ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

חוג במדעי הקוגניציה לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 80 נ"ז ובהן לפחות 16 נ"ז מתקדמות  ו-6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית

לימודי תשתית: חובה - 21 נ"ז

הערות ללימודי התשתית

בשילוב החוג במדעי הקוגניציה עם החוג במתמטיקה, אין ללמוד במסגרת לימודי התשתית של החוג במדעי הקוגניציה את הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406) ואלגברה לינארית לתלמידי מדעים (20430). הקורס אלגברה לינארית 1 (20109), שנכלל בלימודי התשתית של החוג במדעי הקוגניציה נלמד במסגרת קורסי החובה של החוג במתמטיקה.

כמו כן, חובה ללמוד את אחד משני הקורסים: הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב (‏20425‎) או תורת ההסתברות (20416) במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111‏). סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני א2022 יכולים לבחור את הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (30203) במקום אחד משני קורסי ההסתברות(20416, 20425) . סטודנטים שיבחרו ללמוד את הקורס 20416, יצטרכו להשלים בעצמם חומר בסטטיסטיקה תיאורית מתוך ספרי אחד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, כהכנה ללימוד קורסי הסטטיסטיקה האחרים הכלולים בתכנית.

בשילוב החוג במדעי הקוגניציה עם החוג בפסיכולוגיה, במקום הקורס הסקה סטטיסטית (30204), יש ללמוד את צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286).

בשילוב החוג במדעי הקוגניציה עם החוג במדעי המחשב, אין ללמוד במסגרת לימודי התשתית של החוג במדעי הקוגניציה את הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406) ואלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (20430). הקורס אלגברה לינארית 1 (20109), שנכלל בלימודי התשתית של החוג במדעי הקוגניציה, הוא חובה בלימודי התשתית של החוג במדעי המחשב. בנוסף, בשילוב זה, לימוד הקורס הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (20425), שהוא חובה בלימודי התשתית של החוג במדעי המחשב, פוטר מלימוד אחד משני הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (30203), בלימודי התשתית של החוג במדעי הקוגניציה.

קורסים בהיקף של לפחות 59 נ"ז

לימודי מדעי המחשב: חובה - 6-4 נ"ז

לימודי פסיכולוגיה: חובה - 12 נ"ז

לימודי פילוסופיה: חובה - 12 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

לימודי בלשנות: חובה - 6 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

לימודי מדעי הקוגניציה: 19 נ"ז

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת באחד מבין הקורסים המתקדמים בתכנית החוג במדעי הקוגניציה.

מסלול למצטיינים במדעי הקוגניציה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מסלול למצטיינים לסטודנטים הבוחרים באחת משלוש התכניות הדו-חוגיות במדעי הקוגניציה: בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה, בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה או בוגר במדעי המחשב ובמדעי קוגניציה (ייתכן שבעתיד ייפתח המסלול לתלמידים לתארים אחרים).

תנאי הקבלה וההשתייכות למסלול

יתקבלו סטודנטים שיוכיחו את הצטיינותם על פי עמידתם בתנאי הסף כמפורט בסעיפים א-ג כלהלן:

א. ציון של 85 לפחות בכל אחד מארבעת הקורסים הבסיסיים בתכנית החוג למדעי הקוגניציה: סטטיסטיקה למדעי החברה א או הסתברות לתלמידי מדעי המחשב, פילוסופיה של הנפש בתקופתנו, יסודות התכנות בשפת Java [2181] או יסודות התכנות בפייתון [483] (או ציון של 80 לפחות במבוא למדעי המחשב ושפת Java, או באחת מהחלופות האחרות לקורס זה בתכנית), פסיכולוגיה פיזיולוגית. סטודנטים שהוכרו להם לימודים קודמים בקורסים הדומים בתכניהם לקורסים אלה, ציוני הקורסים שהוכרו ייחשבו לעניין שאלת זכאותם להשתייך למסלול המצטיינים.

ב. ציון ממוצע משוקלל של 90 לפחות בארבעת הקורסים הללו (או ציון ממוצע משוקלל של 88 לפחות אם נכלל ביניהם קורס חלופי ליסודות התכנות בשפת Java או יסודות התכנות בפייתון[483]).

ג. ציון ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בכל הקורסים שנלמדו בחוג למדעי הקוגניציה (או ציון ממוצע משוקלל של 84 לפחות אם נכלל ביניהם קורס חלופי ליסודות התכנות בשפת Java או יסודות התכנות בפייתון[483]). כמו כן, נדרש ציון ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בכל הקורסים שנלמדו בחוג האחר (פסיכולוגיה, פילוסופיה או מדעי המחשב).

ד. המצטיינים מבין הסטודנטים שעמדו בתנאים א-ג יוכלו להתקבל למסלול למצטיינים, בכפוף לראיון קבלה ובהתאם לכמות המלגות הפנויות בשנה האקדמית שלאחר סיום ארבעת הקורסים המוזכרים בסעיף א.

ה. על סטודנטים שיתקבלו למסלול המצטיינים יהיה להגיש לוועדה לאישור תכניות לימודים בקשה לאישור תכנית לימודים לתואר בוגר בחוג למדעי הקוגניציה ובחוג הנוסף הרלוונטי למסלול המצטיינים, וזאת תוך שלושה חודשים מיום שיתקבלו למסלול. אם לא יגישו תכנית כאמור, תבוטל קבלתם למסלול המצטיינים, הם יצורפו אליה מחדש לאחר הגשת התכנית.

ו. סטודנטים שיתקבלו למסלול למצטיינים יישארו שייכים אליו כל עוד הם עומדים בתנאי ג שלעיל, וכל עוד לא נכשלו בקורס כלשהו הכלול באחד מחוגי הלימוד שלהם. העמידה בתנאים אלה תיבחן מחדש בסוף כל שנה אקדמית. סטודנטים שהתקבלו למסלול המצטיינים ואשר נשרו ממנו עקב אי עמידה באחד מן התנאים הללו או בשניהם יושבו למסלול המצטיינים אם שיפרו את ממוצע הציונים שלהם כנדרש או למדו שוב את הקורס שבו נכשלו ועברו אותו בהצלחה, בהתאמה.

הטבות

סטודנטים אשר יתקבלו למסלול למצטיינים יזכו בהטבות כדלקמן:

1. יקבלו מלגות שכ"ל לכל הקורסים שיילמדו בשנה אקדמית שבה יילמדו לפחות 6 קורסים בשנה (‏לפחות 2 קורסים בכל אחד משני החוגים), כל עוד הדבר יתאפשר בהתאם לתכנית הלימודים שהגישו ולהיצע הקורסים בשנה המדוברת‎‏, החל מהשלב שבו התקבלו למסלול וכל עוד הם שייכים אליו. סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה שלהם יקבלו מלגות שכ"ל עבור הקורסים שציונם משתקלל בציון לתואר שנותרו להם - יהא מספרם אשר יהא. המלגה לכל קורס תכסה את שכר הלימוד הבסיסי לקורס, בכל הקורסים שבהם הם חייבים בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה להם ואשר חייבים בשכר לימוד, ובכללם אנגלית למתקדמים.

2. יופנו לחבר סגל בכיר אשר ייעץ להם בכל היבט הקשור ללימודים.

3. ישתתפו בסמינר למצטיינים לפי הפירוט הבא:

ההשתתפות בסמינר המצטיינים היא חובה לתלמידי מסלול המצטיינים.

4. לסטודנטים במסלול למצטיינים תהיה האפשרות לבצע פרויקט מחקר בהנחיית חבר/ת סגל בכיר, וזאת בתנאי שיימצא נושא לפרויקט מחקר המעניין הן את התלמיד והן את חבר/ת סגל, ושחבר הסגל יסכים להנחות בפרויקט וכתלות בצרכי חבר הסגל ובאפשרותו לתמוך בסטודנט. סטודנטים  שיבצעו פרויקט כזה יזכו לתגמול כספי, בנוסף למלגת שכ"ל.

סטודנטים שעומדים בתנאי הקבלה מוזמנים להעביר גיליון ציונים לגברת נועה שלו בדוא"ל: [email protected] במהלך חודש ספטמבר הקודם לתחילת השנה האקדמית.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות לשילוב החוג במדעי הקוגניציה עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי הקוגניציה

בלימודי הבחירה בחוג בניהול אין לבחור את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142).

דרישות ייחודיות לתואר במדעי המחשב ובמדעי הקוגניציה

לתואר זה אין ללמוד את הקורסים: יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎), יסודות התכנות בשפת פייתון (20605), תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון (20606)‏ במסגרת החוג במדעי הקוגניציה, אלא את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441), שהוא חובה בחוג במדעי המחשב. לימוד קורס זה פוטר מלימודי מדעי המחשב בחוג במדעי הקוגניציה.

לימוד הקורס לוגיקה למדעי המחשב (20466), שהוא חובה בחוג במדעי המחשב, פוטר מלימוד הקורס מבוא ללוגיקה (10703) בחוג במדעי הקוגניציה.

לפיכך, יש לצבור בחוג במדעי הקוגניציה פחות 10 נ"ז.

דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובמדעי הקוגניציה

במסגרת לימודי התשתית של החוג במדעי הקוגניציה  יש ללמוד את אחד משני הקורסים: הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב (‏20425‎) או תורת ההסתברות (20416). לימוד אחד משני קורסים אלה עונה על דרישת סעיף (iii‎‏) של החוג במתמטיקה.  סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני א2022 יכולים לבחור בסעיף זה את הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (30203) במקום אחד משני קורסי ההסתברות (20416, 20425). כמו כן, דרישות החובה במדעי המחשב זהות בשני החוגים, ונקודות הזכות במדעי המחשב נספרות במסגרת החוג במדעי הקוגניציה. היקף הדרישות של החוג במתמטיקה פוחת אפוא ב-9-7 נ"ז.

מי שיבחרו ללמוד את הקורס לוגיקה מתמטית (20327) במסגרת סעיף (iv) של החוג במתמטיקה, יהיו פטורים מלימוד הקורס מבוא ללוגיקה (10703) בחוג במדעי הקוגניציה, ויצברו בחוג במדעי הקוגניציה פחות 6 נ"ז.

בנוסף, בסעיף (ii) של החוג במתמטיקה חובה לבחור את הקורס תורת הקבוצות (20281).

מי שילמדו במסגרת לימודי התשתית של החוג במדעי הקוגניציה את הקורס הסקה סטטיסטית (30204), יצטרכו לבחור קורס אחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף (v) של החוג במתמטיקה.

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה

הקורס פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (10679) הוא חובה בחוג במדעי הקוגניציה ובחירה בחוג בפילוסופיה. לימוד הקורס מקנה נקודות זכות במסגרת החוג במדעי הקוגניציה ועונה על הדרישה ללמוד את אחד משני הקורסים הראשונים במבואות התחומיים של החוג בפילוסופיה. לפיכך, יש לצבור במבואות התחומיים של החוג בפילוסופיה 6-4 נ"ז במקום 12-10 נ"ז, ובחוג כולו פחות 6 נ"ז.

חובה לכלול את הקורס פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (10942) במסגרת קורסי הבחירה של אחד משני החוגים.

כמו כן, הקורס מבוא ללוגיקה (10703) הוא קורס חובה בשני החוגים. בתכנית זו מקנה הקורס נקודות זכות במסגרת החוג בפילוסופיה. לפיכך, יש לצבור בחוג במדעי הקוגניציה פחות 6 נ"ז.

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

הקורסים פסיכולוגיה פיזיולוגית (10615) ופסיכולוגיה קוגניטיבית (10264) הנלמדים בחוג בפסיכולוגיה, פוטרים מלימוד קורסים אלה בחוג במדעי הקוגניציה. לפיכך, יש לצבור בחוג במדעי הקוגניציה פחות 12 נ"ז. סטודנטים שבוחרים לכתוב עבודה סמינריונית אמפירית בקורס מוח וקוגניציה יוכלו לבחור בתכנית החוג לפסיכולוגיה בין עבודה סמינריונית אמפירית לעבודה סמנריונית עיונית.

התארים המוענקים לשילובים הדו-חוגיים

שילוב החוג במדעי הקוגניציה עם חוג כלשהו, כולל חוג מתחום המדעים, מקנה תואר .B.A.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם

הערות

175

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור. בנוסף יידרשו הסטודנטים להשלים את לימוד תוכנת Matlab במסגרת הקורס יסודות מדעי הקוגניציה (10756)

177

או שני הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112, 3 נ"ז) ורגרסיה וניתוח שונות (10286, 3 נ"ז).

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2181

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר א2024 . 

581

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453, 3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז).

582

ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

583

במסגרת קורס זה תילמד תוכנת Matlab, אותה ניתן ללמוד גם בנפרד מלימוד הקורס. לימוד התוכנה נסמך על ידע קודם מסוים באלגברה לינארית, כמפורט בתיאור הקורס. 

483

הקורס בפיתוח, עדיין לא נלמד.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים