ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ בסוציולוגיה

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - 17 נ"ז

ב - לימודי סוציולוגיה: חובה ובחירה - 75 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 33 נ"ז


בחירה - לפחות 42 נ"ז [1594]

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מאשכול א ולפחות 18 נ"ז מתקדמות מאשכול ב.

אשכול אאשכול ב [1596,3465]
ג - בחירה חופשית: לפחות 16 נ"ז [1594]

ד - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה, ובהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1595

קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר ב2022 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2022 רשאים לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם במסגרת לימודי הבחירה. מי שלא יילמדו את הקורס יידרשו לצבור במסגרת לימודי התשתית 17 נ"ז במקום 11 נ"ז,  ובמסגרת הבחירה החופשית 22 נ"ז במקום 16 נ"ז.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

1593

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

1594

במסגרת לימודי התשתית, במקום הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (10775) אפשר ללמוד את שלושת הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112), רגרסיה וניתוח שונות (10286). מי שלמדו את שלושת הקורסים האלה יידרשו ל-12 נ"ז בבחירה חופשית (סעיף ג) להשלמת 120 נ"ז לתואר.

1600

זמנית הקורס אינו נלמד.

1596

מי שלמדו את הקורסים זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (10569)פערים ואי-שוויון בישראל (10576), תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503), סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורתמקוונת (10921), מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (10376), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה מתקדמים מקבוצה זו. 

3465

מי שלמדו את הקורס סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (10976) שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במסגרת התכנית.

1592

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס.

1598

או הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (10347), שאינו נלמד עוד.

1599

מי שלמדו את הקורס מבוא ללימודי תקשורת (10408) וכן את הקורס פסיכולוגיה חברתית (10104) לפני א2023 או שהם נכללים להם בתכנית מאושרת ותקפה, הקורסים יחשבו במסגרת קורסי הבחירה בסעיף זה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים