ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ בהיסטוריה עם לימודי חטיבה

יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז בכתיבת עבודות סמינריוניות‎) ולעמוד בדרישות הבאות:

  • לפחות 78 נ"ז בהיסטוריה

  • לפחות 24 נ"ז מתקדמות בהיסטוריה

א - לימודי תשתית (חובה) 6 נ"ז [2765]

ב - לימודי היסטוריה: קורסים ברמת פתיחה ורגילה - לפחות 54 נ''ז [2766,2758,2753,3326]

קורס
רמה
נ''ז

יש ללמוד לפחות 18 נ''ז בכל תקופה (העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת, העת החדשה), סה''כ 54 נ''ז.

I - העת העתיקה - לפחות 18 נ''ז [2766,2753]


II - ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - לפחות 18 נ''ז [2766,2753]


III העת החדשה - לפחות 18 נ''ז [2764,2766,2762,2753,3328]ג - לימודי היסטוריה: קורסים ברמה מתקדמת - לפחות 24 נ''ז [2758,2759]

קורס
רמה
נ''ז

יש ללמוד קורסים מתקדמים לפחות בשתי תקופות שונות.

I - העת העתיקהII - ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת


III - העת החדשה [2763]


ד - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות  בשתי תקופות שונות (העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת, העת החדשה) במסגרת הקורסים המתקדמים המפורטים בסעיף ג.

ה - לימודי חטיבה: חובה - לפחות 24 נ"ז

בשילוב לימודי חטיבה מתחום מדעי החברה, תיתכן דרישה של השלמת לימודי תשתית המהווים ידע דרוש או תנאי קבלה לקורסים שבחטיבה.

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בהיסטוריה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז מתקדמות מלימודי הבחירה בהיסטוריה.

ו - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

הערות

2765

הקורס הוא קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2024 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודים לפני סמסטר א2024 ובוחרים שלא ללמוד את הקורס, ילמדו 6 נ"ז נוספות בקורסים בהיסטוריה על פי בחירתם. לחלופין, יוכלו להשלים את הדרישות לתואר לפי תכנית הלימודים שפורסמה לפני א2024.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

2766

ניתן להחליף קורס אחד מרמה רגילה לקורס ברמה מתקדמת באותה תקופה

2758

לסטודנטים העתידים ללמד בבתי הספר השייכים לחינוך הערבי, ומתוך התחשבות בדרישות תכנית הלימודים, מומלץ ללמוד שניים מתוך הקורסים האלה: המזרח התיכון בין מלחמות העולם (10425) , בין ציון לציונות (10121), עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (10500), בימי שואה ופקודה (10234), מבית לאומי למדינה בדרך (10423) 

2753

אפשר להחליף נקודות זכות בקורסים רגילים לקורסים מתקדמים

3326

הקורס בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 (10121) יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2024ג.

2760

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס

2754

קורס זה עוסק במסגרת זמן רחבה ויכול להילמד במסגרת תקופות שונות, אך ניתן להחשיב אותו רק לתקופה אחת. פרטים ראו בתיאור הקורס. כמו כן, רצוי להיוועץ ביועץ התכנית.

2944

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת תקופת העת העתיקה (תקופה I) או תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (תקופה II), אך לא במסגרת שתי תקופות

2755

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת תקופת העת העתיקה (תקופה I) או תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (תקופה II), אך לא במסגרת שתי תקופות.

2756

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (תקופה II) או תקופת העת החדשה (תקופה III), אך לא במסגרת שתי תקופות.

2945

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (תקופה II) או תקופת העת החדשה (תקופה III), אך לא במסגרת שתי תקופות

2764

או תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18 .חלק א: צרפת (10282), תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18 .חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (10463), שאינם מוצעים עוד. הקורסים ייחשבו במניין נ"ז של הקורסים ברמה רגילה בעת החדשה

2762

מי שלמדו את הקורסים הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (10655), צמיחת המדינות החדשות באפריקה (10206), החברה הערבית בישראל (10657) לפני סמסטר 2021א, הקורסים ייחשבו להם במסגרת הקורסים הרגילים בתקופת העת החדשה.

מי שלמדו את הקורס מבוא לפוליטיקה השוואתית (10660) בגרסתו הקודמת לפני סמסטר א2019 ,הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בעת החדשה

3328

סטודנטים שלמדו את הקורס בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 (10121) שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

2757

או אחד מהקורסים תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18 .חלק א: צרפת (10282), תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18 .חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (10463), שאינם מוצעים עוד

2869

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

2759

מי שלמדו את הקורס חשיבה היסטורית (פרקים בפילוסופיה של ההיסטוריה) (10337) לפני סמסטר א2021, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה באחת התקופות: העת העתיקה, ימי הביניים או העת החדשה

2761

או הקורס חילופי משטרים ביוון הקלאסית (10306), שאינו מוצע עוד

2763

מי שלמדו את הקורסים סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (10594) הקורס ייחשב להם במסגרת הקורסי המתקדמים בתקופת העת החדשה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים