בוגר בפסיכולוגיה

בתכנית זו יחולו שינויים החל מסמסטר א2022, לפירוט השינויים ראו הערות רגל.

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏ 1

ר

3

ג. לימודי פסיכולוגיה: חובה ובחירה – 67 נ"ז

חובה – 46 נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏

ר

4

אישיות: תאוריה ומחקר (‏10269‎)‏

ר

4

מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (‏10252‎)‏

ר

4

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכופתולוגיה (‏10619‎)‏

ר

4

היסטוריה של הפסיכולוגיה (‏10524‎)‏

מ

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

בחירה – 21 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות.

פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה (‏10781‎)‏

ר

3

אינטליגנציה רגשית (‏10759‎)‏

ר

3

התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות (‏‏10787‎‎)‏

ר

4

התנסות מעשית בפסיכולוגיה (‏10850‎)‏ 2

ר

4

הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏

מ

6

קוגניציה חזותית (‏10966‎)‏ 3

מ

6

שינה והפרעות שינה בילדות (‏10904‎)‏ 4

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏ 4

מ

6

פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏

מ

6

פסיכולוגיה בין-תרבותית (‏10557‎)‏

מ

6

הזדהות עם קבוצות (‏10575‎)‏

מ

6

ליקויי קריאה (‏10593‎)‏

מ

6

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (‏10905‎)‏

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה (‏10936‎)‏ 5 #או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (‏10983‎)‏5 או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה (‏10969‎)‏5

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ה. בחירה חופשית: לפחות 28 נ"ז

במסגרת לימודי הבחירה החופשית חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים. את יתר הנקודות ניתן להשלים מנקודות זכות הנצברות מקורסים בפסיכולוגיה או בכל דיסציפלינה אחרת. אם נצברו נקודות זכות עודפות במסגרת לימודי הבחירה בפסיכולוגיה, הן ייחשבו כחלק מלימודי הבחירה החופשית.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021. החל בסמסטר א2022 ידרשו במקומו שני הקורסים: רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית (‏10851‎)‏. מי שיילמדו קורס זה עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏, יהיו פטורים מלימוד שני הקורסים (‏הקורס 10286 והקורס 10851‎)‏, וייצברו בלימודי התשתית 13 נ"ז ובלימודי הבחירה החופשית 28 נ"ז.

2

סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (‏91410‎)‏, לא יוכלו ללמוד קורס זה

3

או הקורס קשב חזותי (‏10525‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10935‎)‏, שאינו מוצע עוד.

5

או הקורס סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום (‏10914‎)‏. ההרשמה לקורס מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.