ידיעון תשפ"ה

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר בפיסיקה ובמדעי כדור הארץ (‏B.Sc.‎)

יש לצבור לפחות 148 נ"ז ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: לפחות 32 נ"ז

לימודי פיסיקה: 69 נ"ז [517]

קורס
רמה
נ''ז
חובה - לפחות 63 נ"ז ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות

 אחד מתוך שני הקורסים הבאים:


בחירה - בבחירה יש לכלול לפחות 6-5 נ"ז להשלמת 69 הנ"ז הנדרשות בפיסיקה וכן לכלול נ"ז מתקדמות להשלמת הדרישות ל-21 נ"ז מתקדמות.


רגיל (3) / מתקדם (3)
6לכל היותר 2 מבין 3 הקורסים הבאים:


לימודי מדעי כדור הארץ: לפחות 47 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 23 נ"ז

בחירה - לפחות 24 נ"ז מרשימות (i), (ii), (iii), (בהתאם לדרישות המצויינות בראש כל רשימה)

(i)  קורסים רגילים -לפחות 4 נ"ז

(ii) קורסי מעבדה-  לפחות שני קורסי מעבדה

(iii) לפחות 15 נ"ז מהן לפחות קורס סמינריוני אחד[2081]דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

3206

סטודנטים שלמדו את הקורס יסודות התיכנות בשפת java 20478, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין קורסי התיכנות.

517

לסטודנטים שלא עברו פיסיקה ומתמטיקה תיכונית ברמה של 5 יחידות בציון 80 לפחות, הקורסים יסודות הפיסיקה א + ב (שאינם חלק מהתכנית) הם רקע דרוש ללימוד כל קורס אחר בפיסיקה. במקומם אפשר ללמוד את הקורס יסודות הפיסיקה (20125).

519

קורס שאינו נלמד במסגרת לימודי החובה.

520

למי שיבחרו ללמוד את שני הקורסים, קורס אחד ייחשב במסגרת לימודי החובה והאחר במסגרת לימודי הבחירה.

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 

3329

החל מסמסטר א2025 רמת הקורס השתנתה ממתקדם סמינריוני למתקדם.  סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם סמינריוני.

2784

החל מסמסטר ב2019 יש ללמוד את הקורס פיסיקה קוואנטית 1 (‏‏20320‎‎)‏ במסגרת קורסי החובה בתכנית. חובה זו אינה חלה על סטודנטים שלמדו את הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ לפני סמסטר ב2019. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, יקבלו בגין קורס הבחירה תורת הקוואנטים א (‏‏20522‎) רק 2 נ"ז עקב החפיפה בין הקורסים.

518

לקורס זה תנאי קבלה של קורסים בכימיה, שאינם נכללים בתכנית. נא ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

521

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

3044

 או קורס 20943 פיסיקה קוואנטית 2 שאינו מוצע עוד.

522

מי שילמדו את שלושת הקורסים פרויקט מתקדם בפיסיקה א (20382)פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (20383)פרויקט מחקר בפיסיקה (20578), יזוכו ב-7 נ"ז בלבד.

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

523

לימוד שני הקורסים צפונות כדור הארץ (20117)ומבוא למדע כדור הארץ (06101) מזכה ב10 נ"ז בלבד בשל חפיפה חלקית בנושאי הלימוד. מאחר והקורס צפונות כדור הארץ נלמד כקורס חובה יעניק הקורס מבוא למדי כדור הארץ לתלמידי החוג 4 נ"ז בלבד.

2384

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

2081

או הקורס 20548 שיטות אפיון מינרלים וסלעים שאינו מוצע עוד, נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2021. 

525

במסגרת הלימודים לתואר ניתן ללמוד לכל היותר 2  קורסים בין אוניברסיטאיים (6 נ"ז מתקדמות)

1478

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2385

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים