בוגר (‏B.A.‎)‏ בניהול ובכלכלה (‏108 נ"ז‎)‏

א. לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 1

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

ב. לימודי ניהול: חובה ובחירה – לפחות 48 נ"ז2

חובה – 36 נ"ז3,2

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 2

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 2

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ 3

ר

6

בחירה – לפחות 12 נ"ז ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות 4,3,2

.

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ 3

ר

6

חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏ 12,5

ר

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

יחסי עבודה (‏10588‎)‏ 6

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏ 8,5

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ 7,5

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏ 7,5

מ

3

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ #

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏ 7,5

מ

6

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏ 9

מס

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏ 10,7,5

מס

6

ג. לימודי כלכלה: חובה ובחירה – לפחות 41 נ"ז 11

חובה – 29 נ"ז 11

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מקרו כלכלה א (‏10793‎)‏

ר

3

מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏

ר

3

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ 11

ר

4

תורת המחירים ג (‏10629‎)‏

ר

3

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 12 נ"ז, ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות, מקבוצה א

.

קבוצה א 12

רמה

נ"ז

כלכלת ישראל (‏10954‎)‏

מ

3

כלכלה בין-לאומית ריאלית (‏10397‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

כלכלת עבודה (‏10519‎)‏

מ

3

כלכלה ציבורית (‏10917‎)‏

מ

3

כלכלה בין-דורית (‏10574‎)‏

מ

3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏ 7,5

מ

3

מכרזים ושווקים אלקטרוניים (‏10949‎)‏

מ

3

קבוצה ב

חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏ 13

ר

6

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏ 8,5

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ 7,5

מ

6

היסטוריה כלכלית (‏10933‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק חברתי וכלכלי (‏10960‎)‏ 7,5

מ

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏ 10,7,5

מס

6

ד. לימודי ניהול וכלכלה:בחירה

במסגרת לימודי הבחירה בשני החוגים ניהול וכלכלה יחד יש לצבור לפחות 30 נ"ז ומהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

מי שלא צברו את המכסות הללו במסגרת לימודי הבחירה בסעיפים ב ו-ג, נדרשים להשלימן על-ידי לימוד קורס או קורסים נוספים מבין קורסי הבחירה בסעיפים אלה.

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת בניהול ואחת בכלכלה.7

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינו מקנה נקודות זכות.

2

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018, פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ו-3 נ"ז יותר בלימודי הבחירה בניהול, ובלבד שיצברו לפחות 108 נ"ז בתכנית כולה. כמו כן, מי שלמדו את אחד מהקורסים: מבוא לסוציולוגיה (‏‏10134‎‎)‏, מבוא לפסיכולוגיה (‏‏10136‎‎)‏, מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏‏10205‎‎)‏‏ לפני סמסטר א2018, הקורס ייחשב להם במסגרת נ"ז בחירה משותפות בניהול ובכלכלה, בתנאי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018, וצברו לפחות 15 נ"ז בקורסי הבחירה בניהול ולפחות 18 נ"ז בקורסי הבחירה בכלכלה.  

3

הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏, הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎)‏‏ שעבר לקורסי הבחירה. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015, נדרשים ללמוד אחד מבין שני הקורסים הללו במסגרת לימודי החובה.

4

מי שלמדו את הקורס תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏ שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

5

הקורס מופיע ברשימת קורסי הבחירה של שני החוגים. הוא יוכל להיחשב כקורס בחירה רק באחד מהחוגים.

6

החל מסמסטר א2021, תופסק הוראת הקורס ובנוסף לא ניתן יהיה לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית בניהול

7

עבודה סמינריונית בקורס המופיע ברשימת קורסי הבחירה של שני החוגים (‏ניהול+כלכלה‎)‏, יכולה להיות משויכת לכלכלה או לניהול לפי בחירת הסטודנטים.

8

מי שלומדים את הקורס מוסר ועסקים (‏10523‎)‏ עד סמסטר ג2020, יוכלו לשייך את העבודה הסמינריונית בו לניהול או לכלכלה לפי בחירתם. מי שילמדו את הקורס מסמסטר א2021 ואילך, יוכלו לכתוב בו עבודה סמינריונית בשיוך ניהול בלבד ולא יוכלו לכתוב בו עבודה סמינריונית בשיוך כלכלה.

9

לקורס יתקבלו סטודנטים מצטיינים בלימודיהם שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

10

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

11

החל מסמסטר א2018 הקורס תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ מקנה 4 נ"ז. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2017 במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 1 נ"ז פחות בלימודי החובה בכלכלה ובלימודי הכלכלה, ובלבד שיצברו לפחות 108 נ"ז בתכנית כולה.

12

מי למדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏10398, 3 נ"ז‎)‏, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בקבוצה זו.

13

או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס.