ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר בתקשורת ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 134 נ"ז (128 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית) ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: חובה - 24 נ"ז

חוג בתקשורת לתואר דו-חוגי

לימודי תקשורת: 63 נ"ז

חובה - 35 נ"ז

סדנאות חובה - 4 נ"ז [432]

בחירה - 18 נ"ז [437,436]

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בתקשורת.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

150

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

431

קורס זה הינו  קורס חובה החל מסמסטר 2021א. מי שלמדו את הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712) עד סמסטר ב2020 (כולל) הקורס יחשב להם כקורס חובה במקומו.

432

מי שלמדו את סדנה בעריכה עיתונאית (10658)סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (10621), שאינן מוצעות עוד, הסדנאות תחשבנה להם במסגרת חובת הסדנאות. 

433

מי שלמדו את הקורס סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי (10618) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

2182

מי שלמדו את הקורס סדנת רדיו (10749) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

434

מי שלמדו את הקורס סדנה ביחסי ציבור (10763) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

435

הסדנה מוצעת בפורמט מקוון עם חובת נוכחות במפגשים.

437

מי שלמדו את הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503) (6 נ"ז), סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת ( 10921) (6 נ"ז) שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלו ייחשבו להם במסגרות לימודי הבחירה

436

סטודנטים לתואר בניהול ובתקשורת שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (10344) במסגרת החוג בניהול יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בחוג בתקשורת. לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז (כולן מתקדמות) במקום 18 נ"ז וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

438

מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2021 הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי החובה והם יהיו פטורים מלימוד הקורס מבוא למדיה חדשים (10838).

439

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

חוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים לתואר דו-חוגי

לימודי מדעי המחשב - מערכות ויישומים: 47 נ"ז

חובה - 24 נ"ז

בחירה - לפחות 20 נ"ז במדעי המחשב [554,560]

דרישות סמינריוניות - 3 נ"ז מס [555,556]

סדנה מרשימת הסדנאות בתכנית בוגר B.Sc. במדעי המחשב [557]מתקדם סמינריוני 3 נ"ז

או

סמינר מרשימת הסמינרים בתכנית בוגר B.Sc. במדעי המחשב [557]מתקדם סמינריוני 3 נ"ז

הערות

508

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור.

551

במקום  הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441) ניתן ללמוד את שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453, 3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז)

552

ניתן לבחור את אחד משני הקורסים בצירופים המותרים בתכנית הלימודים.

554

הלומדים לתואר בחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) ובחוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים חייבים לכלול בלימודי הבחירה את הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (20440) או מודלים חישוביים (20604) שאינם מופיעים ברשימת קורסי הבחירה.

560

סטודנטים שלמדו את הקורס שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין קורסי הבחירה בתכנית.

555

רשימת הקורסים בקבוצה זו היא איחוד רשימת הסמינרים ורשימת הסדנאות בתכנית בוגר .B.Sc במדעי המחשב. ניתן לבחור סמינר או סדנה.

556

הלומדים לתואר בחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) ובחוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים חייבים ללמוד את הסמינר: ממדעי המחשב להוראתם (20560).

557

פרט למספר מצומצם של קורסים שיש להם דרישות קדם שהסטודנטים בתכנית לא לומדים.

2494

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2024א

2581

הקורס עדיין אינו נלמד, הוא מתוכנן להילמד בסמסטר ב2024.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

186

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (20127) או שעמדו בבחינת פטור.

277

או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111).

178

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286).

207

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475), או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים