ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

יש לצבור לפחות 122 נ"ז  ומתוכן 24 נ"ז מתקדמות (110 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז בכתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות: [1601]

א - לימודי תשתית: חובה - 17 נ"ז

ב - לימודי סוציולוגיה: חובה ובחירה - 69 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 33 נ"ז


בחירה - 36 נ"ז [3465]

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מאשכול א ולפחות 18 נ"ז מתקדמות מאשכול ב.

אשכול אאשכול ב [1605]
ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ד - לימודי חטיבה: חובה - לפחות 24 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בסוציולוגיה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות, באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז המתקדמות מלימודי הבחירה בסוציולוגיה.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

הערות

1601

במסגרת 24 נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש ללמוד לפחות 18 נ"ז מתקדמות בסוציולוגיה. 6 נקודות הזכות הנוספות יכולות להיות בסוציולוגיה או בקורסי הבחירה המתקדמים בחטיבה.

1604

קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר ב2022 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2022 רשאים לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם במסגרת לימודי הבחירה. מי שלא יילמדו את הקורס יידרשו לצבור במסגרת לימודי התשתית 11 נ"ז במקום 17 נ"ז,  ובמסגרת הבחירה 42 נ"ז במקום 36 נ"ז.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

1602

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

1603

או שלושת הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112), רגרסיה וניתוח שונות (10286). מי שילמדו את שלושת הקורסים האלה יידרשו ל-36 נ"ז בחירה בסוציולוגיה ול-108 נ"ז לתואר.

3465

מי שלמדו את הקורס סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (10976) שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במסגרת התכנית.

1605

מי שלמדו את הקורסים זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (10569), פערים ואי-שוויון בישראל (10576), תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503)סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921), מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (10376), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה מתקדמים מקבוצה זו. 

1564

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

1592

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים