ידיעון תשפ"ד

חטיבה בתקשורת

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

הערות

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

480

מי שלמדו את הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503) (6 נ"ז מתקדמות), סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921) (6 נ"ז) שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלו ייחשבו במסגרת לימודי הבחירה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים