ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ בתקשורת

התכנית לתואר בוגר בתקשורת במתכונת חד-חוגית מחליפה, החל מסמסטר א2020, את התכנית לתואר בוגר במדעי החברה בהדגשת תקשורת, שאינה מוצעת עוד.

סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית לתואר בוגר במדעי החברה בהדגשת תקשורת ולא השלימו אותם עד סמסטר א2020, ימשיכו את לימודיהם לתואר החדש בוגר בתקשורת.

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות (108 נ"ז בלימוד קורסים, ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - 20 נ"ז [1650]

ב - לימודי תקשורת: 70 נ"ז [1653]

קורס
רמה
נ''ז
קורסי חובה - 44 נ"ז [1653]

קורסים מתקדמים - 18 נ"ז [1655]

יש לבחור 3 קורסים מבין:סדנאות - 8 נ"ז [1657]

יש לבחור ארבע סדנאות מבין: [1658]

ג - לימודי בחירה חופשית [1661,1653]

בלימודי הבחירה החופשית חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת[1653] אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים. כמו כן, יש להשלים את מכסת נקודות הזכות הנדרשת ל-108 נ"ז ולכלול לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

ד - דרישות סמינריוניות 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בתקשורת, שמהן לפחות עבודה אחת אמפירית.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

 לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1650

קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר ב2022 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2022 רשאים לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם במסגרת לימודי הבחירה. מי שלא יילמדו את הקורס יידרש ללמוד את אחד מן הקורסים: מבוא לסוציולוגיה (10134), מבוא לפסיכולוגיה (10136), התנהגות ארגונית-מקרו (10434), מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (10165) מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (10205). או את צמד הקורסים מבוא למקרוכלכלה (10126) ומבוא למיקרוכלכלה (10131).

ולצבור במסגרת לימודי התשתית 22-21 נ"ז.

1651

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

1652

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

1653

הקורס סוציולוגיה של התרבות (10659) הינו חובה למי שהחלו לימודיהם מסמסטר א2016 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני מועד זה, ויבחרו שלא ללמוד את הקורס  סוציולוגיה של התרבות, נדרשים ללמוד במקומו את שני הקורסים פסיכולוגיה חברתית (10104) ולהבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (10640) ולצבור 6 נ"ז נוספות בקורסי החובה שבסעיף ג ובסעיף ג כולו. הקורס להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע עונה על הדרישה לקורס מרחיב-דעת בתכנית, ומי שילמדו אותו במסגרת קורסי החובה אינם נדרשים לכלול קורס מרחיב-דעת במסגרת הבחירה החופשית כמפורט בסעיף ד.

1659

הסדנה מוצעת בפורמט מקוון עם חובת נוכחות במפגשים.

1662

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע  בהערת רגל בתיאור הקורס.

1663

בתכנית זו ניתן ללמוד רק סדנה אחת המשלבת סדנה והתמחות

1654

קורס זה הינו קורס חובה החל מסמסטר א2021. מי שלמדו את הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת:מבט מחודש (10712) עד סמסטר ב2020 (כולל) הקורס יחשב להם כקורס חובה במקומו.

1655

וכן הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503), סוגיותבסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921) שאינם נלמדים עוד.

1656

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

1657

מי שלמדו את סדנה בעריכה עיתונאית (10658)סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (10621), שאינן מוצעות עוד, הסדנאות תחשבנה להם במסגרת חובת הסדנאות.

1658

ניתן ללמוד רק 3 סדנאות אם אחת מהן היא סדנה המשלבת סדנה והתמחות. מי שלמדו בעבר את הסדנאות: עיתונאות בעידן הדיגיטלי (10618), יחסי ציבור (10763), לא יוכלו ללמוד את הסדנאות הכוללות סדנה והתמחות.  

1661

וכן הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712)  שהפך מקורס חובה לקורס בחירה. מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2021 הקורס ייחשב להם במסגרת לימודי החובה והם יהיו פטורים מלימוד הקורס מבוא למדיה חדשים (10838)

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים