ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם לימודי חטיבה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ומתוכן 24 נ"ז מתקדמות (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - 14 נ"ז

ב - לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: חובה ובחירה - 66 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 36 נ"ז


בחירה - לפחות 30 נ"ז, מהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות [1631]

ג - לימודי חטיבה: חובה - לפחות 28 נ"ז [1634]

בשילוב לימודי חטיבה מתחום מדעי החברה, תיתכן דרישה של השלמת לימודי תשתית המהווים ידע דרוש או תנאי קבלה לקורסים שבחטיבה.

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז המתקדמות הדרושות מלימודי הבחירה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

ד - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ועבודה סמינריונית אחת בתחום החטיבה.[1634]

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

הערות

1630

קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר ב2022 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2022 רשאים לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם במסגרת לימודי הבחירה. מי שלא יילמדו את הקורס יידרשו לצבור במסגרת לימודי התשתית 8 נ"ז במקום 14 נ"ז,  ובמסגרת הבחירה 36 נ"ז במקום 30 נ"ז.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

1628

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

1629

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) + מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112).

1635

שם הקורס השתנה. שמו הקודם מופיע בתיאור הקורס.

1631

מי שלמדו אחת מהקורסים סדנה: מדיניות ציבורית, צבא וביטחון (10760), סדנה: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (10609), סדנה: סוגיות במינהל ציבורי בישראל (10608), סדנה במדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (10607), דת, מדינה ופוליטיקה (10342) , דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (10509), מלחמה ואסטרטגיה (10390),  שאינן מוצעים עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במסגרת התכנית. מי שהסדנה מופיעה להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, וטרם למדו אותה, יבחרו קורס בחירה אחר במסגרת התכנית.
מי שלמדו את הקורסים סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (10326), משטרים דמוקרטיים (10661), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. 

1632

החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

1633

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

1634

הבוחרים בחטיבה שבה אין חובה לצבור 6 נ"ז מתקדמות או ‏אין קורסים מתקדמים עם אופציה לכתיבת עבודה סמינריונית‎ יכתבו שתי עבודות סמינריוניות במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים