בוגר (‏B.A.‎)‏ בכלכלה ובהיסטוריה (‏116 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 9 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ (‏1‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3


(‏1‎)‏

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינו מקנה נקודות זכות.

דרישות החוג בכלכלה

לימודי כלכלה: 53 נ"ז1

חובה – 35 נ"ז1

רמה

נ"ז

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מקרוכלכלה א (‏10793‎)‏

ר

3

מקרוכלכלה ב (‏10794‎)‏

ר

3

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏

ר

6

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ 1

ר

4

תורת המחירים ג (‏10629‎)‏

ר

3

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 18 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות שלושה קורסים מקבוצה א, ולפחות 12 נ"ז מתקדמות בסך הכל.

קבוצה א2

כלכלת ישראל (‏10954‎)‏ או

מ

3

כלכלת ישראל – משולב התנסות מעשית (‏10998‎)‏ #

מ

6

כלכלה בין-לאומית ריאלית (‏10397‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

כלכלת עבודה (‏10519‎)‏

מ

3

כלכלה ציבורית (‏10917‎)‏ או

מ

3

כלכלה ציבורית – משולב התנסות מעשית (‏10997‎)‏ #

מ

6

כלכלה בין-דורית (‏10574‎)‏ או

מ

3

כלכלה בין-דורית – משולב התנסות מעשית (‏10996‎)‏ #

מ

6

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

מכרזים ושווקים אלקטרוניים (‏10949‎)‏

מ

3

כלכלה מוניטרית (‏10971‎)‏

מ

3

קבוצה ב

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏ 3

ר

4

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏ 4

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ 5

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

היסטוריה כלכלית (‏10933‎)‏

מ

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏ 6

מס

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בכלכלה.


1

החל מסמסטר א2018 הקורס תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ מקנה 4 נ"ז. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2017 במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 1 נ"ז פחות בלימודי החובה בכלכלה, בחוג בכלכלה, ובתכנית כולה.

2

מי שלמדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏10398, 3 נ"ז‎)‏, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בקבוצה זו.

3

אין ללמוד את הקורס נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏10444‎)‏ במסגרת לימודים לתואר בכלכלה ובמתמטיקה.

4

מי שיילמדו את הקורס מסמסטר א2021 ואילך, לא יוכלו לכתוב בו עבודה סמינריונית במסגרת תכנית לימודים זו.

5

בתכנית לתואר בפסיכולוגיה ובכלכלה אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ במסגרת החוג בכלכלה, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

6

חובה לכתוב הקורס זה עבודה סמינריונית למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

#

בתכנית זו אפשר ללמוד קורס אחד בלבד המשלב התנסות מעשית.

דרישות החוג בהיסטוריה

לימודי היסטוריה: 54 נ"ז

חובה – 18 נ"ז

(‏i‎)‏ העת העתיקה – לפחות 6 נ"ז:

רמה

נ"ז

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת – לפחות 6 נ"ז:

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה – לפחות 6 נ"ז:

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏

ר

6

בחירה – 36 נ"ז, מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות1

יש לבחור תקופת התמחות מבין שלוש התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת; העת החדשה. במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 18 נ"ז בתקופת ההתמחות הראשית (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏. בתקופת ההתמחות המשנית יש ללמוד 12 נ"ז (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏. בתקופה השלישית יש ללמוד 6 נ"ז. .

(‏i‎)‏ העת העתיקה 1

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏ 2

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏ 2

ר

6

תולדות התקופה ההלניסטית (‏10222‎)‏

ר

6

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏

ר

6

מדינת החשמונאים (‏10419‎)‏ #

ר

6

יהודה ורומא (‏10212‎)‏

ר

6

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן עד כיבושי אלכסנדר (‏10140‎)‏ #

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 3

ר

6