בוגר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם לימודי חטיבה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 8 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (‏10769‎)‏ 1

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 2

ר

4

ג. לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: חובה ובחירה – 72 נ"ז

חובה – 36 נ"ז

מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏ #

ר

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏

ר

6

מדיניות ציבורית (‏10723‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 36 נ"ז, מהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות3

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (‏10454‎)‏

ר

6

המשפט החוקתי של ישראל (‏10812‎)‏

ר

6

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏ #

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏ 10657 ‎)‏

ר

6

יסודות השלטון המקומי (‏ 10459 ‎)‏

ר

6

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים

ישראל, סוריה ולבנון (‏ 10795 ‎)‏

ר

6

האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות (‏10801‎)‏

ר

6

עולם במלחמה: יחסים בין העמים בשנים 1945-1900 (‏10482‎)‏ #

ר

6

ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 (‏10717‎)‏

ר

6

הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית – בין עבר לעתיד (‏10829‎)‏

ר

6

יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית (‏10788‎)‏

ר

6

כלכלה פוליטית בין-לאומית (‏10832‎)‏

ר

6

אפריקה בין תלות לעצמאות (‏10206‎)‏ #

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (‏ 10779 ‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

תכנית התמחות של הכנסת (‏10831‎)‏

ר

6

אידאולוגיות פוליטיות מודרניות (‏10538‎)‏

מ

6

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (‏10392‎)‏

מ

6

סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל (‏‏10314‎‎)‏‏

מ

6

מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות (‏10970‎)‏

מ

6

זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים (‏10535‎)‏

מ

6

אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה (‏10330‎)‏

מ

6

משטר ופוליטיקה באפריקה (‏10329‎)‏

מ

6

על נמרים ודרקונים: יחסים בין-לאומיים במזרח אסיה (‏10979‎)‏

מ

6

מלחמה ואסטרטגיה (‏10390‎)‏ 4

מ

6

פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית,צבא וביטחון (‏10760‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 5

מס

6

ד. לימודי חטיבה: חובה – לפחות 28 נ"ז5

בשילוב לימודי חטיבה מתחום מדעי החברה, תיתכן דרישה של השלמת לימודי תשתית המהווים ידע דרוש או תנאי קבלה לקורסים שבחטיבה.

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

אמנויות

ביולוגיה מולקולרית

בלשנות

גיאולוגיה

הוראה

היסטוריה

המקרא ועולמו

חינוך

חינוך מיוחד

כימיה

כלכלה

לימודי אפריקה

לימודי שדה

מנהיגות ושינוי חברתי

מדעי היהדות

מדעי הטבע

מדעי כדור הארץ

מדעי הלמידה

משפט ציבורי

מתמטיקה

ניהול

ניהול משאבי אנוש

סוציולוגיה

ספרות

פילוסופיה

פסיכולוגיה

קולנוע

שאר רוח

תקשורת

תרבות המוסיקה

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז המתקדמות הדרושות מלימודי הבחירה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

ה. דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ועבודה סמינריונית אחת בתחום החטיבה.6

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

 

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.בגליון הציונים לתואר.