ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ במדעי החברה והרוח עם לימודי חטיבה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.בגליון הציונים לתואר.

יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

 • לפחות 84 נ"ז במדעי החברה והרוח, ובכללן-
  לפחות 60 נ"ז במדעי החברה
  לפחות 18 נ"ז במדעי הרוח[55]

 • לפחות 24 נ"ז בלימודי החטיבה

 • לפחות 24 נ"ז מתקדמות,[53] ובכללן-
  לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי החברה[64][52] ולפחות 6 נ"ז נוספות

במדעי החברה או במדעי הרוח[64]

 • 12 נ"ז עס בגין שתי עבודות סמינריוניות

 • לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

א - לימודי תשתית (חובה) [65]

ב - לימודי חטיבה: לפחות 24 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

 

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז מתקדמות במדעי החברה או במדעי הרוח או במסגרת החטיבה.

ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות - אחת במדעי החברה[52] ואחת במדעי החברה או במדעי הרוח[72].

ד - קורסי תוכן אקדמי באנגלית

דרישה זו חלה רק על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד קורס תוכן אקדמי אחד בשפה האנגלית (בנוסף לקורס מתקדמים ב).

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב, לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

רשימת קורסי התוכן מופיעה בדף לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית בסעיף קורסי תוכן אקדמי באנגלית.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

55

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי הרוח.

64

נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות הנדרשות בסעיף הראשון.

52

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.

53

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

65

קורס חובה רק לסטודנטים שהתחילו לימודיהם החל מסמסטר א2022. אפשר לכלול את הקורס במניין הקורסים במדעי הרוח או במניין הקורסים במדעי החברה.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

72

מי  שלמדו את הקורס פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (10589) וכן את הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (10347), שאינם מוצעים עוד, יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים