ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ בקולנוע עם לימודי חטיבה

החטיבה תצויין בגיליון הציונים לתואר ולא תצויין בתעודת הבוגר.

התכנית בוגר בקולנוע  עם לימודי חטיבה מחליפה, החל מסמסטר ב2021, את התכניות לתואר בוגר במדעי הרוח או בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע , שאינן מוצעות עוד. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2021 ראו את התכנית כאן[659].

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז בקורסים מתקדמים (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות: [661]

א - לימודי תשתית (חובה) - 6 נ"ז [660]

ב - לימודי קולנוע חובה ובחירה - לפחות 78 נ"ז ובהן לפחות 18 נ"ז בקורסים מתקדמים [661]

i - קורסי חובה - 36 נ"ז (מהן 6 נ"ז עבור סדנאות)

ii - בחירה - לפחות 42 נ"ז, ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות

ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בקולנוע. אחת בקולנוע ישראלי או פלסטיני ואחת בקולנוע כללי (השיוך לקולנוע כללי מצוין בהערה ליד שם הקורס).

ד - לימודי חטיבה - 24 נ"ז

בשילוב חטיבה מתחום מדעי החברה או מדעים ייתכן שתידרש השלמה של לימודי תשתית המהווים ידע דרוש או תנאי קבלה לקורסים שבחטיבה.

בשילוב החטיבה באמנויות, אין לקחת במסגרתה קורסים בקולנוע.

אפשר לבחור מבין החטיבות הבאות:

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

659

סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת בתוקף לתואר בהדגשת קולנוע יפנו לייעוץ. ראו פרטי יועצות כאן.

המעבר לתכנית הבוגר בקולנוע במתכונת חד-חוגית או חד-חוגית עם לימודי חטיבה מומלץ לכל הסטודנטים הלומדים לתואר בוגר בקולנוע בהדגשה.

661

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה

660

קורס חובה רק לסטודנטים שהתחילו לימודיהם החל מסמסטר א2022. הקורס ייכלל במניין הקורסים הנדרשים במדעי הרוח.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

662

קורס זה הוא חובה בתכנית החל מסמסטר ב2015 במקום הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (10734). מי שלמדו את הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו  לפני סמסטר ב2015, פטורים מלימוד קורס זה. סטודנטים אלה שיבחרו בכל זאת ללמוד גם את הקורס מבוא לתאוריות קולנועיות, הקורס תורת הספרות והתרבות ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בתרבות ובאמנות. 

664

לפני סמסטר ג2017 הקנה הקורס 2 נ"ז בלבד. 

663

אפשר לצבור בסדנאות לא יותר מ-6 נ"ז לתואר. סטודנטים שלמדו את סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (10621, 2 נ"ז), או את סדנת בימוי (10803, 2 נ"ז), שאינן מוצעות עוד, הסדנה תחשב להם במסגרת סעיף הסדנאות. במקרה זה יש להשלים  את נקודות הזכות החסרות בקורסי הבחירה בקולנוע.

1741

החל מסמסטר א2025 לא יילמד הקורס.

2001

הוראת הקורס הופסקה זמנית. 

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

321

קורס בקולנוע כללי 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים