ידיעון תשפ"ה

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2022 ואילך ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.A.‎ בכלכלה עם לימודי חטיבה

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות (114 נ"ז בלימודי קורסים ועוד 6 נ"ז בכתיבת עבודה סמינריונית) ולעמוד בדרישות הבאות: [1466]

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.


i- החל מסמסטר א2022 השתנה היקף נקודות הזכות בכמה קורסים בתכנית. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ויסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג2026 (כולל), לא ידרשו לעמוד במכסת 120 נקודות זכות בתכנית כולה. על סטודנטים אלה לצבור לפחות 67 נ"ז בלימודי כלכלה (ובכללן ללמוד את קורסי החובה, ולפחות שבעה קורסים בבחירה מהם לפחות שלושה קורסים בכלכלה מקבוצה א), ולפחות 108 נ"ז בקורסים ו- 6 נ"ז בגין עבודה סמינריונית. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ויסיימו את לימודיהם לאחר סמסטר ג2026 יידרשו לצבור 120 נ"ז בתכנית זו.


א - לימודי תשתית: חובה - 13 נ"ז

ב - לימודי כלכלה: חובה ובחירה - 73 נ"ז [1469,1466,2041]

קורס
רמה
נ''ז

חובה - 37 נ"ז [1466][1469][2041]


בחירה - 36 נ"ז [1466][1469][1083][2041]

בבחירה יש לכלול לפחות שלושה קורסים מקבוצה א, ולפחות 18 נ"ז מתקדמות בסך הכל.

בלימודי הבחירה בכלכלה יש לכלול לפחות שבעה קורסים,  מהם לפחות שלושה קורסים מתקדמים מקבוצה א' ולפחות 18 נ"ז מתקדמות בסך הכל.

קבוצה א[1470]
קבוצה ב


ג - דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בכלכלה בקורס מקבוצה א. [1476][2573]

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך, וסווגו בבחינת המיון לרמת אנגלית 'מתקדמים ב' או רמת 'פטור' , יכולים לעמוד בדרישת קורס תוכן באנגלית באמצעות השתתפות בסדנה סמינריונית לכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית וכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית.

ד - לימודי חטיבה: חובה - לפחות 28 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בכלכלה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות כלליות לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

הערות לשילוב החטיבה במתמטיקה בתואר כלכלה חד-חוגי עם לימודי חטיבה

הבוחרים בחטיבה במתמטיקה פטורים מלימוד שני הקורסים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142), נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (10444). לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות 35 נ"ז. בנוסף עליהם לצבור את כל המכסה הנדרשת של נ"ז המתקדמות במסגרת התואר העיקרי.

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

הערות

1466

החל מסמסטר א2022 השתנה היקף נקודות הזכות בכמה קורסים בתכנית. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ויסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג2026 (כולל), לא ידרשו לעמוד במכסת 120 נקודות זכות בתכנית כולה. על סטודנטים אלה לצבור לפחות 67 נ"ז בלימודי כלכלה (ובכללן ללמוד את קורסי החובה, ולפחות שבעה קורסים בבחירה מהם לפחות שלושה קורסים בכלכלה מקבוצה א), ולפחות 108 נ"ז בקורסים ו- 6 נ"ז בגין עבודה סמינריונית. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ויסיימו את לימודיהם לאחר סמסטר ג2026 יידרשו לצבור 120 נ"ז בתכנית זו.

1467

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001), שאינו מקנה נקודות זכות.

1468

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס 1 נ"ז פחות.

1469

לפני סמסטר א2018 הקנה הקורס תורת המחירים ב (10628) 3 נ"ז. מי שלמדו את הקורס במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, ייצברו בלימודי החובה בכלכלה 1 נ"ז פחות ויידרשו לצבור בלימודי הבחירה בכלכלה 1 נ"ז נוספת.

2041

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס מבוא למיקרוכלכלה (10131) 3 נ"ז. מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2022, ייצברו בלימודי החובה בכלכלה 1 נ"ז פחות ויידרשו לצבור בלימודי הבחירה בכלכלה 1 נ"ז נוספת.

3425

אין ללמוד את הקורס עקרונות האקונומטריקה (אנגלית) 10887 בתכנית זו

 

1083

לפני סמסטר א2018 הקנה הקורס תורת המחירים ב (10628) 3 נ"ז. מי שלמדו את הקורס במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, ייצברו בלימודי החובה בכלכלה 1 נ"ז פחות ויידרשו לצבור בלימודי הבחירה בכלכלה 1 נ"ז נוספת.

1470

מי שלמדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (10398) (3 נ"ז), שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בקבוצה זו. 

1471

או הקורס כלכלת ישראל משולב התנסות מעשית (10998) (6 נ"ז) שאינו נלמד עוד.

2785

בקורס זה מוצעות סדנאות לכתיבת עבודה סמינריונית בעברית ובאנגלית.  

1472

או הקורס כלכלה ציבורית משולב התנסות מעשית (10997) (6 נ"ז) שאינו נלמד עוד.

2573

מי שילמדו את הקורס 'תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול' (10599),או הקורס 'העדפה ובחירה חברתית' (10502) מסמסטר ב2024 ואילך, לא יוכלו עוד להרשם ולכתוב במסגרתם עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס/ים עד וכולל סמסטר א2024 יוכלו להרשם לכתיבת עבודה סמינריונית במסגרתם עד לסוף יולי 2024. לאחר מכן לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורסים אלה.

1473

או הקורס כלכלה בין-דורית משולב התנסות מעשית (10996) (6 נ"ז) שאינו נלמד עוד.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1475

מי שלמדו את הקורס מסמסטר א2021 ואילך לא יוכלו לכתוב בו עבודה סמינריונית בתכנית זו.

1476

מי שהחלו ללמוד לפני סמסטר א2021 וכתבו או יכתבו עד סמסטר ג2023 עבודה סמינריונית במסגרת קורס מתקדם בכלכלה בקבוצה ב, העבודה הסמינריונית תחשב להם במסגרת הדרישות הסמינריוניות של התואר.

1477

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים