265]

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 37 נ"ז [265]

בחירה - לפחות 21 נ"ז [265]

בבחירה יש לכלול לפחות שלושה קורסים מקבוצה א, ולפחות 12 נ"ז מתקדמות בסך הכל.

קבוצה א [268]קבוצה ב


דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בכלכלה.[2566]

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך, וסווגו בבחינת המיון לרמת אנגלית 'מתקדמים ב' או רמת 'פטור' , יכולים לעמוד בדרישת קורס תוכן באנגלית באמצעות השתתפות בסדנה סמינריונית לכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית וכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית.

הערות

265

החל מסמסטר א2022 השתנה היקף נקודות הזכות בכמה קורסים בתכנית.  עם זאת, לא השתנו הדרישות הבאות להשלמת החוג : (‏א‎)‏ קורסי החובה בכלכלה ; (‏ב‎)‏ לפחות חמישה קורסי בחירה בכלכלה, מהם לפחות שלושה קורסים  מתקדמים מקבוצה א' וקורס מתקדם נוסף מקבוצה א' או מקבוצה ב'; (‏ג‎)‏ עבודה סמינריונית בכלכלה. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 יוכלו לצבור פחות מ-64 נקודות זכות בלימודי החובה והבחירה בחוג בכלכלה ובלבד שיעמדו בדרישות (‏א‎)‏-(‏ג‎)‏.
מי שילמדו את הקורס כלכלה יישומית משלבת התנסות מעשית (‏11304‎)‏ יעמדו בדרישה (ב) אם ילמדו שלושה קורסים מתקדמים מקבוצה א' כולל קורס זה, ועוד קורס בחירה אחד בכלכלה מקבוצה א' או קבוצה ב'.

264

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001), שאינו מקנה נקודות זכות.

266

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס 1 נ"ז פחות.

267

לפני סמסטר א2018 הקנה הקורס 1 נ"ז פחות.

268

מי שלמדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (10398, 3 נ"ז), נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בקבוצה זו.

269

או הקורס כלכלת ישראל משולב התנסות מעשית (10998) (6 נ"ז) שאינו נלמד עוד.

2785

בקורס זה מוצעות סדנאות לכתיבת עבודה סמינריונית בעברית ובאנגלית.  

2566

- מי שילמדו את הקורס 'תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול' (10599),או הקורס 'העדפה ובחירה חברתית' (10502) מסמסטר ב2024 ואילך, לא יוכלו עוד להרשם ולכתוב במסגרתם עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס/ים עד וכולל סמסטר א2024 יוכלו להרשם לכתיבת עבודה סמינריונית במסגרתם עד לסוף יולי 2024. לאחר מכן לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורסים אלה.

270

או הקורס כלכלה ציבורית משולב התנסות מעשית (10997) (6 נ"ז) שאינו נלמד עוד.

271

או הקורס כלכלה בין-דורית משולב התנסות מעשית (10996) (6 נ"ז) שאינו נלמד עוד.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

273

מי שלמדו את הקורס מסמסטר א2021 ואילך, אינם רשאים  לכתוב בו עבודה סמינריונית במסגרת תכנית לימודים זו.

274

חובה לכתוב בקורס זה עבודה סמינריונית למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

חוג בסוציולוגיה לתואר דו-חוגי

לימודי סוציולוגיה: 57 נ"ז

חובה - 33 נ"ז

בחירה - לפחות 18 נ"ז [426]

קורס
רמה
נ''ז

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בסוציולוגיה.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

149

או שלושת הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286)

426

מי שלמדו את הקורסים זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (10569)פערים ואי-שוויון בישראל (10576), תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503)סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921)נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (10347), מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי(10376), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה מתקדמים מקבוצה זו. 

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

427

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

264

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001), שאינו מקנה נקודות זכות.

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים