ידיעון תשפ"ה

חוג בתקשורת לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 63 נ"ז ומתוכן 12 נ"ז מתקדמות ו-6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית

לימודי תשתית: חובה - 11 נ"ז

הערות ללימודי התשתית

בשילוב עם החוג בפסיכולוגיה, עם החוג בניהול ועם החוג בחינוך

יש ללמוד את הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285) ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (10769); ויש ללמוד את הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (10775).

בשילוב עם החוג למדעי המחשב - מערכות ויישומים

יש ללמוד את הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או את הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), ואת הקורס הסקה סטטיסטית (‏30204‎) או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286)‏, ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (10775).

לימודי תקשורת: 63 נ"ז

חובה - 35 נ"ז

סדנאות חובה - 4 נ"ז [432]

בחירה - 18 נ"ז [437,436]

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בתקשורת.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות לשילוב החוג בתקשורת עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר בקולנוע ובתקשורת

הקורס להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏ הוא חובה בחוג בקולנוע ובחירה בחוג בתקשורת. בתכנית זו ייחשב הקורס במסגרת החוג בקולנוע, ולימודו יפטור מקורס בחירה בחוג בתקשורת. לפיכך נדרשות במסגרת הבחירה בלימודי תקשורת 12 נ"ז (כולן מתקדמות) במקום 18 נ"ז, ובסה"כ יש לצבור בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובתקשורת

סטודנטים שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (10344) במסגרת החוג בניהול, יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בבחירה בחוג בתקשורת. לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז (כולן מתקדמות) במקום 18 נ"ז וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובתקשורת

סטודנטים שלמדו את הקורס עמדות ושכנוע (10361), שאינו  מוצע עוד, במסגרת 12 נ"ז המתקדמות הנדרשות בחוג בפסיכולוגיה, יהיו פטורים מלימוד קורס החובה תקשורת ודעת קהל (10716) בחוג בתקשורת. לפיכך, יש לצבור בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות. אפשר ללמוד את הקורס תקשורת ודעת קהל (10716) במסגרת לימודי הבחירה בחוג בתקשורת.

הקורס עמדות ושכנוע (10361) נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2014. החל מסמסטר ב2014, מי שילמדו את הקורס המתקדם פסיכולוגיה בין-תרבותית (10557) או את הקורס המתקדם הזדהות עם קבוצות (10575) במסגרת החוג בפסיכולוגיה, יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בבחירה בחוג בתקשורת. לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז (כולן מתקדמות) במקום 18 נ"ז, וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

דרישות ייחודיות לתואר בתקשורת ובסוציולוגיה

הקורס מבוא לחשיבה חברתית (10161) הוא חובה בשני החוגים. בתכנית זו מקנה הקורס נקודות זכות במסגרת החוג בסוציולוגיה. לפיכך, יש לצבור בלימודי תקשורת 3 נ"ז פחות.

בחוג בתקשורת ישנם קורסי חובה ובחירה המופיעים גם כקורסי בחירה בחוג בסוציולוגיה. יש לשים לב להערה הכללית לשילוב שני חוגים שלהלן לגבי לימוד קורסים המשותפים לשני החוגים.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

150

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

431

קורס זה הינו  קורס חובה החל מסמסטר 2021א. מי שלמדו את הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712) עד סמסטר ב2020 (כולל) הקורס יחשב להם כקורס חובה במקומו.

432

מי שלמדו את סדנה בעריכה עיתונאית (10658)סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (10621), שאינן מוצעות עוד, הסדנאות תחשבנה להם במסגרת חובת הסדנאות. 

433

מי שלמדו את הקורס סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי (10618) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

2182

מי שלמדו את הקורס סדנת רדיו (10749) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

434

מי שלמדו את הקורס סדנה ביחסי ציבור (10763) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

435

הסדנה מוצעת בפורמט מקוון עם חובת נוכחות במפגשים.

437

מי שלמדו את הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503) (6 נ"ז), סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת ( 10921) (6 נ"ז) שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלו ייחשבו להם במסגרות לימודי הבחירה

436

סטודנטים לתואר בניהול ובתקשורת שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (10344) במסגרת החוג בניהול יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בחוג בתקשורת. לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז (כולן מתקדמות) במקום 18 נ"ז וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

3465

מי שלמדו את הקורס סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (10976) שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במסגרת התכנית.

438

מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2021 הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי החובה והם יהיו פטורים מלימוד הקורס מבוא למדיה חדשים (10838).

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים