ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ בפילוסופיה עם לימודי חטיבה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

יש לצבור לפחות 120 נ"ז (ובהן 26 נ"ז מתקדמות ו- 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי פילוסופיה: חובה ובחירה - 84 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
(i) לימודי יסוד: חובה - 28 נ"ז

(ii) תולדות הפילוסופיה במאה העשרים: 4 נ"ז

אחד מבין הקורסים הבאים:


(iii) מבואות תחומיים: 30-28 נ"ז

יש ללמוד חמישה מבין הקורסים הבאים, או ארבעה מביניהם וכן קורס אחד נוסף -
או מהקורסים בתולדות הפילוסופיה במאה העשרים ‏(ii‎)‏; או מקורסי הבחירה המתקדמים מסעיף (iv) (מעבר למינימום הנדרש בכל סעיף).

בכל מקרה אין ללמוד מסעיף זה יותר מאחד מן הקורסים פילוסופיה של החינוך (10765) ופילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (10412).
(iv) קורסי בחירה מתקדמים - 24-22 נ"ז [1801,2042,3045]

לפחות 4 מבין הקורסים הבאים בהיקף שישלים את מכסת נקודת הזכות בפילוסופיה ל-84 נ"ז לפחות.
ב - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בפילוסופיה.[110]

ג - שילוב חטיבה בתואר

בלימודי החטיבה יש לצבור 30-24 נ"ז. בשילוב לימודי חטיבה מתחום מדעי החברה, תיתכן דרישה של השלמת לימודי תשתית המהווים ידע דרוש או תנאי קבלה לקורסים שבחטיבה.

ד - לימודי חטיבה: חובה - לפחות 24 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בפילוסופיה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

 

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. נ"ז מתקדמות אלה יש ללמוד בנוסף ל-24 נ"ז המתקדמות הדרושות בפילוסופיה.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

הערות

1717

הקורס בפיתוח

1801

מי שלמדו את הקורס המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎) לפני סמסטר 2023א, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה המתקדמים בסעיף iv.

2042

לסטודנטים שלמדו את הקורס  דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (10555), לפני סמסטר א2022, הקורס ייחשב במניין נקודות הזכות בקורסי הבחירה המתקדמים בפילוסופיה.  

3045

סטודנטים שלמדו את הקורס סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג  (10977) שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

109

ההרשמה לסמינר מותנית בקבלת הזמנה להשתתף בו. ניתן ללמוד שניים מתוך שלושת הסמינרים סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (10952)סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (10967)סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (10977), בתנאי שבכל פעם יילמד הקורס בנושא שונה.

110

על כל עבודה סמינריוניות בפילוסופיה להיכתב בתחום שבו נלמדו לפחות שני קורסים מלבד הקורס שבו נכתבת העבודה, בהתאם לאישור יועצ/ת התכנית. לכן על הסטודנטים להיוועץ ביועצ/ת התכנית בעת בחירת קורסים מתקדמים. תנאי להגשת כל עבודה סמינריונית הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה (‏דהיינו השתתפות במפגש אחד לכל עבודה)‏. על הסטודנטים להרשם להשתתפות בכל מפגש אצל אחראי המפגשים במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה, ומדעי היהדות (ד"ר רמי ישראל, ramiis@openu.ac.il) מייד לאחר אישור נושא העבודה, ולהשתתף במפגש במהלך כתיבת העבודה,  בשלב שבו יוכלו ליישם בעבודה את ההערות שיושמעו במפגש.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים