ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ באמנויות במסלול ניהול אמנויות

יש לצבור לפחות 126 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות (114 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות ולעמוד בדרישות הבאות:

המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על מסלול ההתמחות ניתן אך ורק במסמך נלווה לתעודת הבוגר.

א - לימודי תשתית (חובה) 6 נ"ז [1636]

ב - לימודי אמנויות: חובה ובחירה - 84 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 18 נ"ז [2825]
מקבץ קורסים רב-תחומי בתרבות ובאמנויות

18 נ"ז, מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, מתוך הקורסים הבאים:[1637]

בחירה - 66 נ"ז

(i) יש לצבור 24 נ"ז בקורסי מבוא בארבעה מתוך חמישה ממקבצי הקורסים שלהלן - 6 נ"ז בכל מקבץ קורסים.

(ii) בשניים ממקבצי הקורסים שנבחרו בסעיף (i), יש לצבור 36 נ"ז - 18 נ"ז בכל מקבץ (נוסף על קורס המבוא שנבחר במקבץ), מתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות בכל מקבץ.

(iii) יש לצבור 6 נ"ז נוספות בבחירה חופשית מכלל הקורסים שבסעיף ב.

מקבץ קורסים בספרות

קורסי מבוא - לפחות 6 נ"זקורסים נוספים [1641]

מקבץ קורסים בקולנוע

קורס מבוא


קורסים נוספיםמקבץ קורסים בתולדות האמנות

קורס מבוא


קורסים נוספים[2583]מקבץ קורסים במוסיקה

קורס מבוא


קורסים נוספים[1645]


מקבץ קורסים בתיאטרון

קורס מבוא


קורסים נוספים


ג - מסלול ניהול אמנויות - 24 נ"ז [2308]

ד - דרישות סמינריוניות -12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בקורסים מתקדמים מסעיף ב.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1636

קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר ב2022 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2022 אינם חייבים בלימוד הקורס ויכולים לצבור 120 נ"ז במסגרת הדרישות לתואר.

2825

סטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לאסתטיקה 10496 לפני סמסטר 2024א הקורס ייחשב להם במניין הקורסים במקטע זה, והם אינם חייבים ללמוד את  הקורסים 10845/10866. עם זאת, הם יוכלו ללמוד את הקורסים 10845/10866 באמנויות לצבירת 12 נקודות החובה בקורסים רגילים בתוכנית (סה"כ 18 נקודות זכות חובה במקטע זה).

1637

סטודנטים שלמדו את הקורסים ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (10639) ונרטיב: עיון רב תחומי (10916), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורס רב-תחומי בתרבות ובאמנויות או כקורס בספרות, כבחירתם, אך לא בשניהם. 

1638

אפשר ללמוד את הקורס במסגרת קורסי החובה במקבץ הקורסים הרב-תחומי או במסגרת מקבץ קורסי הבחירה בספרות, אך לא בשניהם.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1639

סטודנטים שלמדו את הקורס הסיפור העברי בראשית המאה ה-20(10112) לפני סמסטר א2020 או שהקורס כלול להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הקורס יוכל להחשב להם במסגרת קורסי המבוא או במסגרת קורסי הבחירה בספרות אך לא בשניהם. סטודנטים אלה  יוכלו ללמוד את הקורס מבוא לשירה (10808) במסגרת קורסי הבחירה בספרות.

1640

סטודנטים שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏10107‎‎‎)‏ לפני סמסטר ב2019, הקורס יכול להחשב להם במסגרת קורסי המבוא במקבץ הקורסים בספרות במקום הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏‏10778). לסטודנטים שילמדו את שני הקורסים, ייחשב הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (10107) במסגרת הקורסים הנוספים במקבץ הקורסים בספרות.

1641

סטודנטים שלמדו את הקורסים אלתרמן הצעיר ושירתו (10245), הפואמה הביאליקאית (10778), מיתוסים בתרבות הישראלית (10487), ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (10639), נרטיב: עיון רב תחומי (10916), העולם בסיפורת: חיקוי מציאות או ארגון אמנותי (10334), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה במקבץ הקורסים בספרות.

2244

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר 2024ב.  סטודנטים שלהם.ן ת'ל מאושרת ובה מופיע הקורס יוכלו ללמוד קורס מתקדם אחר מתוך קורסי הספרות.

2664

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר א2025

1635

שם הקורס השתנה. שמו הקודם מופיע בתיאור הקורס.

483

הקורס בפיתוח, עדיין לא נלמד.

1741

החל מסמסטר א2025 לא יילמד הקורס.

2583

או הקורס אמנות בעידן הטכנולוגי (10124) שאינו מוצע עוד. 

2545

או הקורס 10232 אמנות הרנסנס באיטליה שאינו מוצע עוד. סטודנטים שלמדו  את הקורס 10232 אמנות הרנסנס באיטליה ומעוניינים ללמוד את הקורס - 10821 אמנות הרנסנס והברוק:  במקרה זה, יזכה הקורס 10821 אמנות הרנסנס והברוק ב- 4 נ"ז. 

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

1642

החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל.  סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

1643

סטודנטים שלמדו את הקורס מבוא למוסיקה  (10113) במתכונתו הקודמת יכולים  ללמוד את הקורס מבוא למוסיקה א  (10148) אך אינם חייבים. במקרה זה ייחשב כבחירה.

1644

סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מוסיקה ממבט ראשון א (10148) במתכונתו הקודמת (3 נ"ז) יהיו זכאים לבחור בין שתי אפשרויות: לקבל פטור של 3 נ"ז מקורסי המבוא ולהשלים 3 נ"ז נוספות במסגרת לימוד הקורס פיתוח שמיעה (10167), או ללמוד את הקורס מבוא למוסיקה ב (10113) בתור קורס המבוא להקבץ (6 נ"ז), ובמקרה זה ייחשב הקורס שלמדו (10148 במתכונתו הקודמת) כקורס בחירה בהקבץ המוסיקה (3 נ"ז).

1645

או הקורסים התנסויות סימפוניות (10164) ,מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (10767), שאינם נלמדים עוד 

2308

מי שלמדו את הקורס 'סמינר מצטיינים בניהול: התנסות מעשית בארגונים' (10981) שאינו נלמד עוד, 6 נ"ז מתקדמות בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה במסלול ניהול אמנויות ו- 6 נ"ז עס יחשבו להם במסגרת הדרישות הסמינריוניות בתכנית זו.

1646

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430, 4 נ"ז), לפני סמסטר ב2018, מנועים מלימוד קורס זה.

1647

סטודנטים הלומדים לתואר בוגר באמנויות במסלול ניהול אמנויות אינם רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. 

1648

לקורס זה נדרשים כתנאי קבלה קורסים שרק חלקם נכללים במסגרת קורסי הבחירה במסלול ניהול אמנויות. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים