בוגר (‏B.A.‎)‏ בניהול ובהיסטוריה (‏119 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 10 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

דרישות החוג בניהול

לימודי ניהול: 55 נ"ז

חובה – 43 נ"ז,1

רמה

נ"ז

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 1

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 1

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 12 נ"ז מתקדמות1

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 2

פ

3

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏

ר

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

חשבונאות ניהולית (‏10860‎)‏ 3

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏

ר

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 4

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏ 5

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות (‏10862‎)‏ 6

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ 7,#

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ 8

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏

מס

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏ 9

מס

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בניהול.


1

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ולפחות 3 נ"ז נוספות בלימודי הבחירה בניהול. מי שלמדו את הקורסים יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (‏10713‎)‏ (‏3 נ"ז‎)‏, תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, יחסי עבודה (‏10588‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין כל קורס ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

2

אין ללמוד את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ במסגרת הלימודים לתארים בניהול ובמדעי הקוגניציה, בכימיה ובניהול, במתמטיקה ובניהול, בניהול ובמדעי המחשב – מערכות ויישומים.

3

או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏ (‏6 נ"ז רגילות‎)‏ שאינו נלמד עוד, או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏, שאינו נלמד עוד.

4

הקורס ילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021. סטודנטים שלא למדו אותו עד סמסטר זה, יוכלו ללמוד במקומו את הקורס 'דיני תאגידים ועסקים' (‏‏10877‎‎)‏‏ שילמד החל מסמסטר א2022. תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

5

סטודנטים לתואר בניהול ובתקשורת שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (‏10344‎)‏ יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בבחירה בחוג בתקשורת. לפיכך יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז מתקדמות במקום 18 נ"ז, וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

6

או הקורס ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, שאינו נלמד עוד.

7

החל מסמסטר א2022 תופסק הוראת הקורס ובנוסף לא ניתן יהיה לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית בניהול.

8

במסגרת הלימודים לתואר בפסיכולוגיה ובניהול, אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ במסגרת החוג בניהול, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

9

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

דרישות החוג בהיסטוריה

לימודי היסטוריה: 54 נ"ז

חובה – 18 נ"ז

(‏i‎)‏ העת העתיקה – לפחות 6 נ"ז:

רמה

נ"ז

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת – לפחות 6 נ"ז:

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה – לפחות 6 נ"ז:

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏

ר

6

בחירה – 36 נ"ז, מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות1

יש לבחור תקופת התמחות מבין שלוש התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת; העת החדשה. במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 18 נ"ז בתקופת ההתמחות הראשית (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏. בתקופת ההתמחות המשנית יש ללמוד 12 נ"ז (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏. בתקופה השלישית יש ללמוד 6 נ"ז. .

(‏i‎)‏ העת העתיקה 1

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏ 2

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏ 2

ר

6

תולדות התקופה ההלניסטית (‏10222‎)‏